Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Stanovništvo

Pazin obuhvaća 18 statističkih naselja

Grad Pazin obuhvaća ukupno 18 statističkih naselja (Beram, Bertoši, Brajkovići, Butoniga, Grdoselo, Heki, Ježenj, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin (Lovrin), Trviž, Vela Traba, Zabrežani, Zamask, Zamaski Dol i Zarečje) te preko 170 zaselaka.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na području Grada obitavalo je ukupno 8.638 stanovnika, odnosno 4,2% u odnosu na 208.055 stanovnika koliko ih je registrirano u Županiji, što Grad Pazin svrstava na šesto mjesto u Županiji. U odnosu na popisu stanovništva iz 2001. godine na području Grada obitavalo je ukupno 9.227 stanovnika, odnosno 4,5% ukupnog stanovništva Istarske županije.

Demografska slika Grada

Demografska slika samog područja Grada varirala je u razdoblju od 1948. do 2011. godine. U proteklom, poslijeratnom razdoblju do popisa 1971. trajao je proces depopulacije na razini cijelog Grada Pazina. Isti trend vidljiv je na razini županije, međutim ne i samom naselju Pazin čiji je broj stanovnika u tom razdoblju porastao za 42,44%. Prema popisu iz 1971. godine na području Grada Pazina bilo je 6,06% manje stanovnika nego 1948. godine. Razvoj industrije i poticanje urbanizacije ubrzao je rast na 8.889 stanovnika 1981. godine i 9.369 stanovnika 1991. godine. Prema popisu iz 2001. godine broj stanovnika je smanjen na 9.227 stanovnika, a 2011. godine na 8.638 stanovnika. Razlog ovakvog negativnog trenda leži u političkim previranjima koja su nastupila 1991./1992, migracijama stanovništva, te nepovoljnim promjenama u dobnoj strukturi (starenje stanovništva).

Grafikon kretanje broja stanovnika

Stanovništvo po naseljima

Područje Grada  obuhvaća ukupno 18 statističkih naselja pri čemu u najvećem naselju Pazin živi 4.591 stanovnika, odnosno 50,78% svih žitelja Grada. Od preostalih 17 naselja njih šest spada u razred od 50 do 199 stanovnika, dok u svakom od 11 naselja obitava između 200 i 499 stanovnika.

Tablica 1: Kretanje stanovnika po naseljima

Naselje 1971. 1981. 1991. 2001. 2011. Indeks 1981./1971. Indeks 1991./1971. Indeks 2001./1971. Indeks 2011./1971.
Trviž 385 384 430 425 409 99,74 111,69 110,39 106,23
Vela Traba 255 217 205 215 227 85,10 80,39 84,31 89,02
Zabrežani 398 393 391 408 426 98,74 98,24 102,51 107,04
Zamask 91 73 60 56 58 80,22 65,93 61,54 63,74
Zamaski Dol 135 86 81 60 51 63,70 60,00 44,44 37,78
Zarečje 301 284 293 289 296 94,35 97,34 96,01 98,34
Brajkovići 344 310 345 358 353 90,12 100,29 104,07 102,62
Butoniga 117 107 107 88 74 91,45 91,45 75,21 63,25
Grdoselo 251 205 168 143 119 81,67 66,93 56,97 47,41
Heki 417 390 412 465 469 93,53 98,80 111,51 112,47
Ježenj 151 132 142 142 141 87,42 94,04 94,04 93,38
Kašćerga 426 375 307 279 256 88,03 72,07 65,49 60,09
Kršikla 133 96 74 54 48 72,18 55,64 40,60 36,09
Lindar 366 319 369 408 402 87,16 100,82 111,48 109,84
Lovrin 295 287 306 342 364 97,29 103,73 115,93 123,39
Beram 323 257 243 234 234 79,57 75,23 72,45 72,45
Bertoši 172 132 154 275 325 76,74 89,53 159,88 188,95
Pazin 3598 4842 5282 4986 4386 134,57 146,80 138,58 121,90

Izvor: DZS, Naselja i stanovništvo RH, Popis stanovništva 2011.

