Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Socijalne naknade, pomoći i usluge

Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pazina (Službene novine Grada Pazina 13/23 i   48/23.) (u daljnjem tekstu: Odluka)  utvrđuju  se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Pazin (u daljnjem tekstu: Grad) propisana Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) te prava koja pruža i osigurava Grad u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom, utvrđuju korisnici, uvjeti i način ostvarivanja tih prava iz socijalne skrbi i korištenje pojedinih socijalnih usluga te druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi.

Sukladno Zakonu, socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, a obuhvaća prevenciju, pomoć i podršku pojedincu, obitelji i skupinama u svrhu unaprjeđenja kvalitete života te poticanje promjena i osnaživanje korisnika, radi njihovog aktivnog uključivanja u život zajednice.

 Korisnici socijalne skrbi

Korisnik je osoba ili kućanstvo koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje naknadu, socijalnu uslugu ili drugi oblik pomoći propisano Zakonom i ovom Odlukom.

U  članku 8. Odluke utvrđeno je da se pravo na naknadu za troškove stanovanja  priznaje korisniku zajamčene minimalne naknade, koji ispunjava socijalni uvjet, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama ako je:

– hrvatski državljanin s prebivalištem na području Grada,

– stranac sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području Grada,

– osoba bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području Grada,

– stranac pod supsidijarnom zaštitom i azilant te članovi njihove obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, kao i stranac s utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima pod uvjetima propisanim Zakonom i ovom Odlukom i zakonima kojima je uređena zaštita od trgovanja ljudima i zakonom kojim se uređuje status, prava i obveze osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom.

Iznimno, naknada za troškove stanovanja priznaje se i korisniku koji ispunjava uvjet prihoda.

Naknadu za troškove stanovanja koja se priznaje korisniku uvjeta prihoda kao i ostala prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ostvaruju hrvatski državljani (samac, član kućanstva ili kućanstvo) s prebivalištem u Gradu duljem od godine dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava osim ako u ovoj Odluci nije drugačije definirano.

 

Uvjeti i kriteriji za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi

U članku 11. ove Odluke utvrđeno je da se prava iz  socijalne skrbi propisana ovom Odlukom korisniku priznaju ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

socijalni uvjet,

uvjet prihoda,

poseban uvjet propisan ovom Odlukom, osim ako ovom Odlukom za neko od prava nije uređeno drugačije.

 

U članku 12. utvrđuje da socijalni uvjet ispunjava korisnik ako na temelju rješenja Zavoda ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

 

U članku 13. ove Odluke utvrđuje se kada korisnik ispunjava uvjet prihoda:

Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema prihod veći od:

– samac                                    240,00 eura,

– dvočlano kućanstvo           320,00 eura,

– tročlano kućanstvo            390,00 eura,

– četveročlano kućanstvo    450,00 eura.

Ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda iz stavka 1. za svakog daljnjeg člana kućanstva povećava se za 60,00 eura.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za djecu samohranih roditelja do 15 godina života djeteta odnosno do završetka redovnog školovanja, a najdalje do navršene  26. godine života, za osobe potpuno nesposobne za rad, za djecu s teškoćama u razvoju, te za osobe iznad 65 godina, cenzus prihoda povećava se za 30,00 eura za svakog takvog člana.

Pod prihodom u smislu stavka 1. ovog članka smatra se ukupan iznos prosječnih mjesečnih primitaka korisnika samca ili korisnika kućanstva isplaćenih u tri (3) mjeseca koji prethode mjesecu u kojem je podnesen Zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl. ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu, umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza

Za samca ili člana kućanstva koji primitke ostvaruje obavljanjem samostalne djelatnosti, a obveznik je plaćanja poreza na dohodak, prihod ovog članka utvrđuje se prema podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi ili Izvješću o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD).

U prihod u smislu ovoga članka ne uračunavaju se novčana sredstva ostvarena po osnovi:

 1. naknade za troškove stanovanja
 2. naknade za ugroženog kupca energenata
 3. naknade zbog tjelesnog oštećenja
 4. ortopedskog dodatka
 5. osobne invalidnine
 6. doplatka za pomoć i njegu
 7. doplatka za djecu
 8. naknade koju osigurava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju odluke predstavničkog tijela
 9. stipendije za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a najdulje do 26. godine života
 10. darovanja pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe fizičke osobe
 11. jednokratne donacije pravnih i fizičkih osoba do iznosa 10.000,00 kuna godišnje
 12. pomoći za ublažavanje posljedica prirodne nepogode
 13. privremenog uzdržavanja za dijete prema zakonu kojim se uređuje privremeno uzdržavanje
 14. uzdržavanja za maloljetno i punoljetno dijete ostvarenog prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi do iznosa minimalne plaće
 15. obiteljske mirovine za maloljetno i punoljetno dijete do iznosa minimalne plaće
 16. nagrade učeniku za vrijeme praktične nastave i naukovanja
 17. novčane pomoći i naknade troškova prijevoza za vrijeme obrazovanja prema propisu kojim se uređuje zapošljavanje
 18. doplatka za njegu i pomoć druge osobe, doplatka za pripomoć u kući, ortopedskog doplatka, posebnog doplatka, jednokratne novčane pomoći, obiteljske invalidnine, uvećane i povećane obiteljske invalidnine, osobne invalidnine, troškova ukopa, potpore za obrazovanje, novčane protuvrijednosti za besplatne udžbenike, dodijeljenog iznosa stambenog kredita ili financijske potpore, novčane naknade u iznosu obiteljske invalidnine, uvećane i povećane obiteljske invalidnine, naknade za topli obrok, sredstava potpore ostvarenih kroz Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ostvarenih prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 19. osobne invalidnine, obiteljske invalidnine, uvećane i povećane obiteljske invalidnine, dodatka za pomoć i njegu druge osobe, ortopedskog dodatka, posebnog dodatka, dodatka za pripomoć u kući i novčane protuvrijednosti za besplatne udžbenike ostvarene prema zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata
 20. osobne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, dodatka za pripomoć u kući, ortopedskog dodatka, posebnog dodatka, jednokratne novčane pomoći, obiteljske invalidnine, uvećane i povećane obiteljske invalidnine, novčane naknade u iznosu obiteljske invalidnine, povećane i uvećane obiteljske invalidnine, naknade za troškove ukopa, stipendije i novčane protuvrijednost za besplatne udžbenike prema zakonu kojim se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata
 21. jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete na temelju zakona kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore, novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta odnosno novčane pomoći za novorođeno dijete koje isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 22. rada učenika i studenta na redovitom školovanju preko učeničkih i studentskih udruga
 23. novčane pomoći, naknade troškova prijevoza, smještaja i prehrane nezaposlene osobe koja je uključena u usluge profesionalne rehabilitacije ili sudjeluje u projektu ili programu koji se provodi sa svrhom zapošljavanja
 24. naknade za troškove prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite
 25. humanitarne akcije.

