Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Nefinancijska podrška udrugama

Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) u članku 1. stavak 5. definirano je da se kako na državnoj tako i na razini jedinica teritorijalne samouprave (citirano): „Odredbe ove Uredbe na odgovarajući način primjenjuju se i kada se udrugama odobravaju nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama“.

Nacrt prijedloga Pravilnika o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro prošao je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 27. rujna do 26. listopada 2016. godine. Tijekom javne rasprave očitovanja na Nacrt prijedloga nisu dostavljena.

Pravilnikom o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro („Službene novine Grada Pazina“, broj 1/2016.) Grad Pazin je definirao uvjete, mjerila i postupke kojima će se dodjeljivati nekretnine/prostori u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama usklađeni s Uredbom, što u konačnici pridonosi stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva na lokalnoj razini i jačanju suradnje javnog i civilnog sektora.

Pravilnik o dodjeli nekretnina udrugama SNGP 48-2016.pdf

Godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće korisnika nekretnine-prostora – obrazac.docx