Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Pazi(n) proračun! – održana završna javna rasprava

Jučer, 5. prosinca 2018. godine s početkom u 17.00 sati održana je završna javna rasprava u sklopu projekta Pazi(n) proračun! u dvorani Istra Spomen doma.

Uz Gradonačelnika Grada Pazina Renata Krulčića, raspravi su prisustvovali svi pročelnici upravnih odjela Grada Pazina.

Uvodno je moderator Igor Bajok pojasnio novi dvogodišnji koncept provedbe projekta Pazi(n) proračun!, u kojem je ove godine sudjelovalo 6 od 12 mjesnih odbora koji su tijekom javnih rasprava izabrali komunalne akcije u ukupnoj vrijednosti 600.000 kn koje će se provoditi u idućoj 2019. godini.

Gradonačelnik Renato Krulčić je pojasnio zakonske pretpostavke za planiranje proračuna za razdoblje 2019.-2021. godine, u što je uključeno svih 18 proračunskih korisnika Grada Pazina. Više od polovine rashoda planirano je za financiranje iz tekućih i kapitalnih pomoći iz drugih proračuna. Istaknuo je značajnije projekte u ovoj skupini od kojih je većina već u provedbi ili se očekuje skori početak provedbe, uz sufinanciranje iz EU ili državnog proračuna: KulTourSpirit; E-bike share point Srce Istre; I-Archeo.s; izgradnja Poduzetničkog inkubatora; izgradnja prometnice u poduzetničkoj zoni Ciburi I; Inkluzivne škole 5+; projekt Dječjeg vrtića Olga ban Pazin Svi važni – svi različiti; obrazovni program Pučkog otvorenog učilišta Istražimo sa znanjem; izgradnja autobusnog kolodvora; projekt ProEduEko; sanacija i zatvaranje odlagališta Jelenčići te izgradnja reciklažnog dvorišta.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun Maja Stranić Grah nadalje je pojasnila zakonsku proceduru donošenja proračuna. Konačni Prijedlog proračuna Grada Pazina za 2019. godinu u visini 109,8 mil. kn veći je u odnosu na plan za 2018. godinu i izvršenje proračuna za 2017. godinu zbog planiranja značajnijeg financiranja iz proračuna EU ili drugih proračuna. Točnije, 61,1 mil. kn u proračunu za 2019. godinu planirano je iz izvora tekuće i kapitalne pomoći, 23,9 mil. kn iz izvora opći prihodi i primici (porezni prihodi), 11,3 mil. kn iz prihoda za posebne namjene (komunalni doprinosi i naknade), 2,6 mil. kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine, 9,4 mil. kn iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika, 594,7 tis. kn iz donacija i 800 tis. kn iz kreditnog zaduženja za financiranje tekuće likvidnosti. U strukturi, na razini Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo te Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti planirano je po 38% rashoda, na razini Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun 22% te na razini Ureda Grada 2%.

Predstojnik Ureda Grada Zoran Sloković pojasnio je strukturu proračuna spomenutog Odjela u visini 2,4 mil. kn. Za Program predstavničko i izvršno tijelo Grada planirano je 473 tis. kn, aktivnosti Ureda Grada 120 tis. kn, gradske manifestacije i ostale aktivnosti 398 tis. kn, projekte nacionalnih i europskih fondova 1,3 mil. kn i Inspirit fantasy park 55 tis. kn. Projekt KulTourSpirit je u završnoj fazi provedbe, još preostaje dovršetak aktivnosti Grada Buzeta, nakon čega se planira prijavljivanje na B fazu natječaja putem kojeg bi se financirali radovi na temelju ishođene projektne dokumentacije. I-Archeos je isto tako projekt u provedbi čiji se dovršetak planira u lipnju 2019. godine. Za projekt E-bike share point Srce Istre odobrena su sredstva Ministarstva turizma za ugradnju punionice za električne bicikle. U sklopu projekta Inspirit fantasy park planirana je izrada Studije utjecaja na okoliš nakon čega će biti moguće ishođenje lokacijske dozvole te konačno prijenos vlasništva RH.