Iznos prihoda iz ovoga članka umanjuje se za iznos koji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi, samac ili član kućanstva plaća za uzdržavanje osobe s kojom ne živi.

 

U članku 14. ove Odluke utvrđuje se kada korisnik ispunjava poseban uvjet:

 

Poseban uvjet ispunjavaju:

– udomitelj djeteta  temeljem rješenja Zavoda,

– dijete s prebivalištem na području Grada, kojem je osigurana skrb u udomiteljskoj obitelji izvan Grada, pod uvjetom da udomiteljska obitelj ne ostvaruje prava u jedinici lokalne samouprave u kojoj udomitelj ima prebivalište,

– odrasla osoba i(li) dijete žrtva obiteljskog nasilja koji su bili primorani napustiti obitelj.

 

Prava iz socijalne skrbi

U članku 15. ove Odluke utvrđena su prava iz socijalne skrbi kako slijedi:

 1. naknada za troškove stanovanja
 2. jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete
 3. pomoći u vezi s odgojem i obrazovanjem
 4. pomoći djeci s teškoćama u razvoju
 5. pomoć sudionicima Narodnooslobodilačkog rata
 6. jednokratna novčana pomoć
 7. privremena novčana pomoć
 8. mjesečna novčana pomoć
 9. pomoć u naravi
 10. socijalna usluga pomoć u kući
  • Prava iz  socijalne skrbi stečena na osnovi ove Odluke su osobna, neprenosiva i ne mogu se nasljeđivati,
  • Korisnik može istovremeno ostvariti jedno ili više pojedinačnih prava, u tekućoj kalendarskoj godini odnosno oblika naknade i pomoći iz stavka 1. ovoga članka, ako njihovo istovremeno ostvarivanje nije u suprotnosti svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.
  • U slučaju nužne potrebe, izvršno tijelo Grada može na temelju prijedloga Odjela,Zaključkom odobriti i druga prava iz socijalne skrbi.
  • O priznavanju prava iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Odjel sukladno odredbama Zakona i ove Odluke ukoliko u ovoj Odluci nije drugačije propisano.

Postupak ostvarivanja i nadzor nad korištenjem prava iz ove Odluke

Člankom 41. ove Odluke utvrđeno je da se postupak za priznavanje prava na naknadu na naknadu i pomoći propisanih ovom Odlukom pokreće na zahtjev korisnika ili po službenoj dužnosti.

 • Postupak iz stavka 1. ovoga članka po službenoj dužnosti pokreće se na temelju obavijesti

članova obitelji, građana, ustanova, udruga, vjerskih zajednica, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te državnih i drugih tijela kao i na temelju činjenica koje su u drugim postupcima utvrdili službenici Grada.

 • Zahtjev za priznavanje naknade i pomoći podnosi se Odjelu na propisanim obrascima

koji se mogu preuzeti u Odjelu, na službenoj mrežnoj stranici Grada www.pazin.hr ili iz sustava e – novorođenče, ukoliko Odlukom nije drugačije utvrđeno.

 • Uz zahtjev za pokretanje postupka za priznavanje naknade ili pojedine pomoći iz ove

Odluke, kao i u postupku preispitivanja prava te po potrebi tijekom korištenja prava, podnositelj zahtjeva odnosno korisnik socijalne skrbi, dužan je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava. Prilikom predaje zahtjeva, podnositelj zahtjeva predaje i vlastoručno potpisanu izjavu da su podaci navedeni u zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni i potpuni te da daje privolu službenoj osobi da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima, a u svrhu obrade i odlučivanja po zahtjevu. Isto se odnosi i na stranku u postupku koji je pokrenut po službenoj dužnosti.

 • Za točnost podataka navedenih u zahtjevu i podataka danih u postupku preispitivanja

uvjeta za daljnje ostvarivanje prava korisnik snosi materijalnu i kaznenu odgovornost.

 

Člankom 43. ove Odluke utvrđuje se da:

 • Naknade i pomoći koje se na temelju ove Odluke ostvaruju u novčanom iznosu, priznaju se s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ako ovom Odlukom nije drukčije određeno.
 • Iznimno od stavka 1. ovoga članka jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete i jednokratna novčana pomoć se priznaju s danom izvršnosti rješenja, dok se prava iz članaka  22. do 26. i članaka 29. i 30. ove Odluke priznaju od prva dana mjeseca u kojem je zahtjev podnesen.

 

Člankom 44. ove Odluke utvrđuje se da:

O zahtjevu za priznavanje prava propisanih ovom Odlukom odlučuje Odjel rješenjem, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.