Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

EU Projekt “Sanacija i konačno zatavaranje odlagališta otpada Jelenčići V – IV. Faza”

Svrha projekta „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta ”Jelenčići V” – IV Faza” je, kao što i sam naziv projekta govori, sanacija i konačno zatvaranje odlagališta Jelenčići V koje se nalazi na području Grada Pazina. Projekt se provodi kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 te je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Projekt sanacije i konačnog zatvaranja odlagališta ”Jelenčići V” provodio se u 4 zasebne faze:

 • I FAZA: sanacija odlagališta s izgradnjom temeljnog brtvenog sustava
 • II FAZA: izgradnja pretovarne stanice
 • III FAZA: izgradnja reciklažnog dvorišta
 • IV FAZA – zatvaranje odlagališnog prostora s izgradnjom prekrivnog brtvenog sustava preko ugrađenog novog otpada

Sanacijom i konačnim zatvaranjem (IV faza) pridonijet će se sprečavanju potencijalnih negativnih utjecaja ovog odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje, odnosno zaštit će se podzemne i površinske vode, smanjiti emisija stakleničkih plinova, zaštiti i očuvati prirodni okoliš. Provedba projekta u skladu je s ispun

 

jenjenjem međunarodnih obveza definiranih Ugovorom o pristupanju RH EU te pridonosi održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa te unaprijeđenju prirodnog i životnog okoliša.

Odlagalište neopasnog otpada “Jelenčići V” i prateći sustavi nalaze se na području Grada Pazina, a smješteni su na k.č.br. 3827/3, k.o. Zabrežani i k.č.br. 2938/3 k.o. Pazin  (za zemljišnu knjigu k.č. 3827/3 k.o. Pazin i k.č. 3865/5 k.o. Pazin), na ukupnoj površini od 27.904 m2 (površina unutar ograde). Na toj se lokaciji odlagao otpad s područja Grada Pazina i okolnih Općina (Općine Karojba, Motovun, Cerovlje, Lupoglav, Tinjan, Gračišće te Sv. Petar u Šumi) u razdoblju od 2006. do listopada 2018. godine, a od tada se otpad zbrinjava na CGO Kaštjun. Procjenjuje se da je tijekom rada, na odlagalištu odloženo sveukupno oko 53.320 t otpada (stari +novi otpad). Na postojeći temeljni brtveni sustav (izgrađen u I Fazi) odloženo je oko 38.500 m3 otpada (100% projektiranog kapaciteta odlagališnog prostora). Nakon završetka radova sanacije površina odloženog otpada preko koje će se ugraditi prekrivni brtveni sustav iznosit će oko 9.970 m2 (oko 1 ha).

Projektom ”Jelenčići V” – IV Faza doprinosi postizanju sljedećih ciljanih vrijednosti (pokazatelja) OPKK, Spe

 

cifičnog cilja (SC) 6i1:

 • Regeneracija zemljišta – sanacijom i zatvaranjem odlagališta neopasnog otpada ”Jelenčići V” – IV Faza ostat će sanirana površina odlagališta od 1 ha
 • Zatvorena i sanirana odlagališta otpada – provedbom projekta sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada ”Jelenčići V” – IV Faza zatvorit će se i sanirati 1 odlagalište otpada.

Prema projektnoj dokumentaciji sanacija i konačno zatvaranje odlagališta ”Jelenčići V” – IV Faza tehničko-tehnološko rješenje obuhvaća:

 • formiranje odloženog otpada s ciljem osiguranja stabilnosti građevine
 • zatvaranje odlagališnog prostora ugradnjom prekrivnog brtvenog sustava preko formiranog otpada
 • izgradnja pasivnog sustava otplinjavanja s biofilterima na plinskim bunarima
 • izgradnja kolničke konstrukcije obodne ceste s asfaltnim kolničkim zastorom
 • izgradnja sustava za odvodnju oborinskih voda
 • izgradnja prstenaste vanjske hidrantske mreže.

Provedba projekta provodit će se unutar postojećeg zaposlenog kadra Grada. Dodatna pomoć Prijavitelju tijekom provedbe projekta biti će osigurana u okviru ugovora za uslugu tehničke pomoći za upravljanje projektom te promidžba i vidljivost.

Provođenjem projekta sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada ”Jelenčići V” – IV Faza sanira se neusklađeno odlagalište sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata. Sanacijom će se osim unapređenja okolišta na širem području lokacije zahvata, osigurati i brojne društveno ekonomske koristiti te postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja ljudi, smanjenje zagađanja zraka i utjecaja na klimatske promjene.

Vrijednosti na projektu:

 • ukupna vrijednost projekta 11.090.289,25 kn
 • ukupni prihvatljivi troškovi 7.445.923,25 kn
 • bespovratna sredstva 6.329.034,76 kn (84,99% ukupno prihvatljivih troškova projekta)

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

 


Održana prva konferencija za medije za EU projekt „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada ”Jelenčići V” – IV Faza“

U prostorijama Velike vijećnice u Gradu Pazinu u utorak, 26.11.2019. godine, u 11:00 sati, održana je konferencija za medije povodom početka provedbe EU projekta „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – IV Faza“  te službenog potpisivanja ugovora za radove na sanaciji odlagališta Jelenčići V – IV. Faza sa Zajednicom ponuditelja: OPERA GROUP d.o.o. i KOSTAK komunalno in gradbeno podjetje d.d.

Konferenciji su prisustvovali gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić, zatim voditeljica projekta Dinka Erman te predstavnici Zajednice ponuditelja, Srećko Babić iz OPERA GROUP d.o.o. te Ivana Buble za KOSTAK d.d. Na konferenciji je predstavljen projekt te ciljevi i očekivani rezultati.

 Dana 9.12.2019. održan je sastanak uvođenja u posao

U prostoru Male vijećnice Grada Pazina održan je sastanak uvođenja u posao, nakon čega se obišlo lokaciju budućeg gradilišta, sastanku su bili nazočni predstavnici izvođača radova:

Projektantski nadzor   H-PROJEKT d.o.o.: Marin Herenda i Kristina Tomašić
Stručni nadzor            SEDRA CONSULTING d.o.o.:  Ivica Begić
Izvođač radova           OPERA GROUP d.o.o.: Mario Mlinar
KOSTAK d.d.: Gregor Jaklič
Upravitelj odlagalištem – Usluga d.o.o. Pazin, Željko Gržinić
Voditeljica projekta   Razvojna agencija „Srce Istre“: Dinka Erman
Grad Pazin:  Marija Marković  Penko, pročelnik Elvis Kliman, Zvijezdana Bertetić

 


Održana zavšna konferencija za medije za EU projekt „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada ”Jelenčići V” – IV Faza“

U utorak 28. srpnja 2020. godine, u 10 sati u velikoj vijećnici Grada Pazina, održana je konferencija za medije povodom završetka provedbe EU projekta ”Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada Jelenčići V – IV. Faza”.

Ovaj projekt sufinanciran je u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“ Ministarstva zaštite okoliša i energetike, referentne oznake KK.06.3.1.04, financiranog iz fondova Europske unije, odnosno iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020, a ukupan iznos projekta je bio 11.090.298,25 kuna.

Projektna prijava prošla je sve faze evaluacije te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Grada Pazina kao Korisnika, Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1 (PT1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela razine 2 (PT2) odnosno odobreno je 6.329.034,76 kuna bespovratnih sredstava za sanaciju.

Konferenciji su prisustvovali Renato Krulčić, gradonačelnik grada Pazinai Vladimir Burić, predsjednik uprave trgovačkog društva Usluga d.o.o.