Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Raspolaganje državnom imovinom

Dana 30. prosinca 2023. stupio je na snagu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 155/23.), kojim su poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni županijama, gradovima i sjedištima županija prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, dok su poslovi upravljanja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni trgovačkom društvu Državne nekretnine d. o. o.

Sukladno novom Zakonu fizičke i pravne osobe zahtjeve podnose:

 • za građevinsko zemljište i građevine u vlasništvu Republike Hrvatske – Županiji, Gradu – sjedištu županije ili velikom gradu, a prema mjestu gdje se nekretnina nalazi
 • zahtjevi organizacija civilnog društva  – Ministarstvu
 • za planinarske objekte:
  • na području nacionalnog parka ili parka prirode – javnoj ustanovi za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom Prirode
  • izvan područja nacionalnog paraka ili parka prirode – Ministarstvu
 • za stanove, poslovne prostore i garaže u vlasništvu Republike Hrvatske- trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o.

Obrasci za podnošenje zahtjeva i potrebna dokumentacija dostupni su OVDJE

Upiti fizičkih i pravnih osoba vezani uz državnu imovinu: 

 • Kontakti : Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove 
  Martina Brajković Mrak, pročelnica (tel: +385(0)52 635 090, e-pošta: [email protected])