Upravni odjel za gospodarstvo financije i proračun planira za svoje programe 23,5 mil. kn: javna uprava i administracija 5,4 mil. kn, zajednički troškovi upravnih tijela 2,1 mil. kn, financijski poslovi odjela 5,6 mil. kn, program poticanja gospodarstva 1,7 mil. kn, razvoj gospodarskih zona 3,0 mil. kn, ostale aktivnosti u gospodarstvu 170 tis. kn, civilna zaštita 290 tis. kn, program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju 31 tis. kn te na razini proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe 4,9 mil. kn. Pročelnica Maja Stranić Grah istaknula je da su po prvi puta u tekućoj godini sva planirana sredstva kroz mjere za poticanje gospodarstva i zapošljavanja iskorištena što svjedoči činjenici da je interes za ovakav oblik poticaja sve veći, a u budućnosti će tendencija biti i proširenje na nove oblike potpora primjerice za djelatnosti dadilja. Za razliku od ovih mjera, postoji manji interes za poticajne mjere u poljoprivredi – za primarnu poljoprivrednu proizvodnju te preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda. Projekt Poduzetničkog inkubatora namijenjenog novim poduzetnicima je u procesu rekonstrukcije, a dovršetak se očekuje do kraja srpnja 2019. godine kada bi zgrada trebala biti opremljena sa 5 ureda, uredom Razvojne agencije Srce Istre te jednom multifunkcionalnom salom.  Za izgradnju prometnice u zoni Ciburi I osigurana su sredstva iz proračuna EU, a početak radova se očekuje u 2019. godini.

Pročelnica Nevija Srdoč objašnjava strukturu proračuna Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti u visini 41,7 mil. kn, od čega se 15,0 mil. kn odnosi na sam odjel dok je preostali iznos rashodovna strana proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice, Muzeja Grada Pazina i mjesnih odbora. Kad se sve zbroji veći dio sredstava odnosi se na područje odgoja i obrazovanja – 66% ili 27,7 mil. kn, između ostaloga zbog većih nositelja ovih programa – Dječji vrtić Olga Ban Pazin i Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin.  U području kulture planirano je 7,8 mil. kn, između ostaloga za programe tri ustanove koje djeluju u ovom području. Planiran je nastavak radova na spomenicima kulture uz financijsku podršku Ministarstva kulture. U cilju stvaranja uvjeta za preseljenje čuvaonice Državnog arhiva u Pazinu u nove prostore na području Bertoša, a u suradnji s nositeljem projekta Državnim arhivom u Pazinu, Istarskom županijom i Ministarstvom kulture planira se sufinanciranje izgradnje novog objekta. U području socijalne skrbi i zdravstva planirano je 3,4 mil. kn, a veći dio je usmjeren na osobe starije životne dobi. Od 2019. godine planirane su potpore umirovljenicima čije mirovine ne prelaze iznos od 1.500 kn. U području sporta i rekreacije ukupno je predviđeno 1,7 mil. kn. Za rad udruga u ostalim područjima predviđeno je 160 tis. kn (primjerice udruga pčelara Lipa, Happy End, speleološko društvo Istra, Istramet, Veliki mali čovjek). Za aktivnosti mjesnih odbora planiran je iznos od 886 tis. kn od čega se 80 tis. kn planira za provedbu lokalnih izbora.

Pročelnik Elvis Kliman pojasnio je strukturu rashoda Upravnog odjela za komunalni sustav prostorno uređenje i graditeljstvo u iznosu 42 mil. kn. Sastoji se od programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu 8,9 mil. kn, programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu 1,0 mil. kn, ostalih programa 20,6 mil. kn, plana gradnje komunalnih vodnih građevina 586,5 tis. kn te programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 10,8 mil. kn. Izgradnja reciklažnog dvorišta je projekt koji bi trebao biti dovršen do kraja travnja 2019. godine, dok je u tijeku prijava sanacije odlagališta Jelenčići na natječaje.

