Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Civilno društvo

Publikacije za udruge

Na podstranicama možete pronaći publikacije korisne za bolji rad Vaše udruge.

Popis udruga s osnovnim podacima

U privitku možete pronaći popis udruga koje djeluju na području Grada Pazina te osnovne podatke o istima. Molimo odgovorne osobe u udrugama da sve eventualne promjene prijave na email adresu: drustvene.djelatnosti@pazin.hr.

Objedinjeni izvještaji o radu udruga koje se financiraju iz Proračuna Grada Pazina

Izvještaji o radu udruga na području Grada Pazina iz ranijih godina.

Nefinancijska podrška udrugama

Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) u članku 1. stavak 5. definirano je da se kako na državnoj tako i na razini jedinica teritorijalne samouprave (citirano): „Odredbe ove Uredbe na odgovarajući način primjenjuju se i kada se […]

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za OCD koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro

Godišnji plan raspisivanja natječaja OCD_2018.pdf Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja.pdf

Javni pozivi/natječaji za financiranje programa projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2018. godini Javni natječaj  za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2017. godini Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Pazina u 2016. godini

Izravna dodjela sredstava

U prilogu nalazi se Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama, civilnog društva te potrebna dokumentacija u vezi dodjele izravnih financijskih sredstava, udrugama/organizacijama civilnog društva;

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.