Sastav stanovništva prema dobi

Sastav stanovništva prema dobi ponajviše je posljedica društveno ekonomskih i političkih zbivanja u prošlosti. Prosječna starost stanovništva Grada Pazina povećala se u odnosu na popis stanovništva iz 2001. sa 38,4 na 42 godine i nešto je niža od prosjeka županije koji se kreće na razini 43 godine, no ipak prelazi kritičnu vrijednost od 30 godina čime se smatra da je stanovništvo prešlo u proces starenja.

Tablica 2 : Broj i udio stanovnika prema dobnim skupinama po naseljima

Naselje Ukupno 0-14 15-64 65+
Broj % Broj % Broj %
Beram 234 30 12,8 162 69,2 42 17,9
Bertoši 325 50 15,4 223 68,6 52 16,0
Brajkovići 353 55 15,6 268 75,9 30 8,5
Butoniga 74 9 12,2 49 66,2 16 21,6
Grdoselo 119 11 9,2 80 67,2 28 23,5
Heki 469 69 14,7 326 69,5 74 15,8
Ježenj 141 16 11,3 95 67,4 30 21,3
Kašćerga 256 37 14,5 175 68,4 44 17,2
Kršikla 48 6 12,5 35 72,9 7 14,6
Lindar 402 58 14,4 276 68,7 68 16,9
Lovrin 364 65 17,9 250 68,7 49 13,5
Pazin 4386 519 11,8 3116 71,0 751 17,1
Trviž 409 64 15,6 300 73,3 45 11,0
Vela Traba 227 26 11,5 167 73,5 34 15,0
Zabrežani 426 71 16,7 290 68,1 65 15,3
Zamask 58 7 12,1 37 63,8 14 24,1
Zamaski Dol 51 9 17,6 27 52,9 15 29,4
Zarečje 296 42 14,2 209 70,6 45 15,2
Grad Pazin 8638 1144 13,2 6085 70,4 1409 16,3

Izvor: Izvještaj o stanju u prostoru

Nacionalna struktura stanovništva

Prema nacionalnoj strukturi, Grad spada u homogeno područje – 78,63% su Hrvati, a najveći udio u strukturi ima talijanska nacionalna manjina – 1,16%. Svoju nacionalnu pripadnost nije izrazilo 1,41% građana. U pogledu regionalne pripadnosti izjasnilo se 15,99%, a vjerske pripadnosti 0,07% stanovnika.

Grafikon struktura nacionalnih manjina na području Grada Pazina

Obrazovna struktura stanovništva

Obrazovna struktura stanovništva pokazuje da udio nepismenih osoba Grada Pazina iznosi tek 0,2% i većina ih je starija od 65 godina. Sukladno dostupnim podacima (grafikon), 26,82% stanovništva Grada starog 15 i više godina ima završenu osnovnu školu što je iznad županijskog prosjeka od 19,47%, ali je udio osoba sa završenom srednjom školom niži od županijskog prosjeka te iznosi 51,65% (gimnazija, trogodišnja i četverogodišnja srednja škola). Udio osoba sa završenim stručnim studijem iznosi 6,97%, što je niže od prosjeka županije, dok je udio osoba sa sveučilišnim studijem – 9,97% nešto viši od županijskog prosjeka, a doktorat znanosti ima završeno 0,01% stanovnika. Podatak o 26,82% stanovništva starog 15 i više godina koje ima završenu najviše osnovnu školu ukazuje na kvalitetniju obrazovnu strukturu stanovništva u odnosu na prethodni popis. Međutim, evidentan je veći udio slabije obrazovanih žena (bez škole, nezavršena osnovna škola, osnovna škola), međutim i veći udio visoko obrazovanih žena.

Grafikon stanovništvo Grada starije od 15 godina prema završenoj školi i spolu

Grafikon struktura stanovništva starijeg od 15 godina prema završenoj školi za Grad Pazin