Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove

Pročelnica Upravni odjel za opću upravu i imovinskopravne poslove

Martina Brajković Mrak, dipl. iur.

Tel. +385(0)52 635-090

e-pošta: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravni odjel za opću upravu i imovinskopravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Pazina, Poslovnikom Gradskog vijeća i Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pazina obavlja pravne, savjetodavne, informatičke, opće i stručno-administrativne poslove koji se odnose na:

 1. politički sustav Grada i unutarnje ustrojstvo upravnih tijela;
 2. mjesnu samoupravu;
 3. zastupanje Grada po punomoći Gradonačelnice u parničnim, izvanparničnim i upravnim postupcima pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima te nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima;
 4. rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela;
 5. rad Gradonačelnice te njezinih savjetodavnih i stručnih tijela;
 6. pripremanje odluka, općih, pojedinačnih i drugih akata za Gradonačelnicu, za Gradsko vijeće i za njihova radna tijela, te koordiniranje drugih tijela u pripremanju tih odluka i akata, kao i formalnopravna provjeru općih i pojedinačnih akata koje upravna tijela Grada upućuju na razmatranje i odlučivanje Gradonačelnici i/ili Gradskom vijeću;
 7. upravljanje ljudskim potencijalima te radnopravne odnose;
 8. zaštitu na radu;
 9. pravne poslove vezane uz imovinu i postupke vezane uz pravno raspolaganje nekretninama u vlasništvu grada (prodaja, kupnja, darovanje, zakup, najam, korištenje, postupci javnih natječaja vezanih uz nekretnine i sl.);
 10. utvrđivanja i brige o pravnom statusu nekretnina u vlasništvu Grada u zemljišnim knjigama, kao i uređenja međuvlasničkih odnosa u nekretninama u kojima se nalaze stanovi i poslovni prostori u (su)vlasništvu Grada;
 11. upravljanje registrom imovine u vlasništvu Grada i poslovi vezani uz Središnji registar državne imovine;
 12. rad u sustavu e-nekretnine;
 13. uredsko poslovanje, pisarnicu i pismohranu;
 14. informatičku i komunikacijsku potporu poslovnim procesima Grada;
 15. zaštitu osobnih podataka i pravo na pristup informacijama;
 16. poslove uređivanja, izdavanja i objave službenog glasila Grada;
 17. vatrogastvo i civilnu zaštitu;
 18. poslove vezane uz djelovanje izbornih povjerenstava i provedbu izbora za izbore koje provodi Gradsko izborno povjerenstvo, pravni i organizacijski poslovi u vezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju;
 19. prava nacionalnih manjina;
 20. poslove u vezi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću;
 21. čišćenje poslovnih prostora koje koriste upravna tijela te održavanje službenih vozila Grada.

U Upravnom odjelu se, osim navedenih poslova još obavljaju i sljedeći poslovi:

 • praćenje stanja u navedenim područjima;
 • planiranja, praćenja i nadzora namjenskog korištenja sredstava proračuna Grad;
 • sudjelovanje u izradama strateških dokumenata i javnih politika Grada iz područja Upravnog odjela;
 • pripremanje i izrada općih i pojedinačnih akta iz gradskog djelokruga u tim područjima te praćenje njihovog provođenja;
 • poslovi pripreme i/ili provedbe javne nabave iz nadležnosti Upravnog odjela;
 • sudjelovanje u pripremi i provedbi projektnih prijedloga koji se financiraju iz EU fondova i drugih izvora financiranja;
 • prijenosa informacija o radu i aktivnostima Upravnog odjela putem službenog portala Grada i drugih sredstava informiranja;
 • obavljanje i drugih poslova koje, u skladu s propisima, Upravnom odjelu povjere Gradonačelnica, Gradsko vijeće ili druga tijela.

 Popis službenika odjela s kontakt podacima