Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

EU Projekt “Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – staro odlagalište”

EU Projekt „Sanacija odlagališta komunalnog otpada ”Jelenčići V” – staro odlagalište“ ima za svrhu sanaciju odlagališta na području Grada Pazina, a provodi se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 te je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Projekt je odobren za sufinanciranje u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“ Ministarstva zaštite okoliša i energetike, referentne oznake KK.06.3.1.04, financiranog iz Kohezijskog fonda.

Projektna prijava prošla je sve faze evaluacije te je krajem travnja 2019. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Referentni broj: KK.06.3.1.04.0017, između Grada Pazina kao Korisnika, Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1 (PT1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela razine 2 (PT2).

 

Provođenjem projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – staro odlagalište, sanira se neusklađeno odlagalište sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata. Sanacijom će se osim unapređenja okolišta na širem području lokacije zahvata osigurati i društveno ekonomske koristiti te postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja ljudi, smanjenje zagađanja zraka i utjecaja na klimatske promjene. Provedba projekta u skladu je s ispunjenjem međunarodnih obveza definiranih Ugovorom o pristupanju RH EU te pridonosi održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa, unaprjeđenju prirodnog i životnog okoliša.

Svrha projekta „Sanacija odlagališta komunalnog otpada ”Jelenčići V” – staro odlagalište“ je sanacija odlagališta na području Grada Pazina čime će se:

 • pridonijeti sprečavanju potencijalnih negativnih utjecaja ovog odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje
 • zaštiti podzemne i površinske vode
 • smanjiti emisiju stakleničkih plinova
 • zaštiti i očuvati prirodni okoliš
 • smanjiti rizik od otpada i poboljšati učinkovitost upravljanja resursima
 • doprinijeti ispunjenju pokazatelja za investicijski prioritet 6i – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša, kao i Specifičnog cilja 6i1 kojim se doprinosi ispunjenju pravne stečevine na temelju obaveza iz Direktive 1999/31 o odlagalištima otpada.
 • doprinijeti ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. godine

Elementi Projekta sadrže slijedeće aktivnosti:

–  izvođenje radova na sanaciji odlagališta, ishođena uporabna dozvola,

–  usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova,

–  usluga projektantskog nadzora,

–  promidžba i vidljivost projekta,

–  upravljanje projektom i administracija.

Lokacija starog odlagališta nalazi se na području Grada Pazina, oko 2,7 km jugozapadno od centra Pazina i okružena je šumom i poljoprivrednim zemljištem. Smješteno je na novoformiranoj k.č.br.n.i. 2942 (s.i. 3864) k.o. Pazin. Čestica je nastala spajanjem postojećih k.č.br.n.i. 2932, 2933, 2934, 2938/1, 2941/1 i 2942 (s.i. 3840/1, 3841, 3864, 3865/1 i 3865/2) k.o. Pazin, na ukupnoj površini od 25.382 m2, a samo odlagalište smješteno je centralno na navedenoj lokaciji na površini od 16.000 m2.

Ograđeno je dotrajalom ogradom visine 2 m i u potpunosti je neuređeno. Odlagalište otpada Jelenčići V – staro odlagalište je neuređeno odlagalište na koje se odlagao otpad sakupljen na području Grada Pazina i Općina (Općine Karojba, Motovun, Cerovlje, Lupoglav, Tinjan, Gračišće te Sv. Petar u Šumi) od 2001. do 2005. godine te od 2008. do listopada 2013. godine. Za vrijeme njegova rada, odlagao se uglavnom miješani komunalni otpad, koji se potom strojno zbijao i redovito prekrivao inertnim materijalom te su se provodile mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Prema ranije navedenim podacima i istražnim radovima na lokaciji 2017. godine, se danas nalazi odloženo oko 80.100 m3 otpada. Na odlagalištu se odlaganje otpada ne vrši od 2013. godine.

Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – staro odlagalište provest će se u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada te kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. Dok tehničko-tehnološko rješenje sanacije odlagališta obrađeno Glavnim projektom obuhvaća:

 • formiranje odloženog otpada sa ciljem osiguranja stabilnosti građevine,
 • zatvaranje odlagališnog prostora ugradnjom prekrivnog brtvenog sustava preko formiranog otpada,
 • izgradnja pasivnog sustava otplinjavanja s biofilterima na plinskim bunarima,
 • izgradnja sustava za odvodnju oborinskih voda i
 • izgradnju ograde s ulazom
 • izgradnja makadamske servisne prometnice s obodnim nasipom

Nakon završetka radova sanacije površina odloženog otpada preko koje će se ugraditi prekrivni brtveni sustav iznosit će oko 16.000 m2 (tj. 1,6 ha). Također nakon završetka projekta, odnosno nakon ishođenja uporabne dozvole te u sljedećih 30 godina provodit će se program praćenja stanja okoliša (monitoring) i to:

 • Kontrolom meteoroloških parametara na odlagalištu
 • Kontrolom emisije tvari u zrak iz odlagališta
 • Kontrolom oborinskih voda
 • Slijeganjem razine tijela odlagališta

Provedba projekta provodit će se unutar postojećeg zaposlenog kadra Grada. Dodatna pomoć Prijavitelju tijekom provedbe projekta biti će osigurana u okviru ugovora za uslugu tehničke pomoći za upravljanje projektom te promidžba i vidljivost.

Projekt će izravno doprinijeti unapređenju sustava gospodarenja otpadom kroz smanjenje emisija stakleničkih plinova te kroz sprečavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, smanjenju rizika od otpada i poboljšanju učinkovitog upravljanja resursima.

Vrijednosti na projektu:

 • ukupna vrijednost projekta 11.149.027,50 kn,
 • ukupni prihvatljivi troškovi 8.946.527,50 kn,
 • bespovratna sredstva 7.604.548,37 kn (84,99% ukupno prihvatljivih troškova projekta)
 • Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 894.652,75 kn (10% ukupno prihvatljivih troškova projekta)

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr


Održana prva konferencija za medije za EU projekt „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – staro odlagalište“

U prostorijama Velike vijećnice u Gradu Pazinu u utorak, 26.11.2019. godine, u 10:30 sati, održana je konferencija za medije povodom početka provedbe EU projekta „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – staro odlagalište“ te službenog potpisivanja ugovora za radove na sanaciji odlagališta Jelenčići V – staro odlagalište sa trgovačkim društvom HIS d.o.o. Konferenciji su prisustvovali gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić, zatim voditeljica projekta Dinka Erman, kao i predstavnik tvrtke HIS d.o.o., gospodin Goran Petković.

 

 

 

 

 

 


Dana 9.12.2019. održan je sastanak uvođenja u posao

U prostoru Male vijećnice Grada Pazina održan je sastanak uvođenja u posao, nakon čega se obišlo lokaciju budućeg gradilišta, sastanku su bili nazočni predstavnici izvođača radova:

Projektantski nadzor  H-PROJEKT d.o.o., Marin Herenda i Kristina Tomašić
Stručni nadzor – SEDRA CONSULTING d.o.o.: Ivica Begić
Izvođač radova – HIS d.o.o.:Bojan Kalinić
Upravitelj odlagalištem – Usluga d.o.o. Pazin:  Željko Gržinić
Voditeljica projekta – Razvojna agencija „Srce Istre“:Dinka Erman
Grad Pazin: Zvijezdana Bertetić