Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Komunalna naknada i Komunalni doprinos

Komunalna naknada

Sredstva komunalne naknade namijenjena su za financiranje obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti: odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javne rasvjete. Komunalna naknada je prihod Proračuna Grada Pazina.

091[1]

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti  i neizgrađenog građevinskog zemljišta temeljem rješenja kojeg donosi nadležno upravno tijelo Grada Pazina.

Visina mjesečnog iznosa komunalne naknade utvrđuje se množenjem: obračunske površine nekretnine (m2), vrijednosti boda (B) određenog u kunama, koeficijenta zone (Kz) i  koeficijenta namjene (Kn).

Vrijednost boda (B) je 0,35 kuna u I.zoni Grada Pazina.

 

Zone, koeficijenti zone (Kz) i koeficijenti namjene (Kn).pdf

ODLUKA o komunalnoj naknadi 21/10 i 16/12

ODLUKA o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade 33/14

Komunalni doprinos

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete).

                        DSC05889                     images[3]

 

                        DSC05885                      

                                         

Komunalni doprinos je prihod Proračuna Grada Pazina.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi odnosno investitor, temeljem rješenja o komunalnom doprinosu kojeg donosi nadležno upravno tijelo Grada Pazina.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa za pojedinu zonu sa koeficijentom namjene građevine i sa obujmom građevine.

Zone, jedinične vrijednosti i koeficijenti namjene.pdf

ODLUKA o komunalnom doprinosu,   21/09 i 6/12

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.