Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Gospodarstvo i financije

Proračun

Temeljem Zakona o proračunu (“Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine obvezno donijeti proračun za narednu godinu te projekcije za slijedeće dvije godine. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu. Navedenim aktima omogućava […]

Program potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2020. godinu

Na temelju Programa potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2020. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 3/20.) Gradonačelnik Grada Pazina objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz Programa potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2020. godinu. Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora i subvencija za provedbu mjera iz “Programa potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2020. […]

Mjere za pomoć gospodarskom sektoru COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Gradsko vijeće Grada Pazina je na svojoj posljednjoj sjednici 2020. godine donijelo Odluku o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 za mjesec prosinac 2020. te siječanj 2021. a sve s ciljem pomoći i rasterećenja poduzetnika odnosno kao poticaj za zadržavanje radnih mjesta te rješavanje problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost […]

Mjera za pomoć ugostiteljskim objektima tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Ovim se mjerom uređuje potpora ugostiteljskim objektima na području Grada Pazina za nabavu ili najam opreme za rad terasa u zimskim mjesecima 2020. godine. Pod pojmom opreme podrazumijeva se: vanjska grijalica za ugostiteljske objekte (plinske,  električne ili sl.), deke za prekrivanje gostiju, šatori (gazebo ili slično). Privremene pokretne naprave i stvari (šatori, gazeba i sl.) […]

Podaci o financijskim rezultatima poduzetnika na području Grada Pazina

Podaci o gospodarstvu na području Grada Pazina u 2019. godini.pdf Podaci o gospodarstvu na području Grada Pazina u 2018. godini.pdf Podaci o gospodarstvu na području Grada Pazina u 2017. godini.pdf Izvještaj o stanju gospodarstva za 2016. godinu Izvještaj o stanju gospodarstva za 2015. godinu Izvještaj o stanju gospodarstva za 2014. godinu Izvještaj o stanju gospodarstva […]

EU fondovi

Europski fondovi su financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama. Prije pristupanja u članstvo Europske unije, Hrvatskoj su bili na raspolaganju pretpristupni programi čija je osnovna svrha pružanje financijske i tehničke pomoći zemljama kandidatkinjama u procesu priprema za punopravno članstvo u Europskoj uniji: OBNOVA CARDS  (Pomoć Zajednice za obnovu, razvitak i stabilizaciju), […]

Poduzetničke zone

Poduzetničke zone kao i poduzetničke potporne institucije predstavljaju sustav poduzetničke infrastrukture i kao takve definirane su Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine broj 93/13., 114/13. i 41/14.). Poduzetničke zone se mogu definirati kao posebno planirana i infrastrukturno opremljena područja određena prostornim planovima jedinica lokalne samouprave namijenjena obavljanju određenih vrsta poduzetničkih, odnosno gospodarskih aktivnosti. Prvi […]

Gradska trgovačka društva i ustanove

Naziv trgovačkog društva/ ustanove Adresa OIB trgovačkog društva/ ustanove Ukupni temeljni kapital trgovačkog društva Udio u vlasništvu % Dječji vrtić Olga Ban Pazin Prolaz Otokara Keršovanija 1, Pazin 05017253133 0,00 100,00% Muzej Grada Pazina Trg Istarskog razvoda 1, Pazin 05483022544 0,00 100,00% O.Š. Vladimira Nazora Pazin Šetalište pazinske gimnazije 9, Pazin 39968504705 0,00 100,00% Gradska knjižnica […]

Sustav unutarnjih kontrola

Sustav unutarnjih kontrola definira se kao „skup načela, metoda i postupaka unutarnjih kontrola koji je uspostavila odgovorna osoba institucije u svrhu uspješnog upravljanja i ostvarenja općih ciljeva, kao što su: obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, zaštita sredstava od gubitaka, zlouporabe i štete, jačanje […]

Unutarnja revizija

Unutarnja revizija je neovisna aktivnost koja procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja; pomaže instituciji u ostvarenju poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i na struci utemeljenog pristupa procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja. Služba za unutarnju reviziju Grada Pazina uspostavljena […]

Strategija razvoja

Gradsko vijeće Grada Pazina donijelo je 26. svibnja 2015. godine Strategiju razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine.

Odluke i pravilnici

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti  (“Službene novine Grada Pazina” broj 32/15) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine Grada Pazina” broj 11/19.) Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 32/13.) Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Grada Pazina – neslužbeni […]

Turizam

Pazin, čije se ime spominje po prvi puta davne 983. godine kao „Castrum Pisinum“, danas je slikoviti gradić bogate tradicije, čija se turistička ponuda zasniva na bogatoj kulturno povijesnoj baštini, očuvanoj prirodi i brojnim manifestacijama. Povoljan smještaj u središtu istarskog poluotoka, pridonosi podjednakom  boravku turista i u ljetnim i zimskim mjesecima. Bilo da ste u […]

Sustav civilne zaštite

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.) uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite; prava i obveze tijela […]

Korisni linkovi

FINA Hrvatska banka za obnovu i razvitak Hrvatska narodna banka Računovodstvo, revizija i financije Hrvatska gospodarska komora Hrvatska obrtnička komora Hrvatski zavod za zapošljavanje Državni zavod za statistiku Ministarstvo gospodarstva Ministarstvo poduzetništva i obrta Ministarstvo financija Udruga za zaštitu potrošača Istre Ured državne uprave u Istarskoj županiji Udruženje obrtnika Pazin Istarska razvojna agencija Agencija za […]

Zakon o lokalnim porezima

Lokalni porezi su porezi koji pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima (”Narodne novine broj 115/16, 101/17), te članka 2. Odluke o porezima Grada Pazina (”Službene novine Grada Pazina” broj 15/17, 43/17), jedinice lokalne samouprave mogu uvesti sljedeće poreze: prirez porezu na dohodak porez na potrošnju porez […]

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.