Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 16/19.)

Program je stupio na snagu dana 02. rujna 2019. godine, nakon što je Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske na predmetni Program dalo svoju Suglasnost (broj KLASA: 945-01/18-01/602, URBROJ: 525-07/0180-19-4 od 02. rujna 2019. godine).

Grafički prikaz poljoprivrednog zemljišta