Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Program socijalno – zdravstvenih potreba

Programe socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za svaku proračunsku  godinu donosi  Gradskog vijeća Grada Pazina te se objavljuju  u Službenim novinama Grada Pazina. Istima se utvrđuju sadržaj, oblici, opseg i način zadovoljavanja socijalno-zdravstvenih potreba u Gradu Pazinu u pojedinoj proračunskoj godini, te obim i način sufinanciranja tih potreba iz Proračuna Grada Pazina.

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.