Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Proračun

Temeljem Zakona o proračunu (“Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine obvezno donijeti proračun za narednu godinu te projekcije za slijedeće dvije godine.

Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu.

Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju odjeli gradske uprave, radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna grada. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata za slijedeće trogodišnje razdoblje obveza je primijeniti zakonom propisanu metodologiju vezano za sadržaj proračuna, programsko planiranje, proračunske klasifikacije i drugo.

Gradska riznica

Člankom 60. Zakona o proračunu propisano je da državni proračun i proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju jedan račun za sva plaćanja. Odredbom istoga članka propisano je i da proračunski korisnici imaju jedan račun koji je dio računa proračuna (državnog odnosno lokalnog).  Navedenim zakonskim odredbama utvrđen je obvezujući okvir ustrojavanja jedinstvenog rizničnog računa  gdje se planiraju i izvršavaju javni rashodi planirani u proračunu Grada, a koja obuhvaća i proračunske korisnike. To u praksi znači ne samo informatičko i računovodstveno /knjigovodstveno povezivanje upravnih tijela Grada Pazina već i njihovih proračunskih korisnika koji se financiraju iz gradskog proračuna. Ustrojavanje jedinstvenog rizničnog računa uključuje i obvezu uplate u proračun prihoda koje proračunski korisnici ostvaruju po posebnim propisima ili od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna (vlastiti prihodi).

Grad Pazin je kako bi udovoljio navedenim zakonskim propisima i uspostavio bolju kontrolu nad trošenjem gradskog novca već u 2015. godini započeo s pripremnim aktivnostima na uvođenju Gradske riznice, a sve kako bi stvorio adekvatne tehničke, kadrovske i organizacijske uvjete za funkcioniranje tako složenog sustava.

Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 3. studenog 2016. godine usvojilo je Odluku o uvođenju Gradske riznice (Službene novine Grada Pazina broj 44/16) čime je zadovoljen preduvjet za ukidanje računa svih proračunskih korisnika (Javna vatrogasna postrojba Pazin, Dječji vrtić Olga Ban Pazin, Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, Pučko otvoreno učilište Pazin, Gradska knjižnica Pazin, Muzej Grada Pazina i Mjesni odbori Grada Pazina).

Pazin proračun

Pazi(n) Proračun!  Projekt koji se provodi u Pazinu s ciljem da se u proces donošenja gradskog proračuna aktivnije uključe građani i javnost Pazina.