Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obuhvat područja

Odluka o uspostavi Urbanog područja Pazin.pdf

Karta – Urbano područje Pazin.pdf

Grad Pazin  – manje urbano područje

Sukladno čl. 14. st. 6. Zakono regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17. i 118/18.(dalje u tekstu:ZRRRH) Grad Pazise može ustrojiti kao manje urbano područje. Grad Pazin s okolnim područjem je temeljem Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu Strategija razvoja urbanog područja za financijsko razdoblje 2021.2027. verzija 2.0. (daljeu tekstu: Smjernice) utvrđen kao manje urbano područje na čijem se teritoriju može provoditi mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (dalje u tekstu: ITU mehanizam)
Na temelju odredbi EU regulative i trenutno važećeg nacionalnog zakonodavstva Republika Hrvatska u novom financijskom razdoblju 2021. 2027. planira korištenje ITU mehanizma u 22 hrvatska grada:
4 grada središta urbanih aglomeracija: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek,
10 gradova središta većih urbanih područja: Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac,Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovari Vinkovci,
8 gradova središta manjih urbanih područja kojisu sjedišta županija sukladno Zakonuo područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj: Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin.
Urbana područja uspostavljaju se radi učinkovitijeg planiranja i provedbe urbane politike kaojedne od važnih komponenti regionalne politike (čl. 14.st.1. ZRRRHa). Pri tome se ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja određuju u Strategiji razvoja urbanog područja koja mora obuhvatiti jasno definiran teritorij.

Definiranje obuhvata i uspostava manjeg urbanog područja Pazin

Slijedom navedenoga, definiranje obuhvata i uspostava urbanoga područja prvi je korak u postupku strateškog planiranja održivog urbanoga razvoja. Sukladno čl. 14. st. 7. ZRRRH urbana područja mogu uključivatii susjedne jedinice lokalnsamouprave ili njihove dijelove uz prethodnu suglasnost njihovih predstavničkih tijela. Grad središte urbanoga područja definira JLSove koje predlaže za ulazak u obuhvat svourbanoga područja. Prilikom predlaganja obuhvata grad središte mora voditi računa o odredbama čl.14. st.8. ZRRRH koji definira da u slučaju kada dva ili više urbanih područja neposredno graniče, smatraju se jedinstvenim urbanim područjem. Kod gradova planiranih za korištenje ITU mehanizma urbano područje obavezno obuhvaća administrativno i teritorijalno područje grada središta urbanoga područja te administrativno teritorijalno područje okolnih JLSova koji imaju snažne funkcionalne i gospodarske veze s gradom središtem urbanoga područja (obuhvat čini grad središte iviše okolnih JLSova).
Sukladno Smjernicamagradovi središta urbanih područja definiraju svoj obuhvat temeljem osnovnii dodatnih kriterijapri čemu su osnovni kriteriji prostorni kontinuitet i udio dnevnih migracija zaposlenih u središte urbanoga područja od minimalno 30%. U iznimnim slučajevima, grad središte urbanoga područja u obuhvat može uključiti i JLSove koji nispunjavaju kriterij dnevnih migracija zaposlenih ukoliko ispunjavaju obvezni kriterij prostornog kontinuiteta i jedan ili više dodatnih kriterija koje definira grad središte

Manje urbano područje Pazin uključuje Grad Pazin i općine Cerovlje, Gračišće i Sveti Petar u Šumi

Smjernicama je definirano da u konačni prijedlog obuhvata mogu ući minimalno 3 JLSa (uključujući grad središte) dok maksimalan broj JLSova koji ulaze u obuhvat ne može biti veći od 40% u odnosu na broj JLSova koji ulaze u urbano područje sukladno kriteriju vezanom uz dnevne migracije (uključujući i grad središte). Temeljem službenipodataka Državnog zavoda za statistikOpćina Gračišće ima 40,75% dnevnih migracija zaposlenih u Grad Pazin, Općina Cerovlje 29,87% te obje općine zadovoljavaju osnovni kriterij od 30% udjela dnevnih migracija zaposlenih. Slijedom navedenog u obuhvat Urbanog područja Pazin moguući 4 JLSbudući da Smjernicdefiniraju kako maksimalan broj JLSova koji ulaze u obuhvat ne može biti veći od 40% u odnosu na broj JLSova koji ulaze u urbano područjesukladno kriteriju vezanom uz dnevne migracije (uključujući i grad središte).
Grad Pazin je stoga u obuhvat svog urbanog područja predložio uključitopćine Gračišće i Cerovljetemeljem osnovnog kriterija te Općinu Sv. Petar u Šumitemeljem dodatnog kriterija.
Grad Pazin dobio je od predstavničkih tijela predloženih općina odluke o davanju prethodne suglasnosti za pristupanje urbanom području Pazin, te pozitivno mišljenje Ministarstvregionalnog razvoja i fondova Europske unije na konačni prijedlog obuhvata urbanog područja Pazin.

Povezanost jedinica lokalne samouprave u manjem urbanom području Pazin

Predloženo teritorijalno područje obuhvaća jedinice lokalne samouprave koje su povezane kroz komunalnu infrastrukturu i uslug(Usluga Pazin d.o.o.), zajedničke ustanove i pružanje javnih usluga (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Olga Ban, Osnovna škola Vladimira Nazora, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica Pazin, Muzej Grada Pazina)turizam (Turistička zajednica Središnje Istre), poduzetništvo (Razvoja agencija Srce Istred.o.o.) socijalne usluge (Usluga pomoći u kući, Gradsko društvo Crvenog križa Pazin), ali i namjeru rješavanje sličnih problema – uz daljnjnamjerintenziviranja gospodarskih, društvenih, socijalnihi kulturnih aktivnosti na predmetnom području. 

Ciljevi kohezijske politike EU 2021.-2027.

EU regulativa za financijsko razdoblje od 2021. 2027. povećava izdvajanje sredstava iz EFRRa za održivi urbani razvoj sa 5% na minimalno 8% od ukupne EFRR alokacije te kao preduvjet za korištenje ITU mehanizma definira obvezu izrade teritorijalnih strategijaNadalje, EU regulativa 2021.2027. predviđa pet ciljeva kohezijske politike i to:
1. cilj: Konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezivosti u području IKTa;
2. cilj: Zelenija, otporna Europa s niskom razinom emisija koja prelazi na gospodarstvo s nultom, neto stopom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, sprečavanja rizika i upravljanja njime te održive urbane mobilnosti;
3. cilj: Povezanija Europa jačanjem mobilnosti;
4. cilj: Uključivija Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom europskog stupa socijalnih prava i
5. cilj: Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja svih vrsta područja i lokalnih inicijativa.
Na teritorijalni razvoj usmjeren je peti cilj politike koji se među ostalim može provoditi putem integriranih teritorijalnih ulaganja. Pored ključnih područja ulaganja unutar navedenog cilja mogu se odabrati i sva ostala ključna područja ulaganja unutar četiri preostala cilja kohezijske politike 2021.2027. štdaje dobru osnovu za definiranje policy mixa u okviru teritorijalnih strategija za funkcionalne teritorija.
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU mehanizam – Urbano područje Pazin