Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Komunalna naknada i Komunalni doprinos

Komunalna naknada

Komunalna naknada je prihod proračuna Grada Pazina koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture  (nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javnih parkirališta, javnih zelenih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete, groblja, građevina namijenjenih obavljanju javnog prijevoza) a može se koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada Pazina.

091[1]

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti  i neizgrađenog građevinskog zemljišta, temeljem rješenja kojeg donosi nadležno upravno tijelo Grada Pazina.

Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornom metru (m2) površine nekretnine.  Iznos komunalne naknade po četvornom metru (m2) površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Vrijednost boda (B) komunalne naknade iznosi 4,80 kuna u I.zoni.

Područja zona, koeficijenti zone (Kz) i koeficijenti namjene (Kn).pdf

ODLUKA o komunalnoj naknadi 52/18 ,  11/20  i  52/22

ODLUKA o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade 41/18 

Obrazac -Prijava podataka obveznika plaćanja KN i NUV.docx

Komunalni doprinos

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijelog Grada Pazina i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.

                DSC05889                             images[3]

 

                        DSC05885                      

                                         

Komunalni doprinos je prihod Proračuna Grada Pazina koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Komunalna infrastruktura su: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi ili se nalazi ozakonjena građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa, temeljem rješenja kojeg donosi nadležno upravno tijelo Grada Pazina.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena, izraženog u kubnim metrima (m3) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

Obveznik se može osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 30% za gradnju građevine stambene namjene do 400 m2 građevinske bruto površine ako mu je to prva i jedina građevina stambene namjene kojom si rješava stambeno pitanje uz uvjet da priloži izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika.  IZJAVA KD.docx

Zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.pdf

ODLUKA o komunalnom doprinosu  05/19  i  11/20