Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Indeks razvijenosti

Grad Pazin je svrstan u VIII. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (“Narodne novine”, broj 132/17.) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2018. godine. Podatke o vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazateljima za izračun indeksa razvijenosti na županijskoj i lokalnoj razini objavljuje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Vrijednost indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti za Grad Pazin

 

 

 

 

 

Prema Uredbi o indeksu razvijenosti („Narodne novine“ broj 131/17.) za izračun indeksa razvijenosti koriste se slijedeći pokazatelji:

1.    prosječni dohodak po stanovniku
2.    prosječni izvorni prihodi po stanovniku
3.    prosječna stopa nezaposlenosti
4.    opće kretanje stanovništva
5.    stupanj obrazovanosti stanovništva (tercijarno obrazovanje)
6.    indeks starenja.

Indeks razvijenosti je kompozitni pokazatelj koji se računa kao prilagođeni prosjek standardiziranih vrijednosti društveno-gospodarskih pokazatelja radi mjerenja stupnja razvijenosti JLP(R)S-a u određenom razdoblju.