Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Komunalni red i komunalno redarstvo

U provođenju Zakona o komunalnom gospodarstvu komunalni redari obavljaju poslove nadzora nad provedbom Odluke o komunalnom redu i druge poslove određene Odlukom o komunalnom redu (npr. nadzor nad provedbom Odluke o uvjetima i načinu držanju kućnih ljubimaca, i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama).

U provedbi nadzora nad provedbom Odluke o komunalnom redu komunalni redar je ovlašten:

  1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
  2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
  3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru,
  4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.),
  5. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

U provedbi nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama poduzimanje mjera za održavanje komunalnog reda propisanih odlukom o komunalnom redu odnosno poduzimanje drugih mjera propisanih zakonom.

Osim obavljanja poslova propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu komunalni redari imaju ovlasti obavljanja poslova nadzora propisanih i drugim zakonima. Tako:

INSPEKCIJSKI NADZOR KOMUNALNOG REDARSTVA NAD GRAĐENJEM I IZVOĐENJEM RADOVA (Zakon o građevinskoj inspekciji NN 153/13.)

INSPEKCIJSKI NADZOR KOMUNALNOG REDARSTVA U ODNOSU NA NERAZVRSTANE CESTE (Zakon o cestama NN 84/11. do 92/14.)

DJELOKRUG KOMUNALNOG REDARSTVA U ODNOSU NA NEZAKONITO ODBACIVANJE OTPADA  (Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13., 73/17. i 14/19.)

DJELOKRUG KOMUNALNOG REDARSTVA U ODNOSU NA ZAŠTITU OD BUKE (Zakon o zaštiti od buke NN 30/09. do 114/18.)

DJELOKRUG KOMUNALNOG REDARSTVA U ODNOSU NA AUTOTAKSI PRIJEVOZ (Zakon o prijevozu u cestovnom prometu NN 41/18.)

Komunalni redar: ANDREJ SCHIFFLIN tel: 091-624-3004, e-mail: [email protected]                                

ODLUKA o komunalnom redu, 54/19

Zbog povećanog obima novih poslova koji proizlaze iz navedenih posebnih zakona i obvezama donošenja vrlo složenih upravnih i drugih akata, Grad Pazin je zajedno s Općinom Cerovlje, Općinom Gračišće, Općinom Lanišće i Općinom Lupoglav osnovao Zajedničku službu komunalnog redarstva Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Lanišće i Lupoglav.

ODLUKA o osnivanju Zajedničke službe komunalnog redarstva 05/19

ODLUKA o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara 49/19