Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Gradska uprava i organizacija

Gradonačelnica

Suzana Jašić, o gradonačelnici, prijem stranaka, zamjenik gradonačelnice

Upravni odjeli

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Pazina kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad Pazin ustrojavaju se upravna tijela Grada Pazina. Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe.

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Pazina i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Pazina te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada.

Mjesni odbori

Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask, Zarečje, Trviž

Javna nabava

Zakonom o javnoj nabavi uređuju se postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi nabave robe, radova i usluga, pravna zaštita u vezi s tim postupcima i nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave.

Sustav civilne zaštite

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15., 118/18., 31/20., 20/21.) uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite; prava […]

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje i uključivanje javnosti provodi se u postupcima donošenja općih akata kojima se uređuju pitanja o ostvarenju potreba građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana.

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.  Ujedno uz navedenu Uredbu pojedina pitanja […]

Izjava o pristupačnosti internetskih stranica Grada Pazina

Grad Pazin obvezan je osigurati pristupačnost svojih internetskih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019. (u daljnjem tekstu: Zakon), kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica […]

Temeljni akti

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i statutom donosi Statut Grada Pazina, Poslovnik Gradskog vijeća, odluke i druge opće akte, Proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i zaključke. Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kad, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i […]

Savjet mladih Grada Pazina

Roberta Špoljarić, Iva Luk, Mauro Gržetić, Vlatka Juričić, Luana Pamić

Službene novine

Elektronička verzija novina informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje novina pravno obvezujuće.

Adresar gradske uprave

Adresa: Grad Pazin Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin, HR Tel. centrala: ++385 52 624 111 Upravni odjel za protokol, informiranje, manifestacije i projekte [email protected] [email protected] [email protected]   Radno mjesto Ime i prezime tel: e-mail: Gradonačelnica Suzana Jašić 624-208 [email protected] Pročelnica Ranka Šepić 635-091 [email protected] Viša stručna suradnica 1. za razvojne projekte […]

Kontakt

Adresa:
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10
52 000 Pazin

Telefon centrala: ++385 52 624 111