Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Otpad

Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada na području Grada Pazina vrši trgovačko društvo “Usluga” d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin, Šime Kurelića 22, Pazin.

Gradsko vijeće Grada Pazina donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja  miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina SN_01_2018.pdf

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada,  koji je na snazi od 1.07.2018. godine pogledajte ovdje Cjenik_javne_usluge_prikupljanja_miješanog_komunalnog_otpada.pdf

Više podataka o prikupljanju, odvozu i zbrinjavanju otpada potražite na web stranici trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin.

O otpadu

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13.) otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa.

 

Sukladno Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (“Narodne novine” broj 50/05. i 39/09.), s obzirom na svojstva kojima djeluje na zdravlje ljudi i okoliš, otpad se klasificira kao inertni, neopasni i opasni otpad.

  • Inertni otpad – otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili biološkim promjenama;
  • Neopasni otpad – otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava određenih Dodatkom III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom;
  • Opasni otpad – otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih Dodatkom III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom definira otpad, obzirom na mjesto i način nastanka te sastav, na slijedeći način:

  • komunalni otpad – otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva;
  • miješani komunalni otpad – otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01;
  • krupni (glomazni) komunalni otpad – predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je naputkom iz članka 29. stavka 11. Zakona;
  • biorazgradivi komunalni otpad – otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad (otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim postupkom);
  • proizvodni otpad – otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istoga proizvođača;
  • biootpad – biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda;
  • građevni otpad – otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao.

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike