Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Mobilno reciklažno dvorište

Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti slijedeće vrste otpada:

 • papir i karton,
 • ambalaža od plastike, metala i stakla,
 • ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,
 • ostala plastika, staklo i metali,
 • tekstil,
 • baterije i akumulatori,
 • lijekovi,
 • boje, tinta, ljepila, smole,
 • otpadna ulja (i jestiva i motorna),
 • otpadne gume,
 • glomazni otpad
 • EE otpad,
 • fluorescentne i štedne žarulje.

Na području grada Pazina određeno je ukupno 12 lokacija na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište. Rasporedom je predviđeno da se na svakom lokalitetu dvorište postavi i radi 5 radnih dana, nakon čega se premješta na sljedeći lokalitet.

Raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta na području Grada Pazina:

RASPORED – Raspored_korištenja_mobilnog_reciklažnog_dvorišta_2024

Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta je:

PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK – od 12:00 do 15:00 sati

UTORAK I ČETVRTAK – od 15:00 do 18:00 sati