Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Pazina i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Pazina te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i  Statutom Grada.

Gradsko vijeće ima 15 članova.

Izbori za novi saziv Gradskog vijeća Grada Pazina održani su u nedjelju, 19. svibnja 2013. godine.
Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina održana je 21. lipnja 2013. godine.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova Gradskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

STATUT GRADA PAZINA  («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09., 4/13. i 23/14.)
POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09. i 8/13.)

Građani koji imaju prebivalište na području Grada mogu biti nazočni sjednicama Gradskog vijeća ne ometajući njihov rad, osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena.
Na sjednicama Gradskog vijeća mogu prisustvovati zainteresirane osobe–građani u broju koji ne ometa normalan rad Gradskog vijeća.
Osobe (građani) koje žele prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća dužne su svoju namjeru o tome prijaviti predsjedniku Gradskog vijeća najkasnije dva (2) dana prije održavanja sjednice.
Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednici Gradskog vijeća iskaže veći broj osoba od tehničkih mogućnosti za normalan rad, predsjednik Gradskog vijeća će odrediti osobe koje će prisustvovati sjednici vodeći računa o redoslijedu podnesene prijave.

Prijava za prisustvovanje sjednici Gradskog vijeća  Grada Pazina

KONTAKTI :

e-mail. gradsko.vijece@pazin.hr
tel. 052/ 624-208
fax. 052/ 624-133

Sastav Gradskog vijeća Grada Pazina u mandatu 2013. – 2017.

 

Predsjednik:

19

BORIS DEMARK (SDP)

52 000 Pazin, Josipa Voltića 23

boris.demark@pazin.hr

tel. 052/ 624-208

fax. 052/ 624-133

mob. 091 624 2762

 

 

Potpredsjednice:

26

VESNA IVANČIĆ (IDS-HSU-HNS)

52 000 Pazin, Dinka Trinajstića 4

vesna.ivancic@istra-istria.hr

tel. 052/ 624-208

fax. 052/ 624-133

mob. 091 121 1044

 

 

Patricia foto_8981

PATRICIA ANTOLOVIĆ (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA VALTERA MILOHANIĆA)

52 000 Pazin, Buraj 4

patricia.antolovic@gmail.com

tel. 052/ 624-208

fax. 052/ 624-133

mob. 091 524 8245

 

Članovi:

IDS-HSU-HNS:

 • VEDRAN IVANČIĆ, Pazin, Butoniga, Glavanovići 24
 • MATE JURIĆ, Pazin, Maršeti 14/C
 • SERĐO RIGO, Pazin, Dubravica 19,
 • MARTIN ČOTAR, Pazin, Dršćevka 17/B
 • VALTER ŽGRABLIĆ, Pazin, Zabrežani, Gajmovići 96

SDP:

 • dr.sc. SANDI BLAGONIĆ, Pazin, Stancija Pataj 61
 • DEAN VELENDERIĆ, Pazin, Jurja Dobrile 7

HDZ:

 • STJEPAN GABRIĆ, Pazin, V.C.Emina 8
 • VIKTOR LAKOSELJAC, Pazin, Foškići 4/A
 • IVICA FRANKOVIĆ, Pazin, Lindar 135

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA VALTERA MILOHANIĆA:

 • VALTER MILOHANIĆ, Pazin, Franine i Jurine 9/A

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA RENATA KALCA:

 • RENATO KALAC, prof., Pazin, Kuhari 9e, Bertoši

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO – KONAČNI REZULTATI IZBORA

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.