Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Upravni odjel za prostorno planiranje i gradnju

Službenica koja obavlja poslove pročelnika/ce

Adisa Raković Kranjac, dipl. ing. građ.

Tel. +385(0)52 635-088

e-pošta: [email protected]

U Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gradnju se, u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Pazina, Poslovnikom Gradskog vijeća i Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pazina, obavljaju upravni, stručni, administrativni, pravni i drugi poslovi, osobito:

 1. praćenje stanja u prostoru te priprema izvješća o stanju u prostoru;
 2. priprema i analiza provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata te ocjena stanja;
 3. davanje prijedloga za unapređenje prostornog razvoja, priprema plana aktivnosti s prijedlogom prostornih pokazatelja za naredno razdoblje;
 4. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja;
 5. izrađivanje i utvrđivanje planova i programa pripreme zemljišta i provođenje politike gospodarenja prostorom;
 6. priprema izrade i izmjene postojećih akata prostornog i urbanističkog planiranja, priprema podataka i stručnih podloga za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja, te praćenje izrade i donošenja tih dokumenata;
 7. pribavljanje potrebne dokumentacije i projekata radi ishodovanja akata za gradnju građevina od interesa za Grad Pazin;
 8. priprema i vođenje gradnje građevina od interesa za Grad Pazin;
 9. utvrđivanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru;
 10. izdavanje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađenih građevina;
 11. vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog planiranja i gradnje;
 12. izdavanje akata vezanih uz gradnju.

Pored poslova iz stavka 1. ovoga članka Upravni odjel izrađuje elaborate i druge stručne podloge za provođenje konkretnih i pojedinačnih aktivnosti u području prostornog planiranja, zaštite graditeljskog nasljeđa i zaštite okoliša, te za potrebe provedbe urbanističkih planova.

U Upravnom odjelu se, osim navedenih poslova još obavljaju i sljedeći poslovi:

 • praćenje stanja u navedenim područjima;
 • planiranja, praćenja i nadzora namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada;
 • sudjelovanje u izradama strateških dokumenata i javnih politika Grada iz područja djelatnosti Upravnog odjela;
 • pripremanje i izrada općih i pojedinačnih akta iz gradskog djelokruga u tim područjima te praćenje njihovog provođenja;
 • administrativni i stručni poslovi za potrebe Gradskog vijeća, Gradonačelnice i radnih tijela iz nadležnosti Upravnog odjela;
 • poslovi pripreme i/ili provedbe javne nabave iz nadležnosti Upravnog odjela;
 • sudjelovanje u pripremi i provedbi projektnih prijedloga koji se financiraju iz EU fondova i drugih izvora financiranja;
 • prijenos informacija o radu i aktivnostima Odjela  putem službenog portala Grada i drugih sredstava informiranja;
 • obavljanje i drugih poslova koje, u skladu s propisima, Upravnom odjelu povjere Gradonačelnica, Gradsko vijeće ili druga tijela.

 Popis službenika Odjela s kontakt podacima