Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Novčana naknada za troškove medicinski pomognute oplodnje

Odlukom o novčanoj naknadi za troškove medicinski pomognute oplodnje  (Službene novine Grada Pazina 04_2024.) utvrđuju se uvjeti, visina i način dodjele jednokratne novčane  naknade (u daljnjem tekstu: novčane naknade) za troškove medicinski pomognute oplodnje koje osigurava Grad Pazin, a stupa na snagu 20. veljače 2024.g.

Članak 2.

Pod medicinski pomognutom oplodnjom u smislu ove Odluke, smatraju se postupci medicinski pomognute oplodnje utvrđeni zakonom koji regulira medicinski pomognutu oplodnju.

Članak 3.

 Troškovi nastali u vezi s provedbom postupka iz članka 2. ove Odluke  prvenstveno se odnose na troškove liječničkih pregleda, medicinskih postupaka i nabave lijekova te druge troškove povezane s postupkom umjetne oplodnje.

Članak 4.

Pravo na novčanu naknadu za troškove nastale u vezi s provedbom postupka iz članka 2. ove Odluke, priznaje se punoljetnoj i poslovno sposobnoj ženi (do 42. godine života) i muškarcu koji žive u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici na području Grada Pazina, čije je dosadašnje liječenje neplodnosti ostalo bezuspješno.

Pravo na novčanu naknadu za troškove nastale u vezi s provedbom postupka iz članka 2. ove Odluke ima i punoljetna, poslovno sposobna žena (do 42. godine života) koja ne živi u braku, izvanbračnoj ili istospolnoj zajednici, čije je dosadašnje liječenje neplodnosti ostalo bezuspješno.

Uvjeti koje je potrebno ispunjavati za ostvarivanje novčane naknade:

  • da su državljani Republike Hrvatske,
  • da podnositelj zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na području Grada najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, a bračni ili izvanbračni drug ima prijavljeno prebivalište na području Grada Pazina prije podnošenja Zahtjeva,
  • da je postupak medicinski pomognute oplodnje proveden u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu za zdravstvenu uslugu koja se ne nudi u Hrvatskoj i kad troškovi tog postupka nisu pokriveni od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO).

Članak 5.

Novčana naknada se priznaje jednokratno u iznosu od 700,00 eura korisnicima u svrhu liječenja neplodnosti medicinski pomognutom oplodnjom (neovisno o broju medicinskih postupaka) u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi na području Republike Hrvatske i u inozemstvu za zdravstvenu uslugu koja se ne nudi u Hrvatskoj i kad troškovi tog postupka nisu pokriveni od strane HZZO-a, a uplaćuje se izravno na IBAN račun korisnika.

Članak 6.

Zahtjev za ostvarivanje novčane naknade iz članka 5. ove Odluke podnosi se u roku od 6 mjeseci od obavljenog medicinskog postupka iz stavka 2. ovoga članka.

Zahtjev za ostv. prava na NN za tr. med. pomognute oplodnje – Grad Pazin.docx