Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Upravni odjeli

Grad Pazin

DSC_0007
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10
52000 Pazin

OIB 07969842379

Telefon (centrala): ++385 52 624 111

 

Uredovno vrijeme za rad sa strankama:

Utorkom od 8,00-10,00 i od 12,00-16,00 sati

Srijedom od 8,00-10,00 i od 11,00-13,00 sati

Petkom od 8,00-10,00 i od 11,00-13,00 sati

Ponedjeljkom i četvrtkom se stranke ne primaju!

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Pazina kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad Pazin ustrojavaju se upravna tijela Grada Pazina. Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe.

Svojim radom upravna tijela dužna su omogućiti učinkovito ostvarivanje prava, obveza i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom, statutom i drugim propisima.

Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina SN 31/09. pdf

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina 29/11  .pdf

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika SN 21/10.pdf

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća SN 39/11.pdf

 

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina SN 3/12.pdf

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina 28/16.pdf

Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijelaGrada Pazina SN 11/16.pdf

Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina SN 26/15.pdf

Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina SN 46/14.pdf

Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina SN 1/13.pdf

 

Etički kodeks.pdf

 

Odluka o radnom vremenu u tijelima Gradske uprave.pdf

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.