Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Unutarnja revizija

Unutarnja revizija je neovisna aktivnost koja procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja; pomaže instituciji u ostvarenju poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i na struci utemeljenog pristupa procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja.

Služba za unutarnju reviziju Grada Pazina uspostavljena je 2007. godine kao neovisna jedinica za unutarnju reviziju, te je ustrojstveno i funkcionalno izravno odgovorna gradonačelniku.

Služba za unutarnju reviziju:

  1. procjenjuje adekvatnost, učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola i na temelju objektivnih dokaza osigurava dovoljnu razinu sigurnosti da je provođenje postojećih procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja u funkciji:

a) ostvarivanja poslovnih ciljeva

b) obavljanja poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način

c) usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima

d) pouzdanosti i sveobuhvatnosti financijskih i drugih informacija i podataka, uključujući unutarnje i vanjsko izvještavanje

e) zaštite sredstava od rizika gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te zaštite od drugih oblika nepravilnosti

2. obavlja reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa

3. daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom području

4. pruža savjetodavne usluge čija se vrsta i obuhvat određuju u dogovoru s rukovoditeljem koji traži savjet radi poboljšanja djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja, ne preuzimajući odgovornost rukovoditelja.

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije u skladu s međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja i propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske. Služba je s svom radu obvezna primjenjivati metodologiju rada koju utvrđuje ministar financija, te pridržavati se načela i pravila utvrđena Kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru.

Služba za unutarnju reviziju planira i obavlja svoje poslove prema:

  1. strateškom planu unutarnje revizije za trogodišnje razdoblje
  2. godišnjem planu unutarnje revizije
  3. planu pojedinačne revizije.

Služba za unutarnju reviziju Grada Pazina obavlja poslove unutarnje revizije i u institucijama iz nadležnosti – proračunskim korisnicima Grada Pazina i trgovačkim društvima u kojima Grad Pazin ima najveći udio u vlasništvu.

Propisi i akti iz područja Unutarnje revizije: