Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Dimnjačarske usluge

Na području Grada Pazina obavljanje dimnjačarskih poslova kao uslužne komunalne djelatnosti regulirano je Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova (“Službene novine Grada Pazina” broj 24/11.) kojom je uređena organizacija i način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi kontrole i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje, nadzor nad obavljanjem tih poslova te kaznene odredbe.

Dimnjačarske poslove mogu obavljati trgovačka društva ili obrtnici koji su registrirani za obavljanje te djelatnosti. Dimnjačarski poslovi obavljaju se na temelju ugovora o koncesiji nakon provedenog javnog natječaja.

images Grad Pazin i trgovačko društvo ALTUS d.o.o. iz Pazina sklopili su ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti na rok od 5 (pet) godina počevši od 01. rujna 2022. godine. Koncesionar usluge naplaćuje prema Cjeniku dimnjačarskih usluga.

Nadzor nad provođenjem odredaba Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova i nadzor nad pružanjem dimnjačarskih usluga obavlja komunalni redar Upravnog odjela za komunalni sustav osim ako se radi o nadzoru u nadležnosti inspektora za zaštitu od požara.

Koncesionar ALTUS d.o.o. se može kontaktirati: 098-914-2548 (Ivica Brajković)

ODLUKA o obavljanju dimnjačarskih poslova 24/11. i 15/23.

 Cjenik ALTUS 2022.pdf