Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Komunalne djelatnosti

Komunalne djelatnosti su djelatnosti uslužnog karaktera, a služe zadovoljavanju svakodnevnih potreba stanovništva određenog područja i kao takve funkcionalno su vezane za određeno teritorijalno područje.

Na području Grada Pazina obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

 1. održavanje čistoće javnih površina izuzev u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada
 2. održavanje javnih površina,
 3. tržnica na malo,
 4. održavanje groblja,
 5. obavljanje dimnjačarskih poslova,
 6. održavanje javne rasvjete,
 7. održavanje i naplata parkirališta,
 8. prigodno ukrašavanje naselja,
 9. upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan,
 10. oglašavanje i plakatiranje,
 11. održavanje distribucijsko telekomunikacijske kanalizacije (DTK),
 12. održavanje nerazvrstanih cesta po ugovoru, te
 13. održavanje nerazvrstanih cesta putem trgovačkog društva u su/vlasništvu.

Komunalne djelatnosti na području Grada Pazina mogu obavljati: trgovačka društva u su/vlasništvu Grada Pazina, pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji i pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.

Trgovačko društvo ‘USLUGA’ d.o.o. Pazin, kao trgovačko društvo u su/vlasništvu Grada Pazina, obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:  održavanje čistoće,  održavanje javnih površina,  tržnica na malo, održavanje groblja, održavanje i naplata parkirališta, oglašavanje i plakatiranje, održavanje nerazvrstanih cesta putem trgovačkog društva u su/vlasništvu,  upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan, te održavanje DTK kanalizacije.

Pravne ili fizičke osobe, na temelju ugovora o koncesiji, mogu na području Grada Pazina obavljati komunalnu djelatnost dimnjačarskih poslova.

Pravne ili fizičke osobe, na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, mogu na području Grada Pazina obavljati sljedeće komunalne djelatnosti: održavanje javne rasvjete,  prigodno ukrašavanje naselja i  održavanje nerazvrstanih cesta po ugovoru.

ODLUKA o komunalnim djelatnostima 24/11, 24/1226/13, i 26/17

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.