Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Promet i nerazvrstane ceste

Promet

Odlukom o uređenju prometa na području Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 5/20.) uređen je promet na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Grada Pazina.

Uređenjem prometa smatra se određivanje:

 • cesta s prednošću prolaza,
 • dvosmjernog odnosno jednosmjernog prometa,
 • sustava tehničkog uređenja prometa,
 • ograničenja brzine kretanja vozila,
 • promet pješaka, biciklista itd.
 • mjesta zabrane parkiranja, ograničenog parkiranja, parkirališne površine i načina parkiranja,
 • zona smirenog prometa,
 • blokiranje autobusa, teretnih vozila itd.
 • pješačkih zona,
 • uklanjanja dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,
 • površine za test vožnje, cross, off road, enduro itd.
 • prometovanje vozila opskrbe.

 

ODLUKA o uređenju prometa na području Grada Pazina 05/2020

Nerazvrstane ceste

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama i drugim propisima a koje nisu istim Zakonom razvrstane kao javne ceste. Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi.

Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Pazina uređuje se upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina, kontrola i nadzor nad izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama te mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta.

ODLUKA o nerazvrstanim cestama na području Grada Pazina 08/13 i 17/15

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina VAŽEĆA BAZA

Komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina, kao komunalna djelatnost kojom se osigurava održavanje komunalne infrastrukture,  dijeli se na dvije vrste poslova i to:

 1. održavanje određenih nerazvrstanih cesta;

Pod održavanjem određenih nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje sljedećih nerazvrstanih cesta (15,69 km) preuzetih Odlukom o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste („Narodne novine“ broj 44/12):

Broj ceste Opis

 

Stacionaža početka na dionici

 

Stacionaža kraja na dionici

Sveukupno
500700 Brig – Kičer 5+307 9+073 3.766
504600 Pazin – Gabrijelski Brijeg 0+000 4+191 4.191
507600 Dobrili – Boljki 0+000 2+063 2.063
501080 Lindar – Bazgalji 0+000 1+561 1.561
501080 Boljčići – Gorenji Tankovići 5+212 7+075 1.892
501090 D 44 Mandalenčići – Salamunišće 0+000 0+739 739
501900 Gortanov Breg – Pazin 0+000 1+482 1.482
 1. održavanje ostalih nerazvrstanih cesta;

Pod održavanjem ostalih nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje svih ostalih nerazvrstanih cesta iz Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina koje nisu obuhvaćene točkom 1. (167,00 km).

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

Održavanje određenih nerazvrstanih cesta obavlja trgovačko društvo ISTARSKE CESTE d.o.o. temeljem ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti a održavanje ostalih nerazvrstanih cesta obavlja trgovačko društvo USLUGA d.o.o. na temelju Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.

ODLUKA o komunalnim djelatnostima 05/19

ODLUKA o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 05/19

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike