Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Detaljni plan uređenja “Centar Sjever I”

Odredbe za provođenje objavljene su u sljedećim brojevima Službenih novina Grada Pazina:

SN broj 04/05 i 14/07

 

Kartografski prikazi:

1. Detaljna namjena površina: DPU_CS1-07-list 1

2a. Promet: DPU_CS1-07_list_2A

2b. Telekomunikacije: DPU_CS1-07_list 2B

2c. Elektroopskrba: DPU_CS1-07_list 2C

2d. Vodoopskrba: DPU_CS1-07_list 2D

2e. Odvodnja otpadnih voda: DPU_CS1-07_list_2E

3. Uvjeti gradnje: DPU_CS1-07_list_3

 

Tekstualni dio plana:

Odredbe za provođenje

Odredbe za provođenje-izmjene i dopune