Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Urbano područje Pazin – ITU mehanizam

Urbano područje Pazin

Sukladno čl. 14. st. 6. Zakono regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14., 123/17. i 118/18.(dalje u tekstu:ZRRRH) Grad Pazise može ustrojiti kao manje urbano područje. Grad Pazin okolnim područjem je temeljem Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu Strategija razvoja urbanog područja za financijsko razdoblje 2021.2027. verzija 2.0. (daljeu tekstuSmjernice) utvrđen kamanje urbano područje na čijem se teritoriju može provoditi mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (dalje u tekstu: ITU mehanizam)
Na temelju odredbi EU regulative i trenutno važećeg nacionalnog zakonodavstva Republika Hrvatska u novom financijskom razdoblju 2021. 2027. planira korištenje ITU mehanizma u 22 hrvatska grada:
▪4 grada središta urbanih aglomeracija: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek,
▪10 gradova središta većih urbanih područja: Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac,Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovari Vinkovci,
▪8 gradova središta manjih urbanih područja kojisu sjedišta županija sukladno Zakonuo područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj: Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin.
Urbana područja uspostavljaju se radi učinkovitijeg planiranja i provedbe urbane politike kaojedne od važnih komponenti regionalne politike (čl. 14.st.1. ZRRRHa).

 

Ukupna sredstva koja će kroz ovaj mehanizam biti na raspolaganju za 22 urbana područja u RH iznose 5,16 milijardi kuna za provedbu projekata u sklopu integriranog teritorijalnog ulaganja i održivog urbanog razvoja, iz više područja koja uključuju kulturu, turizam, promet i mobilnost, digitalizaciju, gospodarstvo, zaštitu okoliša..

Mogućnosti financiranja 2021. – 2027.:

• BROWNFIELD – revitalizacija (radovi i opremanje) bivših industrijskih, vojnih lokacija, onečišćenog zemljišta, napuštenih i  zapuštenih lokacija i objekata te prenamjena u objekte društvene,  obrazovne, kulturne, sportske, turističke i gospodarske namjene ili  zelene površine.

• KULTURNA BAŠTINA – građevinski i konzervatorski radovi na  objektima kulturne baštine (dvorci, arheološki parkovi,kazališta, galerije, otvorene pozornice itd.); unutarnje uređenje i opremanje, razvoj i prezentacija kulturnih sadržaja i  usluga (edukacije, izložbe, skupovi, predavanja).

• ČISTI I PAMETNI GRADSKI PROMET – nabava ekološki prihvatljivih  vozila/voznog parka: autobusi, električni motocikli i bicikli; nabava  sustava javnih bicikala; biciklistička infrastruktura, digitalizacija  gradskog prometa.

• ENERGETSKA UČINKOVITOST – inovativni pilot projekti na razini gradskih naselja i četvrti – ulaganja u zelenu infrastrukturu, održivu  mobilnost i mjere energetske učinkovitosti, solarni paneli na javnim  zgradama, javna rasvjeta i druga energetski učinkovita rješenja na  objektima i infrastrukturi u javnom vlasništvu, toplinarstvo.

• TURIZAM – ulaganja u javnu turističku infrastrukturu (kupališta i plaže, bazeni i prirodna kupališta rijeka, jezera i mora, izletišta, šetnice uz  rijeku, more i šume; jahačke, planinarske, vinske i maslinarske staze,  koncertne i kino dvorane, sportsko-rekreacijski centri i sportske, dvorane, kongresni centri, žičare).

• VIŠENAMJENSKA INFRASTRUKTURA – sportska, edukacijska i društvena  infrastruktura, vatrogasne baze/stanice i sl.; sigurnosna infrastruktura  javnih površina; video-nadzor, signalizacija, stupići i prepreke za osiguranje pješačkih zona.

• INKUBATORI / POSLOVNA INFRASTUKTURA – izgradnja i opremanje prostora u  vlasništvu JLP(R)S-ova za pružanje potpore poduzetnicima – inkubatori,  coworking prostori, specijalizirani tehnološki parkovi, strojevi i oprema, PPI.

• DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE – softverska rješenja za JLP(R)S, javni servisi za  građane i poduzetnike, obuka i usavršavanje djelatnika JLP(R)S-ova za pružanje e-usluga građanima, adaptacija prostora JLP(R)S-ova za e-infrastrukturu, unaprjeđenje IKT infrastrukture, opremanje itd.

• JAČANJE KONKURENTNOSTI MSP-ova – razvoj ili nadogradnja digitalnih usluga  i proizvoda, izgradnja i opremanje poslovne infrastrukture za potrebe MSP-  ova u urbanim područjima.

• SOCIJALNA INFRASTRUKTURA – radovi i opremanje socijalne infrastrukture: prenoćišta za beskućnike, pučke kuhinje, sigurne kuće, rješavanje  pristupačnosti za osobe s invaliditetom i sl.

• INFRASTRUKTURA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ – radovi i opremanje predškolskih ustanova – vrtići.

• ZELENA INFRASTRUKTURA – parkovi, drvoredi, sadnice, dječja  igrališta, manji sportski tereni u okviru parkova i slično.

• PRIRODNA BAŠTINA – ulaganja u proširenje turističke ponude, uređenje okoliša i pristupa, ceste, staze, odvodnju, solarne panele,  edukacije i usavršavanje zaposlenih u pratećim objektima, marketing  lokacija prirodne baštine itd.

• IZRADA TERITORIJALNIH STRATEGIJA – podrška urbanim područjima u izradi teritorijalnih strategija – SRUP-ova.


Preduvjet korištenja ITU mehanizma u financijskoj perspektivi 2021.-2027. izrada je Strategije razvoja urbanog područja (SRUP), što uključuje i uspostavu institucionalnog okvira za izradu Strategije: Sporazuma o suradnji na izradi i provedbi SRUP-a, Koordinacijskog vijeća te Partnerskog vijeća urbanog područja.