Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom obuhvaća mjere za sprečavanje nastanka i smanjivanje količina otpada te mjere za sprječavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, a kao djelatnost obuhvaća sakupljanje, prijevoz, oporabu i zbrinjavanje te druge vrste obrade otpada uz nadzor istog.

Gradsko vijeće Grada Pazina donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja  miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina SN_01_2018.pdf

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.