Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Zakon o lokalnim porezima

Lokalni porezi su porezi koji pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima (”Narodne novine broj 115/16, 101/17 i 114/22), te članka 2. Odluke o porezima Grada Pazina (”Službene novine Grada Pazina” broj 15/17, 43/17 i 51/22), jedinice lokalne samouprave mogu uvesti sljedeće poreze:

  1. prirez porezu na dohodak
  2. porez na potrošnju
  3. porez na kuće za odmor
  4. porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Grada sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak, te Odluci o porezima Grada Pazina (”Službene novine Grada Pazina” broj 15/17, 43/17 i 51/22).

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 9% na osnovicu.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada.

Porez na potrošnju

Porez za potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i prisilne naplate poreza na potrošnju, za Grad obavlja Porezna uprava.

Na temelju članka 8. Odluke o porezima Grada Pazina (”Službene novine Grada Pazina” broj 15/17, 43/17 i 51/22), obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Obveznik poreza dužan je Poreznoj upravi, Područnom uredu – Ispostavi Pazin (dalje: Porezna uprava) podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom porezu na propisanom obrascu do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Porez na kuće za odmor

Kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Porez na kuće za odmor prihod je jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi kuća za odmor.

Na temelju članka 25. Zakona o lokalnim porezima (”Narodne novine broj 115/16, 101/17 i 114/22), porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.

Sukladno člancima 12. i 13. Odluke o porezima Grada Pazina (”Službene novine Grada Pazina” broj 15/17, 43/17 i 51/22) porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 1,99 EUR po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su nadležnom upravnom odjelu Grada dostaviti podatke o kući za odmor, o mjestu gdje se kuća nalazi, korisnu površinu kuće te druge podatke potrebne za razrez poreza najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

U roku 15 dana od nastale promjene koja utječe na utvrđivanje porezne obveze, obveznik je dužan dostaviti dokaz o nastaloj promjeni.

Porez na korištenje javnih površina

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.

Porez na korištenje javnih površina prihod je jedinice lokalne samouprave na čijem se području javna površina koristi.

Javnim površinama, u smislu Odluke o porezima Grada Pazina (”Službene novine Grada Pazina” broj 15/17, 43/17 i 51/22) smatraju se zemljišta definirana Odlukom o komunalnom redu.

Sukladno članku 21. Odluke o porezima Grada Pazina (”Službene novine Grada Pazina” broj 15/17, 43/17 i 51/22) za korištenje javnih površina u razdoblju kraćem od mjesec dana, porez na korištenje javnih površina plaća se odjednom, prije početka korištenja javne površine.

Za korištenje javnih površina u razdoblju dužem od mjesec dana, porez na korištenje javnih površina plaća se mjesečno, po ispostavljenom računu.

KAZNENE ODREDBE

Temeljem članka 56. Zakona o lokalnim porezima propisane su novčane kazne za prekršaje za pravnu odnosno fizičku osobu:

Novčanom kaznom u iznosu od 260,00 do 3.310,00 eura kaznit će se pravna osoba, a odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 130,00 do 1320,00 eura koja počini prekršaj, odnosno:

  1. koja ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju odnosno koja ne preda obrazac PP-MI-PO u propisanom roku(članak 23. stavci 3. i 4. navedenog Zakona)
  2. koja ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor (članak 49. stavci 1. i 2. navedenog Zakona).

Novčana kazna za fizičku osobu  propisana je u iznosu od 10,00 do 660,00 eura, a novčana kazna za fizičku osobu obrtnika ili fizičku osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost propisana je u iznosu od 130,00 do 1990,00 eura.

Obavijest obveznicima poreza na kuće za odmor_

Obrazac_prijava podataka o kući za odmor