Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Upravljanje grobljima, prijevoz pokojnika i ukop pokojnika

Upravljanje grobljima

Groblja na području Grada Pazina su: Beram, Butoniga, Grdoselo, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Trviž, Zabrežani, Zamask i Zarečje.

Groblja na području Grada Pazina su i druge površine koje su u katastarskim operatima ili zemljišnim knjigama po svojoj namjeni upisane kao groblja bez obzira da li se radi o aktivnim ili spomeničkim grobljima.

DSC05887

Grobljima upravlja trgovačko društvo Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Pazin, Šime Kurelića 22, kao Uprava groblja (tel: 052/619-030,  e-mail:

[email protected])

Uprava groblja  vodi Grobni očevidnik i Registar umrlih osoba.

Pogrebi se u pravilu ne obavljaju nedjeljom i blagdanom.

Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme te o tome donosi rješenje.

Na grobljima na području Grada Pazina se, u pravilu, ukapaju umrli koji imaju prebivalište na području Grada Pazina. Površina pojedinačnog groba određuje se u dimenzijama 1,10 x 2,20 metara, a obiteljskog groba 1,80 x 2,20 metara.

Groblje je otvoreno za posjet:

  • u zimskom razdoblju (od 01. listopada do 31. ožujka) od 7,00 do 17,00 sati,
  • u ljetnom razdoblju (od 01. travnja do 30. rujna) od 7,00 do 20,00 sati

ODLUKA o grobljima 16/12

Prijevoz pokojnika

Prijevoz pokojnika je tržišna djelatnost koju može obavljati svaki registrirani pogrebnik sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 36/15.) kojim se uređuje sadržaj, način i uvjeti za obavljanje pogrebničke djelatnosti, prava i obveze pogrebnika, stručna osposobljenost, evidencija osoba s položenim stručnim ispitom za obavljanje pogrebničke djelatnosti te nadzor nad primjenom.

Pogrebnik je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik upisan u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Pod prijevozom pokojnika razumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili krematoriju.

Dosadašnje koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika (USLUGA d.o.o. Pazin i 1.MAJ d.o.o. Labin) prestale su važiti stupanjem na snagu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti.

IZUZETNO: Preuzimanje i prijevoz  umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, obavlja (POGREBNIK koji će biti određen javnim natječajem) na trošak Grada Pazina.

ODLUKA o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Pazina  03/16

Ukop pokojnika

Na području Grada Pazina obavljanje uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika povjereno je isporučitelju komunalne usluge ukopa pokojnika trgovačkom društvu USLUGA d.o.o. temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.

Isporučitelj komunalne usluge ukopa pokojnika obavlja komunalnu djelatnost ukopa pokojnika temeljem Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika.

Pod uvjetima usluge ukopa pokojnika u smislu ovih Općih uvjeta razumijevaju se slijedeće usluge:

  • preuzimanje pokojnika,
  • korištenje kapele i rashladnog uređaja,
  • iskop i zatrpavanje groba,
  • ekshumacija i prijenos posmrtnih ostataka,
  • otkrivanje poklopne ploče spomenika i postavljanje nakon ukopa,
  • podziđivanje stijenki i ugradnja ispuna u grobnici,
  • organizacija pogrebnog obreda i ispraćaj umrle osobe iz kapele,
  • prijenos lijesa, urne, križa i slično u vrijeme pogrebnog obreda.

ODLUKA o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 05/19

OPĆI UVJETI isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika 05/19