Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana/građanki Grada Pazina i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Pazina te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i  Statutom Grada.

Gradsko vijeće ima 13 članova/članica.

Izbori za novi saziv Gradskog vijeća Grada Pazina (prijevremeni izbori) održani su u nedjelju, 3. listopada 2021. godine.

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina održana je 14. listopada 2021. godine.

Gradsko vijeće ima predsjednika/predsjednicu i dva potpredsjednika/potpredsjednice koje bira većinom glasova svih članova/članica Gradskog vijeća iz reda svojih članova/članica na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

STATUT GRADA PAZINA  («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20.,  4/21.  i  24/21. – pročišćeni tekst)
POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18.5/20. ,  4/21. i  24/21. – pročišćeni tekst)

KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA I ČLANICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA (“Službene novine Grada Pazina”  broj 24/22.)

Građani/građanke koji imaju prebivalište na području Grada mogu biti nazočni sjednicama Gradskog vijeća ne ometajući njihov rad, osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena.

Na sjednicama Gradskog vijeća mogu prisustvovati zainteresirane osobe–građani/građanke u broju koji ne ometa normalan rad Gradskog vijeća.

Osobe (građani/građanke) koje žele prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća dužne su svoju namjeru o tome prijaviti predsjedniku/predsjednici Gradskog vijeća najkasnije dva (2) dana prije održavanja sjednice.

Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednici Gradskog vijeća iskaže veći broj osoba od tehničkih mogućnosti za normalan rad, predsjednik/predsjednica Gradskog vijeća će odrediti osobe koje će prisustvovati sjednici vodeći računa o redoslijedu podnesene prijave.

Prijava za prisustvovanje sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina

KONTAKTI :

e-mail. [email protected]
tel. 052/ 624-208

 

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO – KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA PROVEDENIH 3. LISTOPADA 2021. (PRIJEVREMENI IZBORI)

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO – KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.