Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Otpad

Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada na području Grada Pazina vrši trgovačko društvo “Usluga” d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin, Šime Kurelića 22, Pazin.

Gradsko vijeće Grada Pazina donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja  miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina SN_01_2018.pdf

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada,  koji je na snazi od 1.07.2018. godine pogledajte ovdje Cjenik_javne_usluge_prikupljanja_miješanog_komunalnog_otpada.pdf

Više podataka o prikupljanju, odvozu i zbrinjavanju otpada potražite na web stranici trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin.

O otpadu

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13.) otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa.

 

Sukladno Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (“Narodne novine” broj 50/05. i 39/09.), s obzirom na svojstva kojima djeluje na zdravlje ljudi i okoliš, otpad se klasificira kao inertni, neopasni i opasni otpad.

  • Inertni otpad – otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili biološkim promjenama;
  • Neopasni otpad – otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava određenih Dodatkom III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom;
  • Opasni otpad – otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih Dodatkom III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom definira otpad, obzirom na mjesto i način nastanka te sastav, na slijedeći način:

  • komunalni otpad – otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva;
  • miješani komunalni otpad – otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01;
  • krupni (glomazni) komunalni otpad – predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je naputkom iz članka 29. stavka 11. Zakona;
  • biorazgradivi komunalni otpad – otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad (otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim postupkom);
  • proizvodni otpad – otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istoga proizvođača;
  • biootpad – biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda;
  • građevni otpad – otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao.