Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Gospodarstvo i financije

Proračun

Temeljem Zakona o proračunu (“Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine obvezno donijeti proračun za narednu godinu te projekcije za slijedeće dvije godine. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu. Navedenim aktima omogućava […]

Mjere za poticanje poduzetništva

Na temelju Programa mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2017. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 2/17.) Gradonačelnik Grada Pazina objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu u 2017. godini. Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora i subvencija za provedbu mjera iz “Programa mjera za […]

Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Na temelju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pazina za 2017. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 19/17.) Gradonačelnik Grada Pazina objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava po Programu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pazina za 2017. godinu. Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora i subvencija za provedbu […]

Izvještaj o stanju gospodarstva

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun svake godine izrađuje Izvještaj o stanju gospodarstva Grada Pazina. U Izvještaju se analiziraju financijski pokazatelji poduzetnika i obrtnika, vanjskotrgovinska razmjena Grada Pazina, nezaposlenost, neto plaće, aktivnosti Grada Pazina u svrhu unapređenja stanja u gospodarstvu i sl. Izvještaj o stanju gospodarstva za 2016. godinu Izvještaj o stanju gospodarstva za […]

EU fondovi

Europski fondovi su financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama. Prije pristupanja u članstvo Europske unije, Hrvatskoj su bili na raspolaganju pretpristupni programi čija je osnovna svrha pružanje financijske i tehničke pomoći zemljama kandidatkinjama u procesu priprema za punopravno članstvo u Europskoj uniji: OBNOVA CARDS  (Pomoć Zajednice za obnovu, razvitak i stabilizaciju), […]

Poduzetničke zone

Poduzetničke zone kao i poduzetničke potporne institucije predstavljaju sustav poduzetničke infrastrukture i kao takve definirane su Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine broj 93/13., 114/13. i 41/14.). Poduzetničke zone se mogu definirati kao posebno planirana i infrastrukturno opremljena područja određena prostornim planovima jedinica lokalne samouprave namijenjena obavljanju određenih vrsta poduzetničkih, odnosno gospodarskih aktivnosti. Prvi […]

Gradska trgovačka društva i ustanove

Naziv trgovačkog društva/ ustanove Adresa OIB trgovačkog društva/ ustanove Ukupni temeljni kapital trgovačkog društva Udio u vlasništvu % Dječji vrtić Olga Ban Pazin Prolaz Otokara Keršovanija 1, Pazin 05017253133 0,00 100,00% Muzej Grada Pazina Trg Istarskog razvoda 1, Pazin 05483022544 0,00 100,00% O.Š. Vladimira Nazora Pazin Šetalište pazinske gimnazije 9, Pazin 39968504705 0,00 100,00% Gradska knjižnica […]

Financijsko upravljanje i kontrole

Financijsko upravljanje i kontrole definira se kao “sveobuhvatan sustav unutarnjih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni čelnici korisnika proračuna, a kojim se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva proračunska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, učinkovito i djelotvorno”. To znači u skladu sa zakonima i drugim propisima, […]

Strategija razvoja

Gradsko vijeće Grada Pazina donijelo je 26. svibnja 2015. godine Strategiju razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine.

Odluke i pravilnici

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti  (“Službene novine Grada Pazina” broj 32/15) Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 32/13.) Odluka o provedbi mjera unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja Grada Pazina za razdoblje 2013. – 2015. godine (“Službene novine Grada Pazina” broj 15/13.) Odluka o trgovini na […]

Turizam

Pazin, čije se ime spominje po prvi puta davne 983. godine kao „Castrum Pisinum“, danas je slikoviti gradić bogate tradicije, čija se turistička ponuda zasniva na bogatoj kulturno povijesnoj baštini, očuvanoj prirodi i brojnim manifestacijama. Povoljan smještaj u središtu istarskog poluotoka, pridonosi podjednakom  boravku turista i u ljetnim i zimskim mjesecima. Bilo da ste u […]

Sustav civilne zaštite

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.) uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite; prava i obveze tijela […]

Korisni linkovi

FINA Hrvatska banka za obnovu i razvitak Hrvatska narodna banka Računovodstvo, revizija i financije Hrvatska gospodarska komora Hrvatska obrtnička komora Hrvatski zavod za zapošljavanje Državni zavod za statistiku Ministarstvo gospodarstva Ministarstvo poduzetništva i obrta Ministarstvo financija Udruga za zaštitu potrošača Istre Ured državne uprave u Istarskoj županiji Udruženje obrtnika Pazin Istarska razvojna agencija Agencija za […]

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.