Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Pazina i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Pazina te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i  Statutom Grada.

Gradsko vijeće ima 15 članova.

Izbori za novi saziv Gradskog vijeća Grada Pazina održani su u nedjelju, 21. svibnja 2017. godine.
Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina održana je 14. lipnja 2017. godine.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova Gradskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

STATUT GRADA PAZINA  («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20.  i 4/21. )
POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18.5/20.  i
4/21.)

Građani koji imaju prebivalište na području Grada mogu biti nazočni sjednicama Gradskog vijeća ne ometajući njihov rad, osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena.
Na sjednicama Gradskog vijeća mogu prisustvovati zainteresirane osobe–građani u broju koji ne ometa normalan rad Gradskog vijeća.
Osobe (građani) koje žele prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća dužne su svoju namjeru o tome prijaviti predsjedniku Gradskog vijeća najkasnije dva (2) dana prije održavanja sjednice.
Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednici Gradskog vijeća iskaže veći broj osoba od tehničkih mogućnosti za normalan rad, predsjednik Gradskog vijeća će odrediti osobe koje će prisustvovati sjednici vodeći računa o redoslijedu podnesene prijave.

Prijava za prisustvovanje sjednici Gradskog vijeća  Grada Pazina

KONTAKTI :

e-mail. [email protected]
tel. 052/ 624-208

Sastav Gradskog vijeća Grada Pazina u mandatu 2017. – 2021.

Predsjednik:

DAVOR SLOKOVIĆ (IDS-HSU-HNS)

52 000 Pazin, Rijavac 16

tel. 052/ 624-208

 

 

 

 

Potpredsjednici:

MATE JURIĆ (IDS-HSU-HNS)

52000 Pazin, Bertoši, Maršeti 14/C

tel. 052/ 624-208

 

 

 

 

IVICA FRANKOVIĆ (HDZ)

52000 Pazin, Lindar 135

tel. 052/ 624-208

 

 

 

 

Članovi:

IDS-HSU-HNS:

 • MIRANDA KARANOVIĆ, Pazin, Štefanije Ravnić 26
 • ATILIO ŠUJEVIĆ, Pazin, Camillo de Franceschi 2
 • MARKO BREŠČIĆ, Pazin, Butoniga, Cesari 7
 • DARKO ZIDARIĆ, Pazin, Lindar 151/A
 • VALTER ŽGRABLIĆ, Pazin, Zabrežani, Gajmovići 96
 • KLARITA RADOŠ MATIJAŠIĆ, Pazin, Bertoši, Stancija Pataj 58

HDZ:

 • ŽELJKO LEGOVIĆ, Pazin, Josipa Voltića 13
 • ANAMARIJA KURELIĆ, Pazin, Zarečje, Simičići 29

SDP:

 • BORIS DEMARK, Pazin, Josipa Voltića 23,
 • SUZANA JAŠIĆ, Pazin, Saše Šantela 7
 • DEAN VELENDERIĆ, Pazin, Jurja Dobrile 7

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA VALTERA MILOHANIĆA:

 • VALTER MILOHANIĆ, Pazin, Franine i Jurine 9/A

 

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO – KONAČNI REZULTATI IZBORA ODRŽANIH 21.5.2017.

Sastav Gradskog vijeća Grada Pazina u mandatu 2013. – 2017.

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike