Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Upravni odjeli

Grad Pazin

DSC_0007
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10
52000 Pazin

OIB 07969842379

Telefon (centrala): ++385 52 624 111

 

Uredovno vrijeme za rad sa strankama:

Utorkom od 8,00-10,00 i od 12,00-16,00 sati

Srijedom od 8,00-10,00 i od 11,00-13,00 sati

Petkom od 8,00-10,00 i od 11,00-13,00 sati

Ponedjeljkom i četvrtkom se stranke ne primaju!

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Pazina kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad Pazin ustrojavaju se upravna tijela Grada Pazina. Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe.

Svojim radom upravna tijela dužna su omogućiti učinkovito ostvarivanje prava, obveza i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom, statutom i drugim propisima.

Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina SN 31/09. pdf

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina 29/11  .pdf

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika SN 21/10.pdf

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća SN 39/11.pdf

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj ,  3/12. 1/13., 46/14., 26/15., 11/16., 28/16.,

22/17., 38/17., 5/18., 8/18. i 60/18).

Etički kodeks.pdf

Odluka o radnom vremenu u tijelima Gradske uprave.pdf

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.