Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Taksi

Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (“Narodne novine” broj 41/18.), koji je stupio na snagu 12. svibnja 2018. godine, propisano je da pravna ili fizička osoba – obrtnik smije obavljati autotaksi prijevoz ako je upisana u sudski odnosno obrtni registar za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza i ako posjeduje licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza, koju izdaje ured državne uprave u županiji prema sjedištu/prebivalištu autotaksi prijevoznika.

Autotaksi prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu obavlja se na temelju licencije za autotaksi prijevoz putnika i dozvole za autotaksi prijevoz putnika.

Dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza putnika u Gradu Pazinu rješenjem izdaje Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. Dozvola će se izdati pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje dozvole. Dozvola se izdaje na razdoblje od pet godina,  a najdulje do dana isteka licencije.

Pravna ili fizička osoba – obrtnik podnosi Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina zahtjev za izdavanje dozvole. Uz zahtjev treba priložiti presliku važeće licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika. Za izdavanje dozvole plaća se naknada od 500,00 kuna.

images[7]

 

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.