Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Natječaji

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Stručni suradnik/stručna suradnica za komunalnu infrastrukturu

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu

1. Stručni suradnik/stručna suradnica za komunalnu infrastrukturu – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Saznajte više »

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica 2. za tehničke poslove, projekte i gradnju

 

Temeljem članka 19. stavak 1., članka 28. stavak 1. i 2. i članka 29. stavak 1., 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina raspisuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme

1. Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica 2. za tehničke poslove, projekte i gradnju – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno puno radno vrijeme zbog povećanog opsega poslova, na razdoblje od 6 mjeseci uz mogućnost produženja službe za dodatnih 6 mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Saznajte više »

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija OCD od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina

Grad Pazin poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Grada Pazina za 2022. godinu.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/manifestacija je zaključno do 11. veljače 2022. godine. Saznajte više »

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica 2. za projekte

 

Temeljem članka 19. stavak 1. i članka 29. stavak 1., 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pazina raspisuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme

1. Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica 2. za projekte – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno puno radno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (rodiljni i roditeljski dopust), uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Saznajte više »

Javni poziv za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove/članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/15. i 45/21.), Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina

1. Sukladno Odluci o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/15. i 45/21.)[1], pokreće se postupak izbora za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina (dalje u tekstu: Povjerenstvo) kao radnog i savjetodavnog tijela Gradskog vijeća, a s ciljem promicanja ravnopravnosti među spolovima na području Grada Pazina.

Saznajte više »

Raspisan Natječaj za dodjelu stipendija od školske/studijske 2021./2022. godine

U ponedjeljak, 8. studenog 2021. Grad Pazin raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija od školske/studijske 2021./2022. godine, u skladu s novim Pravilnikom o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina, koji je objavljen u Službenim novinama Grada Pazina broj 43/21.

Grad Pazin u školskoj/studijskoj 2021./2022. godini dodijeliti  će do 25 novih stipendija za nastavak školovanja u srednjim školama i visokim učilištima izvan područja Grada Pazina i to: I./ Učenicima – do pet (5) stipendija; jednu (1) sa A., dvije (2) sa B. i dvije (2) sa C. liste, te II./ Studentima – do dvadeset (20) stipendija i to: šest (6) sa A., sedam (7) sa B. i sedam (7) sa C. liste.

Stipendije se u skladu s novim Pravilnikom dodjeljuju:

A. temeljem ostvarenih visokih rezultata,

B. temeljem složenih socijalnih uvjeta,

C. temeljem deficitarnih zanimanja.

Iznos mjesečne stipendije je 650,00 kuna za učenike i 800,00 kuna za studente.

Rok za prijavu je najkasnije do 30. studenog 2021.  – za učenike i studente.

Cjeloviti tekst Natječaja donosimo u nastavku.

Prijavne obrasce možete preuzeti iz ove objave, ili u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Pazina (prizemlje).

Natječaj za dodjelu stipendija od školskestudijske 2021.2022. godine

A. obrazac prijave B. obrazac prijave C. obrazac prijave

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik 2. za pravne poslove i javnu nabavu

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA
O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto

Viši stručni suradnik 2. za pravne poslove i javnu nabavu

objavljen u Narodnim novinama broj 108/2021, na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 6. listopada 2021. godine

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

Smatra se da je kandidat/kandidatkinja, koji/koja nije pristupio/pristupila prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao/povukla prijavu na Javni natječaj.

I. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Provjera znanja (pisano testiranje) kandidata/kandidatkinja održat će se u srijedu, 10. studenog 2021. godine s početkom u 08,30 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, I. kat.

Nakon provedenog testiranja i intervjua s kandidatima/kandidatkinjama, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće i rang-lista kandidata/kandidatkinja dostavit će se čelniku tijela koji donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata/izabrane kandidatkinje.

II. Područje testiranja

 1. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.)
 1. Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/09., 29/11. i 18/20.)
  4. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave („Službene novine Grada Pazina“ broj 2/17. )
  5. Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21., 24/21- pročišćeni tekst)
  6. Izvor: https://strukturnifondovi.hr/

III.  Pravila testiranja:

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kandidatkinje će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
 2. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom;
–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
–  razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kandidatkinja.

Ukoliko pojedini kandidat/kandidatkinja prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen/udaljena s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

Molimo sve kandidate/kandidatkinje da se pridržavaju epidemioloških mjera što uključuje nošenje zaštitnih maski, fizičku udaljenost od najmanje 1,5 metara, te dezinfekciju ruku na samom ulazu u zgradu te u velikoj vijećnici. Kandidatima/kandidatkinjama će se pri ulazu u veliku vijećnicu izmjeriti tjelesna temperatura beskontaktnim toplomjerom. Ukoliko se utvrdi da je ista 37.2 ili viša, kandidat/kandidatkinja neće moći pristupiti testiranju.

