Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Promet i nerazvrstane ceste

Promet

Odlukom o uređenju prometa na području Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 5/20.) uređen je promet na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Grada Pazina.

Uređenjem prometa smatra se određivanje:

 • cesta s prednošću prolaza,
 • dvosmjernog odnosno jednosmjernog prometa,
 • sustava tehničkog uređenja prometa,
 • ograničenja brzine kretanja vozila,
 • promet pješaka, biciklista itd.
 • mjesta zabrane parkiranja, ograničenog parkiranja, parkirališne površine i načina parkiranja,
 • zona smirenog prometa,
 • blokiranje autobusa, teretnih vozila itd.
 • pješačkih zona,
 • uklanjanja dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,
 • površine za test vožnje, cross, off road, enduro itd.
 • prometovanje vozila opskrbe.

 

ODLUKA o uređenju prometa na području Grada Pazina 05/2020

Nerazvrstane ceste

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama i drugim propisima a koje nisu istim Zakonom razvrstane kao javne ceste. Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi.

Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Pazina uređuje se upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina, kontrola i nadzor nad izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama te mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta.

ODLUKA o nerazvrstanim cestama na području Grada Pazina 08/13 i 17/15

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina JEDINSTVENA BAZA PODATAKA-2023.xlsx

Komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina, kao komunalna djelatnost kojom se osigurava održavanje komunalne infrastrukture,  dijeli se na dvije vrste poslova i to:

 1. održavanje određenih nerazvrstanih cesta;

Pod održavanjem određenih nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje sljedećih nerazvrstanih cesta (22,59 km) preuzetih Odlukom o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste („Narodne novine“ broj 44/12. i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta (“Narodne novine” broj 100/21.):

Broj ceste Opis ceste km
NC500700 Kičer (D48) – Brig (ŽC5007) 3,766
NC504600 D64 (Jurja Dobrile) – Miroslava Bulešića – Hrvatskog narodnog preporoda – Dubravica – Rošeti – Gabrijelski brijeg (granica općine Cerovlje) 4,191
NC507600 Dobrili (D77) – Boljki (granica općine Sv.Petar u Šumi) 2,063
NC501080 Lindarski križ (D64) – granica općine Gračišće – granica općine Žminj 3,453
NC501090 Skretanje za Mandalenčiće (D64) – granica općine Gračišće 0,739
NC501900 Kružni tok Štranjga (D64) – ulica Šime Kurelića – Kružni tok Plodine (D48) 1,482
NC64 Lovrin (raskrižje DC77 i DC48) – Lindarski križ (DC64) 6,900
  Ukupno određene nerazvrstane ceste (km) 22,594
 1. održavanje ostalih nerazvrstanih cesta;

Pod održavanjem ostalih nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje svih ostalih nerazvrstanih cesta iz Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina koje nisu obuhvaćene točkom 1. (167,00 km).

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

Održavanje određenih nerazvrstanih cesta obavlja trgovačko društvo ISTARSKE CESTE d.o.o. temeljem ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti a održavanje ostalih nerazvrstanih cesta obavlja trgovačko društvo USLUGA d.o.o. na temelju Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.

ODLUKA o komunalnim djelatnostima 05/19 i 02/22

ODLUKA o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 05/19

Ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za prekop.