Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Priključak za javnu odvodnju i odvodnja otpadnih voda

Priključak na javnu odvodnju

Pod priključenjem na sustav javne odvodnje smatra se izgradnja priključaka kojima se omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje sustava javne odvodnje.

Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju (“Službene novine Grada Pazina” broj 31/13. i 9/14.) propisana je obveza priključenja i postupak priključenja na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju (sustav javne odvodnje), rokovi priključenja te način i uvjeti financiranja gradnje sustava javne odvodnje od strane budućih korisnika.

20770[1]

Na području Grada Pazina obveznici priključenja (vlasnici ili korisnici građevine ili druge nekretnine) dužni su priključiti građevinu na sustav javne odvodnje, kada je takav sustav izgrađen u naselju u kojem se nalazi građevina, te kada su osigurani uvjeti za priključenje na taj sustav, u roku od 1 (jedne) godine od dana objave obavijesti Isporučitelja o mogućnosti priključenja.

 

 

 

 

 

 

UREAJ1~1

Postupak priključenja na sustav javne odvodnje pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.  Zahtjev za priključenje podnosi obveznik priključenja Isporučitelju vodne usluge  trgovačkom društvu USLUGA ODVODNJA d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin  http://www.usluga-pazin.hr/ za aglomeraciju Pazin ili trgovačkom društvu IVS- ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o., Sv.Ivan 8, Buzet, za aglomeracije Kašćerga, Grdoselo, Cesari-Bašići i Šajkovići-Tončići, Brajkovići-Trviž, Lindar, Zarečje, Bertoši-Vranići, Ruhci, Ježenj i Vela Traba.

Za priključenje na sustav javne odvodnje NE PLAĆA SE naknada.

 

 

 

 

 

ODLUKA o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju 31/1309/14 i 32/15

 

Odvodnja otpadnih voda

Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 33/14. i 32/15.) uređen je::

  • Način odvodnje otpadnih voda na području Grada Pazina (uključivo iz naseljenih mjesta i izvan njih),
  • Način odvodnje onečišćenih oborinskih voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje,
  • Zemljopisni podatci o mjestu ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u tijela površinskih voda,
  • Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je i na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje,
  • Podaci o nadležnostima održavanja sustava javne odvodnje,
  • Uvjeti održavanja bioloških uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama,
  • Upućivanje na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno odluci o priključenju i općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,
  • Način i uvjeti davanja koncesije za crpljenje, pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama.

Područje Grada Pazina obuhvaća aglomeracije Pazin, Kašćerga, Grdoselo, Cesari-Bašići i Šajkovići-Tončići, Brajkovići-Trviž, Lindar, Zarečje, Bertoši-Vranići, Ruhci, Ježenj i Vela Traba te sva ostala naseljena mjesta izvan navedenih aglomeracija.

Aglomeracija je područje na kojem su stanovništvo i gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja u prijemnik.

Djelatnost javne odvodnje na području aglomeracije Pazina obavlja javni isporučitelj vodne usluge USLUGA ODVODNJA d.o.o. iz Pazina, Šime Kurelića 22, kao Javni isporučitelj vodne usluge javne odvodnje.

Djelatnost javne odvodnje na području aglomeracija Kašćerga, Grdoselo, Cesari-Bašići i Šajkovići-Tončići, Brajkovići-Trviž, Lindar, Zarečje, Bertoši-Vranići, Ruhci, Ježenj i Vela Traba i naselja koja su utvrđena Programom mjera zaštite izvorišta vode za piće, obavlja IVS- ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. iz Buzeta, Sv.Ivan 8,  kao Javni isporučitelj vodne usluge javne odvodnje.

ODLUKA o odvodnji otpadnih voda na području Grada Pazina, 33/14,  32/15