Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Komunalni sustav

Komunalni red i redarstvo

Na području Grada Pazina propisan je komunalni red Odlukom o komunalnom redu. Nadzor nad provedbom komunalnog reda provodi komunalni redar.

Komunalne djelatnosti

Komunalne djelatnosti su djelatnosti uslužnog karaktera a služe zadovoljavanju svakodnevnih potreba stanovništva određenog područja.

Komunalna naknada i Komunalni doprinos

Komunalna naknada je prihod namijenjen za financiranje odvodnje atmosferskih voda, održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete. Komunalni doprinos je prihod namijenjen za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Dimnjačarske usluge

Na području Grada Pazina obavljaju se dimnjačarski poslovi kao komunalna djelatnost na temelju ugovora o koncesiji.

Groblja, prijevoz pokojnika i pogrebne usluge

Sve poslove vezane uz pogreb umrle osobe koji se obavljaju na groblju i u pratećim građevinama vrši isključivo Uprava groblja. Prijevoz pokojnika je komunalna djelatnost koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji.

Oglašavanje i plakatiranje

Poslove oglašavanja i plakatiranja na području Grada Pazina obavlja trgovačko društvo Usluga d.o.o. sukladno odredbama Odluke o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja.

Korištenje javnih površina

Odlukom o uvjetima i naknadama za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta utvrđuju se
vrste privremenih objekata i reklamnih predmeta te posebni uvjeti za njihovo postavljanje kao i korištenje javnih površina za druge namjene.

Kućni ljubimci

U Gradu Pazinu na snazi je Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama.

Promet

Odlukom o uređenju prometa na području Grada Pazina uređen je promet na javno-prometnim površinama Grada Pazina.

Parkiranje i prometno redarstvo

U Gradu Pazinu određena su javna parkirališta s naplatom. Prometni redar je ovlašten obavljati poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljati prometom.

Taksi

Autotaksi prijevoz na području i s područja Grada obavlja se na temelju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza.

Priključak za opskrbu pitkom vodom

Na području Grada Pazina obveznici priključenja (vlasnici odnosno korisnici građevine ili druge nekretnine) dužni su priključiti građevinu na sustav opskrbe pitkom vodom.

Priključak za javnu odvodnju i odvodnja otpadnih voda

Na području Grada Pazina obveznici priključenja (vlasnici ili korisnici građevine ili druge nekretnine) dužni su priključiti građevinu na sustav javne odvodnje. Djelatnost javne odvodnje otpadnih voda obavlja “Usluga odvodnja” d.o.o.

Raspolaganje imovinom

Odlukom o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina uređeni su uvjeti, način, postupak stjecanja i raspolaganja nekretninama i pokretninama (imovinom) u vlasništvu Grada Pazina.

Zakup poslovnih prostora

Poslovni prostori se daju u zakup putem javnog natječaja te se sa zakupnicima sklapaju ugovori o zakupu na rok od 5 godina.

Zakup gradskog zemljišta

Na području Grada Pazina uređen je način, uvjeti i postupak dodjele u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta kao i drugog zemljišta u vlasništvu Grada Pazina.

Najam gradskih stanova

Komisija za davanje stanova u vlasništvu Grada Pazina u najam daje stanove u najam prema Listi prioriteta i prema raspoloživim stanovima za dodjelu.

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom obuhvaća mjere za sprečavanje nastanka i smanjivanje količina otpada te mjere za sprječavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, a kao djelatnost obuhvaća sakupljanje, prijevoz, oporabu i zbrinjavanje te druge vrste obrade otpada uz nadzor istog.

Raspored “zelenih otoka” za odvojeno sakupljanje otpada

Raspored „zelenih otoka“ na području Grada Pazina Mapu sa rasporedom “zelenih otoka” možete pogledati na poveznici http://www.usluga-pazin.hr/hr/novosti/detail/195/mapa-zelenih-otoka/ Mjesno odbor Pazin: ul. Dinka Trinajstića ul. 15. siječnja Muntriljska (parkiralište) Stari trg Buraj Vranica (Jakova Volčića) Dršćevka (kod crvene zgrade) Dršćevka (skretanje za bijelu i žutu zgradu) Dršćevka (kod skretanja u Ul. Dinka Vitezića) Ul. Saše Šantela Ul. […]

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.