Pročelnica Maja Stranić Grah nadalje je predstavila 5 zaprimljenih amandmana, te je obrazložila razloge zbog kojih se predlaže odbijanje dva amandmana.

Uslijedilo je vrijeme za pitanja i komentare okupljenih građana. Prvo pitanje odnosilo se na pojašnjenje programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Maja Stranić Grah naglasila je da se radi o trećoj godini u kojoj Grad Pazin raspisuje javni poziv te je za ovaj program potpora planirano 30.000 kn u 2019. godini. Sastoji se od većeg paketa mjera. Osim toga, na ovom području obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima dostupni su kao savjetodavna podrška Razvojna agencija Srce Istre, LAG, zatim su tu i besplatne prezentacije mjera i natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH, te Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizama Istre koji dodjeljuje zajmove po povoljnijim uvjetima.

Sljedeće pitanje odnosilo se na pojašnjenje projekta aglomeracije. Elvis Kliman govori da se radi o projektu koji bi pružio cjelovito rješenje odvodnje sanitarnih voda, a obuhvatio bi i druge radove na komunalnoj infrastrukturi na području Grada Pazina i okolnih Općina te Općine Žminj.

Nadalje građanin postavlja više pitanja vezano za gradske projekte te postavlja pitanje od kuda tolika sredstva za financiranje svih proračunskih aktivnosti.

U nastavku Gradonačelnik i pročelnici odgovaraju.

Maja Stranić Grah naglašava da se svakom sljedećom poreznom reformom sve više prihoda uskraćuje lokalnim proračunima te se tako očekuje oko 100.000 kn manje poreznih prihoda u idućoj godini zbog čega se Grad Pazin mora sve više orijentirati na vanjske izvore financiranja. Gradonačelnik Renato Krulčić ističe da su za veliku većinu projekata već osigurana sredstva iz drugih proračuna, dok se primjerice za autobusni kolodvor u idućoj godini očekuje raspisivanje natječaja Ministarstva prometa uz kojeg bi se prijavilo i novo prometno rješenje na tom području, parkiralište u Ulici J. Dobrila i Šetalište Pazinske gimnazije.

Od investicija koje se planiraju u skoroj budućnosti mogu se istaknuti projekt dogradnje dječjeg vrtića koji je prijavljen na Program ruralnog razvoja i prošao je administrativnu provjeru. Hrvatske ceste pokrenule su projektiranje ceste D77 od Rogovići do Žbrlini te bi tijekom 2020. godine trebala započeti sanacija. Odlukom Vlade iz rujna 2018. godine kada su posjetili Pazin dogovoreno je premještanje postojećih sudova na lokaciju bivše vojarne. Nadovezuje se na pojam aglomeracije koja bi predstavljala cjelovito rješenje odvodnje otpadnih voda na području središnje Istre, što bi se naročito odrazilo na čistoću Pazinčice koja je trenutno puna fekalnog zagađenja.

Elvis Kliman vezano za raskrižje kod benzinske postaje Petrol, na koju trenutno nije omogućeno skretanje iz smjera Pazina navodi kako će doći do promjena na istom, s obzirom da u blizini trgovačko društvo gradi poslovni objekt te je Grad Pazin u obvezi sagraditi 600 m pristupne ceste.

Što se tiče Ulice Josipa Voltića na Starom Pazinu, gradi se barijera između dječjeg igrališta i ceste, postavljaju se rasvjetna tijela, radi se na izradi projektnog plana uređenja i rješavaju se imovinsko pravni odnosi, što znači da se radi na uređenju ulice i mjesnog odbora.

Što se tiče Lakote – ulica Draželj biti će prohodna od idućeg tjedna.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.