Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Socijalna skrb i zdravstvo

Socijalne naknade i pomoći stanovništvu

Odlukom o socijalnoj skrbi (Službene novine Grada Pazina 07/15. i 37/15.) utvrđuju se prava iz područja socijalne skrbi koja osigurava Grad Pazin, korisnici socijalne skrbi, te uređuju uvjeti, način i postupak za ostvarivanje tih prava.

Podrška obitelji

Temeljem članka 40. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina (Službene novine Grada Pazina 7/15., 37/15. i 30/16.), neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. te članaka 9. do 11. ove Odluke u svrhu podrške obitelji i demografskog razvoja Grada Pazina korisnici mogu ostvariti slijedeća prava: 1.    Pravo na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete, 2.   […]

Skrb o starijim osobama

Skrb o starijim osobama jedan je od prioriteta u Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije pa tako i Grada Pazina. Programom socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina planirana su sredstva za programe, projekte, pomoći starijim osobama s područja Grada Pazina te za djelovanje udruga umirovljenika i onih udruga koje okupljaju stariju populaciju a djeluju na području Grada Pazina ili imaju korisnike s područja Grada Pazina.

Savjetovalište za brak i obitelj Pazin

Savjetovalište za brak i obitelj Pazin svoje usluge pruža već jedanaestu godinu za redom, odnosno od rujna 2003. godine. Glavni je cilj Programa rada Savjetovališta: kontinuirana i sveobuhvatna briga o obitelji i njenim članovima, bilo da se radi o redovitoj populaciji, onoj u riziku ili onoj koja već iskazuje problem , a sve sa ciljem da se postigne veći nivo psiho-socijalnog zdravlja kako pojedinca, tako i čitave obitelji, odnosno da se podigne kvaliteta života u obiteljima, a time i u lokalnoj zajednici.

Program socijalno – zdravstvenih potreba

Programe socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za svaku proračunsku  godinu donosi  Gradskog vijeća Grada Pazina te se objavljuju  u Službenim novinama Grada Pazina. Istima se utvrđuju sadržaj, oblici, opseg i način zadovoljavanja socijalno-zdravstvenih potreba u Gradu Pazinu u pojedinoj proračunskoj godini, te obim i način sufinanciranja tih potreba iz Proračuna Grada Pazina.    

Ustanove

Ustanove iz područja socijalne skrbi i zdravstva koje djeluju na području Grada Pazina su Centar za socijalnu skrb Pazin, Istarski domovi zdravlja, Ispostava Pazin i Zavod za hitnu medicinu, Ispostava Pazin

Zakonske odredbe

Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13., 152/14. i  99/15., urednički pročišćeni tekst,  52/16., 16/17.) Odluka o socijalnoj skrbi Grada Pazina (“Službene novine” Grada Pazina broj 07/15., 37/15. i 30/16.)    

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.