Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Temeljni akti

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i statutom donosi Statut Grada Pazina, Poslovnik Gradskog vijeća, odluke i druge opće akte, Proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i zaključke.
Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kad, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, pravilnike i druge opće akte, zaključke i rješenja kada je na to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.
Gradonačelnik donosi i druge pojedinačne akte kad, u skladu sa zakonom rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Statut Grada Pazina.pdf

Izmjene i dopune Statuta Grada Pazina (prve izmjene).pdf

Izmjene Statuta Grada Pazina (druge izmjene).pdf

Izmjene i dopune Statuta Grada Pazina (treće izmjene).pdf

Etički kodeks.pdf

Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Etičkog povjerenstva gradske uprave Grada Pazina.pdf

Odluka o određivanju osobe za upoznavanje zaposlenika s Etičkim kodeksom gradske uprave Grada Pazina.pdf

Povelja o surdanji Grada Pazina i organizacija civilnog društva.pdf

Odluka o radnom vremenu u tijelima Gradske uprave.pdf

Proračun Grada Pazina za 2019. i projekcije za 2020. i 2021..pdf

Prve (I.) izmjene proračuna Grada Pazina za 2019. godinu.pdf

Druge (II.) izmjene proračuna Grada Pazina za 2019. godinu.pdf

Treće (III.) izmjene proračuna Grada Pazina za 2019. godinu.pdf

Četvrte (IV) izmjene proračuna Grada Pazina za 2019. godinu.pdf

Proračun Grada Pazina za 2020. i projekcije za 2021.-2022. g..pdf

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.