Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Socijalne naknade i pomoći stanovništvu

Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pazina (Službene novine Grada Pazina 7/15., 37/15. i 30/16.) utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Pazin (u daljnjem tekstu: Grad) propisana Zakonom kojim se uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu: Zakon) te prava iznad standarda propisana Zakonom, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak ostvarivanja tih prava.

Sukladno Zakonu, socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

 Korisnici socijalne skrbi

U  članku 3. ove Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina (u daljnjem tekstu: Odluka), utvrđeni su korisnici socijalne skrbi na način da:

Prava iz socijalne skrbi može ostvariti osoba ako ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovom Odlukom.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena Zakonom i ovom Odlukom (zakonski standard) – pravo na naknadu za troškove stanovanja i troškove ogrjeva za korisnike zajamčene minimalne naknade, ostvaruje:

 • hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Grada,
 • stranac i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Grada.

Prava iz socijalne skrbi  propisana ovom  Odlukom (iznad zakonskog standarda) ostvaruje: hrvatski državljanin s prebivalištem u Gradu duljem od godine dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi.

U slučaju kad pojedino pravo iz ove Odluke iznad zakonskog standarda ostvaruje član kućanstva ili kućanstvo, uvjet za ostvarivanje tog prava stječe se ukoliko svi članovi tog kućanstva imaju isto prebivalište na području Grada, a sukladno stavku 3. ovoga članka, osim ako u ovoj Odluci nije drugačije definirano.

 

Uvjeti za ostvarivanje prava

U članku 8. ove Odluke utvrđeno je da prava iz  socijalne skrbi utvrđena člankom 12. ove Odluke može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

 •  socijalni uvjet,
 •  uvjet prihoda,
 •  poseban uvjet propisan ovom Odlukom, ako ovom Odlukom za neko od prava nije uređeno drukčije.

 

U članku 9. utvrđuje se kada korisnik ispunjava socijalni uvjet:

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a ostvaruje se sukladno Zakonu na teret proračuna  Republike Hrvatske.

 

U članku 10. ove Odluke utvrđuje se kada korisnik ispunjava uvjet prihoda:

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s mjesečnim prihodom i to:

– samac                                 do 1.600,00 kuna,

– dvočlano kućanstvo          do 2.200,00 kuna,

– tročlano kućanstvo           do 2.700,00 kuna,

– četveročlano kućanstvo   do 3.200,00 kuna.

Ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda iz prethodnog stavka za svakog daljnjeg člana kućanstva povećava se za 400,00 kuna.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za djecu samohranih roditelja do 15 godina života djeteta odnosno do završetka redovnog školovanja, a najdalje do navršene 29. godine života, za osobe potpuno nesposobne za rad, čija je nesposobnost za rad utvrđena općim propisima, te za osobe iznad 65 godina, cenzus prihoda povećava se za 200,00 kuna za svakog takvog člana.

Pod prihodom u smislu stavka 1. ovog članka smatra se ukupan iznos prosječnih mjesečnih primitaka korisnika samca ili korisnika kućanstva isplaćenih u tri (3) mjeseca koji prethode mjesecu u kojem je podnesen Zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva i svi primici koje korisnik samac ili korisnik kućanstvo ostvare po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine, iz Hrvatske ili inozemstva, ili na neki drugi način.

Poljoprivredniku i članu njegovog kućanstva koji obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje te na temelju poljoprivredne djelatnosti ima obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, prosječni mjesečni prihod utvrđuje se prema godišnjoj poreznoj prijavi ili prema rješenju nadležne porezne uprave o godišnjem paušalnom iznosu poreza na dohodak.

Odredba prethodnog stavka ovoga članka ne primjenjuje se na poljoprivrednika samca starijeg od 65 godina života, kao ni na kućanstvo koje obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, čiji su svi članovi stariji od 65 godina života.

U prihod iz stavaka 1. do 3. ovog članka ne uračunavaju se:

