Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Temeljni akti

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i statutom donosi Statut Grada Pazina, Poslovnik Gradskog vijeća, odluke i druge opće akte, Proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i zaključke.
Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kad, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, pravilnike i druge opće akte, zaključke i rješenja kada je na to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.
Gradonačelnik donosi i druge pojedinačne akte kad, u skladu sa zakonom rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Statut Grada Pazina – pročišćeni tekst

Statut Grada Pazina.pdf

Izmjene i dopune Statuta Grada Pazina (prve izmjene).pdf

Izmjene Statuta Grada Pazina (druge izmjene).pdf

Izmjene i dopune Statuta Grada Pazina (treće izmjene).pdf

Izmjene i dopune Statuta Grada Pazina ( četvrte izmjene).pdf

Izmjene i dopune Statuta Grada Pazina (pete izmjene)

Etički kodeks.pdf

Povelja o suradnji Grada Pazina i organizacija civilnog društva.pdf

Odluka o radnom vremenu u tijelima Gradske uprave.pdf

Proračun Grada Pazina za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu.docx