Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Zakup gradskog zemljišta

Odlukom o načinu, uvjetima i postupku dodjele u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 13/00. i 27/09.) uređen je način, uvjeti i postupak dodjele u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta kao i drugog zemljišta u vlasništvu Grada Pazina.

Pod neizgrađenim građevinskim zemljištem razumijeva se zemljište unutar granica građevinskog područja važećih prostornih planova Grada Pazina a koje nije privedeno prostorno-planskoj namjeni.

Zemljište se dodjeljuje u zakup putem javnog natječaja fizičkoj ili pravnoj osobi prvenstveno za iskorištavanje u poljoprivredne svrhe.

Ugovor o zakupu zemljišta sklapa se na rok od 5 godina s mogućnošću produljenja do 3 godine.

Početne godišnje cijene za davanje zemljišta u zakup utvrđuje Gradonačelnik Grada Pazina svojim aktom.

ODLUKA o načinu, uvjetima i postupku dodjele u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Pazina 13/00 i 27/09