Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

2018. godina

Dana 29. listopada 2018. godine, na Oglasnim pločama i web stranici Grada Pazina objavljen je Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro. Rok za podnošenje pisanih prijava je 30 dana od dana objave Javnog natječaja.

Tekst Javnog natječaja 29. listopada 2018. godine

Pravilnik o dodjeli nekretnina_prostora

Obrazac prijave na natječaj – dodjela nekretnina

Obrazac Izjave da udruga objavljuje financijska izvješća u RNO

Izjava o ispunjenim obvezama prema Gradu Pazinu

Obrazac izjave o partnerstvu – dodjela nekretnina

Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog natječaja

Obrazac kriterija za bodovanje prijava

Obrazac Sporazuma o partnerstvu – dodjela nekretnina

Obrazac ugovora o korištenju nekretnina

Obrazac Izvješća o radu i financijsko izvješće-prostori

 

Odluka o dodjeli nekretnina/prostora na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Odluka-prostori.pdf

 

Dana 14. lipnja 2018. godine, na Oglasnim pločama i web stranici Grada Pazina objavljen je Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro. Rok za podnošenje pisanih prijava je 30 dana od dana objave Javnog natječaja.

Tekst Javnog natječaja 14. lipnja 2018. godine

Pravilnik o dodjeli nekretnina_prostora

Obrazac prijave na natječaj – dodjela nekretnina

Obrazac Izjave da udruga objavljuje financijska izvješća u RNO

Izjava o ispunjenim obvezama prema Gradu Pazinu

Obrazac izjave o partnerstvu – dodjela nekretnina

Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog natječaja

Obrazac kriterija za bodovanje prijava

Obrazac Sporazuma o partnerstvu – dodjela nekretnina

Obrazac ugovora o korištenju nekretnina

Obrazac Izvješća o radu i financijsko izvješće-prostori

 

Odluka o dodjeli nekretnina/prostora na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Odluka-o-dodjeli-nekretnina-prostora.pdf

Nefinancijska podrška udrugama