Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13.)  daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama,  na jednak način i pod jednakim uvjetima  pravo na pristup informacijama.  Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Zahtjev se može podnijeti:

  1. pisano poštom na adresu: Grad Pazin, Službenik za informiranje, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin ili neposredno putem pisarnice na istoj adresi
  2. telefonom na broj: 052 / 624 208; faksom na broj:  052 / 624 133
  3. na zapisnik kod Službenika za informiranje Zoran Sloković, dipl. pravnik
  4. putem kontakt obrasca na web stranicama

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama.doc

Odluka o osiguravanju uvjeta na pristup informacijama kojima raspolaže Grad Pazin.pdf

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14.)

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.