 • naknada za troškove ogrjeva koju odobrava Istarska županija
 • novčana naknada za tjelesno oštećenje
 • ortopedski dodatak
 • doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama Zakona i propisima iz mirovinskog osiguranja
 • osobna invalidnina sukladno odredbama Zakona
 • doplatak za djecu
 • državna potpora u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu ili akvakulturi
 • novčana naknada za životinje koje su usmrćene ili uginule prilikom provedbe naređenih mjera prema posebnom propisu o veterinarstvu
 • stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a najdulje do 29. godine života
 • naknada koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika
 • iznos novčanih sredstava koja fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe
 • iznos novčanih sredstava koje fizičke osobe ostvare na osnovi jednokratnih donacija pravnih i fizičkih osoba do iznosa od 5000,00 kuna godišnje
 • iznos sredstava za saniranje posljedica elementarnih nepogoda
 • iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih po osnovi privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb
 • iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih sukladno posebnom propisu do iznosa privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb
 • nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja
 • novčana pomoć i putni troškovi osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • novčana pomoć i putni troškovi nezaposlene osobe koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na obrazovanje koje organizira odnosno troškove snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • osobna invalidnina, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni dodatak, naknada za pripomoć u kući, jednokratna novčana pomoć, naknada troškova pogreba te naknada za pravo na besplatne udžbenike ako su ta prava ostvarena temeljem posebnog propisa kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji
 • osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, doplatak za pomoć i njegu druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, naknada za pripomoć u kući, naknada za pravo na besplatne udžbenike ostvarene temeljem posebnog propisa kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata
 • novčani primitak za opremu novorođenog djeteta i primitak po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuje ili daje Grad Pazin na temelju ove Odluke
 • primitak ostvaren od dividende i novčana sredstva ostvarena prodajom dionica, a temeljem članstva u Fondu hrvatskih branitelja koji potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja
 • pomoći i naknade koje osigurava Istarska županija do iznosa zajamčene minimalne naknade.

 

U članku 11. ove Odluke utvrđuje se kada korisnik ispunjava poseban uvjet:

   Poseban uvjet ispunjavaju:

 •  roditelj, skrbnik ili udomitelj djeteta poginulog, umrlog ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata,
 •  roditelj djeteta hrvatskog ratnog vojnog invalida,
 •  udomitelj djeteta ili udomitelj odrasle osobe temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Centar),
 • dijete ili odrasla osoba s prebivalištem na području Grada, kojoj je osigurana skrb u udomiteljskoj obitelji izvan Grada, pod uvjetom da udomiteljska obitelj ne ostvaruje prava u jedinici lokalne samouprave u kojoj udomitelj ima prebivalište,
 • odrasla osoba i(li) dijete žrtva obiteljskog nasilja koji su bili primorani napustiti obitelj.

 

Prava iz socijalne skrbi

U članku 12. ove Odluke utvrđena su prava iz socijalne skrbi kako slijedi:

 1. pravo na naknadu za troškove stanovanja,
 2. pravo na troškove ogrjeva,
 3. pravo na jednokratnu, privremenu i mjesečnu naknadu,
 4. pravo na naknade u vezi s odgojem i obrazovanjem,
 5. pravo na sufinanciranje socijalne usluge pomoć u kući,
 6. pravo na smještaj u socijalni stan,
 7. pravo na pomoć za topli obrok te
 8. pravo na pomoć u naravi.

Prava  iz  socijalne skrbi stečena na osnovi ove Odluke su osobna, neprenosiva i ne mogu se nasljeđivati.

Korisnik može istovremeno ostvariti jedno ili više pojedinačnih prava, u tekućoj kalendarskoj godini odnosno oblika pomoći iz stavka 1. ovoga članka, ako njihovo istovremeno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namjenjeno, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

U slučaju potrebe, Gradonačelnik može Zaključkom odobriti i druga prava iz socijalne skrbi.

 

Nadležnost i postupak

Člankom 44. ove Odluke utvrđeno je da se postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, ukoliko Zakonom i/li ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno, pokreće se na zahtjev :

 • stranke,
 • njezinog bračnog druga,
 • izvanbračnog druga,
 • životnog partnera,
 • punoljetnog djeteta,
 • roditelja,
 • skrbnika ili
 • udomitelja te
 • po službenoj dužnosti.

 

U članku 45. ove Odluke utvrđuje se da:

Zahtjev se u pisanom obliku podnosi Odjelu, ukoliko Zakonom i/ili ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.

Podnositelj zahtjeva je dužan dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao i drugim činjenicama i okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava. Za točnost podataka navedenih u zahtjevu podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi iz ove Odluke kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti, odnosno predočiti Odjelu odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom kućanstva podnositelja zahtjeva – korisnika ili na drugi odgovarajući način.

 

Člankom 46. ove Odluke utvrđuje se da:

Ostvarivanje prava iz ove Odluke počinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva iz članka 45. ove Odluke ili pokretanja po službenoj dužnosti.

Iznimno, kad se zahtjev ponosi za ostvarivanje prava iz članaka 42. i 43. ove Odluke pravo se može priznati od prvog dana tekućeg mjeseca kada je zahtjev podnesen.

 

Člankom 47. ove Odluke utvrđuje se da:

O zahtjevu za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom odlučuje Odjel rješenjem, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno te da o žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno tijelo Istarske županije.

 

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 07/15.37/15. i 30/16. )