Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Prostorno plan. i gradnja

Prostorni planovi

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave.
Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom koji u skladu s prostornim planom donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo nositelj je izrade prostornih planova za područje Grada Pazina i obavlja poslove koji obuhvaćaju postupak izrade, praćenje provedbe i donošenja dokumenata prostornog uređenja, vođenje evidencije o postupcima izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja te ostale pravne, administrativne, opće i druge poslove u skladu sa zakonom.

Obavijesti i dokumenti u izradi

Navedeni su svi dokumenti prostornog uređenja čija izrada je u tijeku.
Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenih planova mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenja i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, tel: 052.635.089.

Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Rok za predaju zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada istekao je 30. lipnja 2013. godine.
Za sve informacije u vezi postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada možete se obratiti na broj telefona 052/635-089.

Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i prilagodba klimatskim promjenama

Zaštita okoliša osigurava cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj održivog razvitka.

Energetska učinkovitost je suma isplaniranih i provedenih mjera čiji je cilj korištenje minimalno moguće količine energije tako da razina udobnosti i stopa proizvodnje ostanu sačuvane.

Poticana stanogradnja u Pazinu

Stambeno – poslovna građevina je smještena u samom centru grada, u ulici Miroslava Bulešića, bruto površine 1.367 m2, a sastoji se od prizemlja i tri kata sa sveukupno 13 stambenih jedinica i 4 poslovna prostora. U prizemlju se nalaze poslovni prostori i jedan dvosobni stan prilagođen osobama sa smanjenom pokretljivošću.

Izvješće o stanju u prostoru

Sukladno članku 39. Zakona o prostornom uređenju, predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razmatra izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od četiri godine. Izvješće o stanju u prostoru Grada Pazina za razdoblje od 2018. do 2021. godine razmatrano je na sjednici 30. ožujka 2023. godine. SN-16/2023

Obrasci iz područja prostornog uređenja

Na ovoj stranici su dostupni obrasci zahtjeva iz područja prostornog uređenja.

Obrasci iz područja gradnje

Ovdje su dostupni obrasci za ishođenje građevinske dozvole, lokacijske dozvole i uporabne dozvole, te ostali obrasci vezani uz gradnju.

Ostali obrasci

Ovdje možete pronaći ostale obrasce koji ne pripadaju pod područja prostornog uređenja i gradnje.