Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Gospodarstvo i financije

Proračun

Temeljem Zakona o proračunu (“Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine obvezno donijeti proračun za narednu godinu te projekcije za slijedeće dvije godine. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu. Navedenim aktima omogućava […]

Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU mehanizam – Urbano područje Pazin

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) predstavljaju mehanizam Europske unije koji je uveden u financijskom razdoblju 2014.-2020. Temeljem pozitivnih iskustava provedbe i nacionalnog zakonodavstva za teritorijalni ustroj i razvoj urbanih područja, u financijskom razdoblju 2021. – 2027. proširena je provedba ITU mehanizma s 8 na 22 grada – 4 urbane aglomeracije: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, 10 […]

Podaci o financijskim rezultatima poduzetnika na području Grada Pazina

Podaci o gospodarstvu na području Grada Pazina u 2021. godini.pdf Podaci o gospodarstvu na području Grada Pazina u 2020. godini.pdf Podaci o gospodarstvu na području Grada Pazina u 2019. godini.pdf Podaci o gospodarstvu na području Grada Pazina u 2018. godini.pdf Podaci o gospodarstvu na području Grada Pazina u 2017. godini.pdf Izvještaj o stanju gospodarstva za […]

Plan razvoja grada Pazina 2021.- 2027.

Strategija razvoja Grada Pazina 2015.-2020. važila je do 31. prosinca 2020. godine te je Plan razvoja Grada Pazina trebao biti donesen polovicom 2020. godine. No obzirom da lokalni planovi moraju biti usklađeni sa strategijama odnosno planovima viših razina a koji do kraja 2020. godine nisu bili doneseni ni na nacionalnoj ni na županijskoj razini Gradsko vijeće […]

Strategija razvoja Grada Pazina 2015.-2020.

Gradsko vijeće Grada Pazina donijelo je 26. svibnja 2015. godine Strategiju razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine.

Provedbeni program Grada Pazina 2021.-2025.

Obveza izrade provedbenih programa JLP(R)S temelji se na odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17). Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja, od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji izrađuje i donosi izvršno tijelo JLP(R)S. Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne i regionalne razine, […]

EU fondovi

Europski fondovi su financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama. Prije pristupanja u članstvo Europske unije, Hrvatskoj su bili na raspolaganju pretpristupni programi čija je osnovna svrha pružanje financijske i tehničke pomoći zemljama kandidatkinjama u procesu priprema za punopravno članstvo u Europskoj uniji: OBNOVA CARDS  (Pomoć Zajednice za obnovu, razvitak i stabilizaciju), […]

Kretanje nazaposlenosti

Tablica 1. Kretanje broja nezaposlenih osoba na području Grada Pazina u razdoblju od 2004. – 2022. godine  – po mjesecima   godina mjesec 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1. 355 371 336 315 278 312 411 438 435 465 455 […]

Indeks razvijenosti

Grad Pazin je svrstan u VIII. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (“Narodne novine”, broj 132/17.) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2018. godine. Podatke o vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazateljima […]

Poduzetničke zone

Poduzetničke zone kao i poduzetničke potporne institucije predstavljaju sustav poduzetničke infrastrukture i kao takve definirane su Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine broj 93/13., 114/13. i 41/14.). Poduzetničke zone se mogu definirati kao posebno planirana i infrastrukturno opremljena područja određena prostornim planovima jedinica lokalne samouprave namijenjena obavljanju određenih vrsta poduzetničkih, odnosno gospodarskih aktivnosti. Prvi […]

Gradska trgovačka društva i ustanove

Naziv trgovačkog društva/ ustanove Adresa OIB trgovačkog društva/ ustanove Ukupni temeljni kapital trgovačkog društva Udio u vlasništvu % Dječji vrtić Olga Ban Pazin Prolaz Otokara Keršovanija 1, Pazin 05017253133 0,00 100,00% Muzej Grada Pazina Trg Istarskog razvoda 1, Pazin 05483022544 0,00 100,00% O.Š. Vladimira Nazora Pazin Šetalište pazinske gimnazije 9, Pazin 39968504705 0,00 100,00% Gradska knjižnica […]

Sustav unutarnjih kontrola

Sustav unutarnjih kontrola definira se kao „skup načela, metoda i postupaka unutarnjih kontrola koji je uspostavila odgovorna osoba institucije u svrhu uspješnog upravljanja i ostvarenja općih ciljeva, kao što su: obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, zaštita sredstava od gubitaka, zlouporabe i štete, jačanje […]

Unutarnja revizija

Unutarnja revizija je neovisna aktivnost koja procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja; pomaže instituciji u ostvarenju poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i na struci utemeljenog pristupa procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja. Služba za unutarnju reviziju Grada Pazina uspostavljena […]

Odluke i pravilnici

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti  (“Službene novine Grada Pazina” broj 32/15) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine Grada Pazina” broj 11/19.) Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 32/13.) Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Grada Pazina – neslužbeni […]

Turizam

Pazin, čije se ime spominje po prvi puta davne 983. godine kao „Castrum Pisinum“, danas je slikoviti gradić bogate tradicije, čija se turistička ponuda zasniva na bogatoj kulturno povijesnoj baštini, očuvanoj prirodi i brojnim manifestacijama. Povoljan smještaj u središtu istarskog poluotoka, pridonosi podjednakom  boravku turista i u ljetnim i zimskim mjesecima. Bilo da ste u […]

Korisni linkovi

FINA Hrvatska banka za obnovu i razvitak Hrvatska narodna banka Računovodstvo, revizija i financije Hrvatska gospodarska komora Hrvatska obrtnička komora Hrvatski zavod za zapošljavanje Državni zavod za statistiku Ministarstvo gospodarstva Ministarstvo poduzetništva i obrta Ministarstvo financija Udruga za zaštitu potrošača Istre Ured državne uprave u Istarskoj županiji Udruženje obrtnika Pazin Istarska razvojna agencija Agencija za […]

Zakon o lokalnim porezima

Lokalni porezi su porezi koji pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima (”Narodne novine broj 115/16, 101/17 i 114/22), te članka 2. Odluke o porezima Grada Pazina (”Službene novine Grada Pazina” broj 15/17, 43/17 i 51/22), jedinice lokalne samouprave mogu uvesti sljedeće poreze: prirez porezu na dohodak […]