Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Europski projekt – Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta otpada „Jelenčići V“

 

 

 

 

 

 

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta otpada „Jelenčići V“ 

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hri

Informacije o reciklažnom dvorištu u sklopu odlagališta “Jelenčići V” možete pogledati  ovdje – Info. za reciklažno dvorište Jelenčići V.pdf

Kratki opis projekta:

Svrha projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i doprinos smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Ulaganjem u izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, te provedbu informativno -obrazovnih aktivnosti za stanovnike postići će se zadani ciljevi projekta.

Projekt se sastoji od ukupno pet (5) projektnih aktivnosti od kojih središnji dio projekta obuhvaća izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, te provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti u svrhu informiranja stanovnika o ulozi reciklažnog dvorišta i važnosti pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima. Provedbom projekta izgradit će se reciklažno dvorište površine 910 m2 u sklopu odlagališta otpada „Jelenčići V“ te opremiti potrebnom opremom za zaprimanje vrsta otpada sukladno dodatku IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom. Provedba projekta omogućit će pripremu otpada za postupke daljnje oporabe što će rezultirati smanjenjem odlaganja otpada na odlagališta te unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom na području Grada Pazina. . Projektom će se unaprijediti infrastruktura za privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada što će rezultirati nižim troškovima zbrinjavanja otpada komunalnog društva Usluga d.o.o. Pazin, višom stopom iskoristivosti otpada i nižom emisijom stakleničkih plinova u okoliš. Sve navedeno će pozitivno utjecati na ublažavanje potencijalnih negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu.

Ciljna skupina projekta:

Stanovnici sa područja Grada Pazina uključujući i stanovnike koji nisu korisnici komunalnih usluga. Krajnji korisnici projekta su komunalno društvo Usluga d.o.o. Pazin koja će upravljati reciklažnim dvorištem te lokalna zajednica.

Projekt će doprinijeti poboljšanju situacije ciljne skupine projekta obzirom da će se osigurati infrastruktura koja će omogućiti izravnu predaju otpada iz kućanstva te zadovoljiti potreba stanovnika za odlaganje posebnih vrsta otpada posebice problematičnog, glomaznog i opasnog otpada.

Opći cilj:

Provedbom projekta odnosno ulaganjem u izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti postići će se povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Specifični cilj:

Poboljšanje sustava gospodarenja otpadom što će doprinijeti pripremi otpada za daljnju oporabu, povećanju iskoristivosti otpada, te posljedično smanjenju odlaganja otpada na odlagalište i smanjenju emisije CO2.

 Očekivani rezultati projekta:

  • odvojeno prikupljeno 250 tona otpada u prvoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole
  • najmanje 65% stanovnika sa područja Grada Pazina  obuhvaćeno  provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti s ciljem upoznavanja o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima
  • održano 10 obrazovnih aktivnosti vezano za korištenje recklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima
  • smanjene emisija CO2 od 172 t/god.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.248.294,50 kuna.  Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.058.327,00 kuna. EU sufinanciranje projekta iznosi 899.577,95 kuna (85% prihvatljivih troškova).  Razdoblje provedbe projekta je od 1. srpnja 2018. godine do 31. kolovoza 2019. godine.

Više podataka o natječajima možete pogledati na stranici Europski strukturni i investicijski fondovi   https://strukturnifondovi.hr/