Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Komunalni sustav

Komunalni red i komunalno redarstvo

Na području Grada Pazina propisan je komunalni red Odlukom o komunalnom redu. Nadzor nad provedbom komunalnog reda provodi komunalni redar.

Komunalne djelatnosti

Komunalne djelatnosti su djelatnosti uslužnog karaktera a služe zadovoljavanju svakodnevnih potreba stanovništva određenog područja.

Komunalna naknada i Komunalni doprinos

Komunalna naknada je prihod namijenjen za financiranje odvodnje atmosferskih voda, održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete. Komunalni doprinos je prihod namijenjen za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Dimnjačarske usluge

Na području Grada Pazina obavljaju se dimnjačarski poslovi kao komunalna djelatnost na temelju ugovora o koncesiji.

Upravljanje grobljima, prijevoz pokojnika i ukop pokojnika

Sve poslove vezane uz pogreb umrle osobe koji se obavljaju na groblju i u pratećim građevinama vrši isključivo Uprava groblja. Prijevoz pokojnika je komunalna djelatnost koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji.

Oglašavanje i plakatiranje

Poslove oglašavanja i plakatiranja na području Grada Pazina obavlja trgovačko društvo Usluga d.o.o. sukladno odredbama Odluke o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja.

Tržnica na malo

Pod uslugama javnih tržnica na malo razumijeva se upravljanje i održavanje prostora i zgrada u kojima se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima. Pružanje usluga javnih tržnica na malo je uslužna komunalna djelatnost koju obavlja isporučitelj komunalne usluge javne tržnice na malo trgovačko društvo USLUGA d.o.o. temeljem […]

Pazinski sajam

Pod uslugama upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan razumijeva se upravljanje i organiziranje prodaje robe na sajmeni dan te čišćenje i održavanje sajmenih površina za vrijeme sajmenog dana. Pružanje usluga upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan je uslužna komunalna djelatnost koju obavlja isporučitelj komunalne usluge upravljanja trgovinom na malo […]

Korištenje javnih površina

Odlukom o uvjetima i naknadama za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta utvrđuju se
vrste privremenih objekata i reklamnih predmeta te posebni uvjeti za njihovo postavljanje kao i korištenje javnih površina za druge namjene.

Kućni ljubimci

U Gradu Pazinu na snazi je Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama.

Promet i nerazvrstane ceste

Odlukom o uređenju prometa na području Grada Pazina uređen je promet na javno-prometnim površinama Grada Pazina.

Parkiranje i prometno redarstvo

U Gradu Pazinu određena su javna parkirališta s naplatom. Prometni redar je ovlašten obavljati poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljati prometom.

Taksi

Autotaksi prijevoz na području i s područja Grada obavlja se na temelju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza.

Priključak za opskrbu pitkom vodom

Na području Grada Pazina obveznici priključenja (vlasnici odnosno korisnici građevine ili druge nekretnine) dužni su priključiti građevinu na sustav opskrbe pitkom vodom.

Priključak za javnu odvodnju i odvodnja otpadnih voda

Na području Grada Pazina obveznici priključenja (vlasnici ili korisnici građevine ili druge nekretnine) dužni su priključiti građevinu na sustav javne odvodnje. Djelatnost javne odvodnje otpadnih voda obavlja “Usluga odvodnja” d.o.o.

Poljoprivredno zemljište

Izdavanje potvrda za korištenje poljoprivrednog zemljišta u svrhu upisa u ARKOD sustav Obavještavaju se korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina da sukladno članku 8. stavak 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (,,Narodne novine“, broj 54/19,126/19, 147/20, 1/23 i 41/23) mogu od Grada Pazina zatražiti […]

Raspolaganje državnom imovinom

Dana 30. prosinca 2023. stupio je na snagu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 155/23.), kojim su poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni županijama, gradovima i sjedištima županija prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, dok su […]

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 16/19.) Program je stupio na snagu dana 02. rujna 2019. godine, nakon što je Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske na predmetni Program dalo svoju Suglasnost (broj KLASA: 945-01/18-01/602, URBROJ: 525-07/0180-19-4 od 02. rujna 2019. godine). Grafički prikaz poljoprivrednog zemljišta

Raspolaganje imovinom

Odlukom o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina uređeni su uvjeti, način, postupak stjecanja i raspolaganja nekretninama i pokretninama (imovinom) u vlasništvu Grada Pazina.

Zakup poslovnih prostora

Poslovni prostori se daju u zakup putem javnog natječaja te se sa zakupnicima sklapaju ugovori o zakupu na rok od 5 godina.

Zakup gradskog zemljišta

Na području Grada Pazina uređen je način, uvjeti i postupak dodjele u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta kao i drugog zemljišta u vlasništvu Grada Pazina.

Najam gradskih stanova

Komisija za davanje stanova u vlasništvu Grada Pazina u najam daje stanove u najam prema Listi prioriteta i prema raspoloživim stanovima za dodjelu.

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom obuhvaća mjere za sprečavanje nastanka i smanjivanje količina otpada te mjere za sprječavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, a kao djelatnost obuhvaća sakupljanje, prijevoz, oporabu i zbrinjavanje te druge vrste obrade otpada uz nadzor istog.

Raspored “zelenih otoka” za odvojeno sakupljanje otpada

Raspored „zelenih otoka“ na području Grada Pazina Mapu sa rasporedom “zelenih otoka” možete pogledati na poveznici http://www.usluga-pazin.hr/hr/novosti/detail/195/mapa-zelenih-otoka/ Mjesno odbor Pazin: ul. Dinka Trinajstića ul. 15. siječnja Muntriljska (parkiralište) Stari trg Buraj Vranica (Jakova Volčića) Dršćevka (kod crvene zgrade) Dršćevka (skretanje za bijelu i žutu zgradu) Dršćevka (kod skretanja u Ul. Dinka Vitezića) Ul. Saše Šantela Ul. […]

EU Projekt “Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – staro odlagalište”

EU Projekt „Sanacija odlagališta komunalnog otpada ”Jelenčići V” – staro odlagalište“ ima za svrhu sanaciju odlagališta na području Grada Pazina, a provodi se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 te je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europske unije iz Kohezijskog fonda. Projekt je odobren za sufinanciranje u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i […]

EU Projekt “Sanacija i konačno zatavaranje odlagališta otpada Jelenčići V – IV. Faza”

Svrha projekta „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta ”Jelenčići V” – IV Faza” je, kao što i sam naziv projekta govori, sanacija i konačno zatvaranje odlagališta Jelenčići V koje se nalazi na području Grada Pazina. Projekt se provodi kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 te je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europske unije iz Kohezijskog fonda. Projekt […]

EU Projekt „Modernizacija sustava javne rasvjete na području grada Pazina“

               Projekt modernizacije sustava javne rasvjete na području grada Pazina ima za cilj učinkovito gospodarenje električnom energijom i smanjenje svjetlosne polucije. Projekt se financira sredstvima „ESIF Kredita za javnu rasvjetu“, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ putem HBOR-a. Opis projekta: […]