Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja Grada Pazina određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području grada.

Generalni urbanistički plan grada Pazina utvrđuje temeljnu organizaciju prostora, zaštitu prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti užeg područja grada koji opisuje korištenje i namjenu površina te njihovo uređenje.

Detaljni plan uređenja detaljno razrađuje uvjete za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru (namjena, položaj, veličina,…)

Urbanistički plan uređenja detaljnije određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja. Donosi se obavezno za neizgrađene dijelove građevinskog područja naselja i neizgrađena izdvojena građevinska područja izvan naselja te za dijelove tih područja planiranih za urbanu obnovu.

Uvid u sve prostorne planove može se izvršiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo u uredno radno vrijeme:

  • utorkom od 8,00 do 10,00 i od 12,00 do 16,00 sati,
  • srijedom od 8,00 do 10,00 i od 11,00 do 13,00 sati i
  • petkom od 8,00 do 10,00 i od 11,00 do 13,00 sati.