OPIS POSLOVA:

Obavlja složene poslove u vezi s pripremom i provedbom postupka jednostavne nabave za gradska upravna tijela (zaprima i provjerava zahtjeve/upite za početak postupka, sudjeluje u radu tijela za pripremu i provedbu postupka, izrađuje upute, koordinira i prati realizaciju provedbe postupka i realizaciju ugovora jednostavne nabave roba, radova i usluga za gradska upravna tijela). Sudjeluje u izradi tehničke dokumentacije i troškovnika predmeta jednostavne nabave u skladu sa Pravilnikom o provedbi jednostavne nabave. Priprema stručne podloge za donošenje akata (odluka, ugovora, zaključaka). Sudjeluje u programima izobrazbe i redovitom usavršavanju radi obnove certifikata. Zajedno sa nadležnom službenicom, sudjeluje u izradi dokumentacije o nabavi i ostale potrebne dokumentacije u postupcima javne nabave, te u suradnji sa stručnim službama drugih upravnih tijela nadležnima za pojedini projekt ili za dio projekta provodi, koordinira i prati realizaciju provedbe postupka i realizaciju ugovora javne nabave roba, radova i usluga za gradska upravna tijela, izradi i koordinaciji izrade dokumentacije o nabavi za zajedničke nabave sa ustanovama i trgovačkim društvima kojima je Grad Pazin osnivač, usklađuje prijedloge ugovora i okvirnih sporazuma, te prati realizaciju provedbe postupka i realizaciju ugovora /okvirnih sporazuma javne nabave roba, radova i usluga,  vođenju žalbenih postupaka, objavljivanju javne nabave na propisane načine, izradi plana nabave, provjerava i usklađuje sadržaj podataka plana nabave, predmeta nabave i vrste postupaka javne nabave sa zakonskim propisima, kontroliranju pozicija proračuna te svih važećih akata radi usklađenosti s planom nabave, izradi izvješća o javnoj nabavi u skladu sa zakonom, vođenju evidencije o javnoj nabavi u skladu sa zakonskim propisima, vođenju Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, kontroliranju i objavljivanju zakonom propisane obavijesti o nabavi u elektroničkom oglasniku javne nabave. Prati praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda pravde. Prati propise i stručnu literaturu iz područja javne nabave i upućuje na primjenu propisa. Priprema nacrte i prijedloge općih akata, ugovore, stručne materijale, izvještaje, informacije i druge stručne podloge iz djelokruga Ureda, nadzire provedbu tih akata te o tome izvještava pročelnika i nadležna gradska upravna tijela. Obavlja stručne i savjetodavne pravne poslove za potrebe Ureda Grada te sudjeluje u pripremi nacrta i prijedloga općih akata i Ugovora iz nadležnosti Ureda Grada. U suradnji s pročelnikom obavlja poslove u vezi s pripremom, izradom i obradom akata što ih donosi Gradonačelnik, Akata iz nadležnosti Gradonačelnika prema dostavljenim prijedlozima upravnih tijela, te akata što ih Gradonačelnik predlaže na donošenje Vijeću. Priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu projekata na natječaje EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja. Provodi aktivnosti iz svog djelokruga rada u praćenju i realizaciji projekata (su)financiranih iz EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja. Priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu izvješća o provedbi projekata n(su)financiranih iz EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja. Priprema stručne elemente, podloge i informacije o relevantnim temama iz svog djelokruga rada za provođenje informiranja javnosti putem web stranica Grada i drugih medija. Priprema informacije i temeljne sadržaje iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu konferencija za medije, javne prezentacije i druge oblike informiranja javnosti. Na web-stranicama Grada objavljuje obavijesti i informacije iz djelokruga svog rada. Vodi evidencije iz djelokruga svog službeničkog mjesta, izrađuje statističke i druge propisane izvještaje. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/pročelnice.

 

PODACI O PLAĆI:

Bruto plaća se utvrđuje sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 22/20.) – koeficijent 3,00, a bruto osnovica utvrđena je Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskoj upravi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/10., 22/10., 13/13., 5/14. i 41/18.) – 3.061,27 kuna bruto.

KLASA: 112-02/21-01/02
URBROJ: 2163/01-04-03-21-15
Pazin, 2. studenog 2021. godine

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja
za prijam u službu Višeg stručnog
suradnika 2. za pravne poslove i javnu nabavu

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik 2. za projekte

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/ KANDIDATKINJAMA

O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto

Viši stručni suradnik 2. za projekte

objavljenog na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 7. listopada 2021. godine

 

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Oglasu objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Saznajte više »

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik 2. za projekte

Temeljem članka 19. stavak 1. i članka 29. stavak 1., 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pazina raspisuje

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme


1. Viši stručni suradnik 2. za projekte – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme radi
zamjene duže vrijeme odsutne službenice (rodiljni i roditeljski dopust), uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Saznajte više »