Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Natječaji

Raspisan Natječaj za dodjelu stipendija od školske/studijske 2021./2022. godine

U ponedjeljak, 8. studenog 2021. Grad Pazin raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija od školske/studijske 2021./2022. godine, u skladu s novim Pravilnikom o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina, koji je objavljen u Službenim novinama Grada Pazina broj 43/21.

Grad Pazin u školskoj/studijskoj 2021./2022. godini dodijeliti  će do 25 novih stipendija za nastavak školovanja u srednjim školama i visokim učilištima izvan područja Grada Pazina i to: I./ Učenicima – do pet (5) stipendija; jednu (1) sa A., dvije (2) sa B. i dvije (2) sa C. liste, te II./ Studentima – do dvadeset (20) stipendija i to: šest (6) sa A., sedam (7) sa B. i sedam (7) sa C. liste.

Stipendije se u skladu s novim Pravilnikom dodjeljuju:

A. temeljem ostvarenih visokih rezultata,

B. temeljem složenih socijalnih uvjeta,

C. temeljem deficitarnih zanimanja.

Iznos mjesečne stipendije je 650,00 kuna za učenike i 800,00 kuna za studente.

Rok za prijavu je najkasnije do 30. studenog 2021.  – za učenike i studente.

Cjeloviti tekst Natječaja donosimo u nastavku.

Prijavne obrasce možete preuzeti iz ove objave, ili u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Pazina (prizemlje).

Natječaj za dodjelu stipendija od školskestudijske 2021.2022. godine

A. obrazac prijave B. obrazac prijave C. obrazac prijave

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik 2. za pravne poslove i javnu nabavu

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA
O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto

Viši stručni suradnik 2. za pravne poslove i javnu nabavu

objavljen u Narodnim novinama broj 108/2021, na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 6. listopada 2021. godine

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

Smatra se da je kandidat/kandidatkinja, koji/koja nije pristupio/pristupila prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao/povukla prijavu na Javni natječaj.

I. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Provjera znanja (pisano testiranje) kandidata/kandidatkinja održat će se u srijedu, 10. studenog 2021. godine s početkom u 08,30 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, I. kat.

Nakon provedenog testiranja i intervjua s kandidatima/kandidatkinjama, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće i rang-lista kandidata/kandidatkinja dostavit će se čelniku tijela koji donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata/izabrane kandidatkinje.

II. Područje testiranja

 1. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.)
 1. Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/09., 29/11. i 18/20.)
  4. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave („Službene novine Grada Pazina“ broj 2/17. )
  5. Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21., 24/21- pročišćeni tekst)
  6. Izvor: https://strukturnifondovi.hr/

III.  Pravila testiranja:

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kandidatkinje će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
 2. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom;
–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
–  razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kandidatkinja.

Ukoliko pojedini kandidat/kandidatkinja prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen/udaljena s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

Molimo sve kandidate/kandidatkinje da se pridržavaju epidemioloških mjera što uključuje nošenje zaštitnih maski, fizičku udaljenost od najmanje 1,5 metara, te dezinfekciju ruku na samom ulazu u zgradu te u velikoj vijećnici. Kandidatima/kandidatkinjama će se pri ulazu u veliku vijećnicu izmjeriti tjelesna temperatura beskontaktnim toplomjerom. Ukoliko se utvrdi da je ista 37.2 ili viša, kandidat/kandidatkinja neće moći pristupiti testiranju.

OPIS POSLOVA:

Obavlja složene poslove u vezi s pripremom i provedbom postupka jednostavne nabave za gradska upravna tijela (zaprima i provjerava zahtjeve/upite za početak postupka, sudjeluje u radu tijela za pripremu i provedbu postupka, izrađuje upute, koordinira i prati realizaciju provedbe postupka i realizaciju ugovora jednostavne nabave roba, radova i usluga za gradska upravna tijela). Sudjeluje u izradi tehničke dokumentacije i troškovnika predmeta jednostavne nabave u skladu sa Pravilnikom o provedbi jednostavne nabave. Priprema stručne podloge za donošenje akata (odluka, ugovora, zaključaka). Sudjeluje u programima izobrazbe i redovitom usavršavanju radi obnove certifikata. Zajedno sa nadležnom službenicom, sudjeluje u izradi dokumentacije o nabavi i ostale potrebne dokumentacije u postupcima javne nabave, te u suradnji sa stručnim službama drugih upravnih tijela nadležnima za pojedini projekt ili za dio projekta provodi, koordinira i prati realizaciju provedbe postupka i realizaciju ugovora javne nabave roba, radova i usluga za gradska upravna tijela, izradi i koordinaciji izrade dokumentacije o nabavi za zajedničke nabave sa ustanovama i trgovačkim društvima kojima je Grad Pazin osnivač, usklađuje prijedloge ugovora i okvirnih sporazuma, te prati realizaciju provedbe postupka i realizaciju ugovora /okvirnih sporazuma javne nabave roba, radova i usluga,  vođenju žalbenih postupaka, objavljivanju javne nabave na propisane načine, izradi plana nabave, provjerava i usklađuje sadržaj podataka plana nabave, predmeta nabave i vrste postupaka javne nabave sa zakonskim propisima, kontroliranju pozicija proračuna te svih važećih akata radi usklađenosti s planom nabave, izradi izvješća o javnoj nabavi u skladu sa zakonom, vođenju evidencije o javnoj nabavi u skladu sa zakonskim propisima, vođenju Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, kontroliranju i objavljivanju zakonom propisane obavijesti o nabavi u elektroničkom oglasniku javne nabave. Prati praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda pravde. Prati propise i stručnu literaturu iz područja javne nabave i upućuje na primjenu propisa. Priprema nacrte i prijedloge općih akata, ugovore, stručne materijale, izvještaje, informacije i druge stručne podloge iz djelokruga Ureda, nadzire provedbu tih akata te o tome izvještava pročelnika i nadležna gradska upravna tijela. Obavlja stručne i savjetodavne pravne poslove za potrebe Ureda Grada te sudjeluje u pripremi nacrta i prijedloga općih akata i Ugovora iz nadležnosti Ureda Grada. U suradnji s pročelnikom obavlja poslove u vezi s pripremom, izradom i obradom akata što ih donosi Gradonačelnik, Akata iz nadležnosti Gradonačelnika prema dostavljenim prijedlozima upravnih tijela, te akata što ih Gradonačelnik predlaže na donošenje Vijeću. Priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu projekata na natječaje EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja. Provodi aktivnosti iz svog djelokruga rada u praćenju i realizaciji projekata (su)financiranih iz EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja. Priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu izvješća o provedbi projekata n(su)financiranih iz EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja. Priprema stručne elemente, podloge i informacije o relevantnim temama iz svog djelokruga rada za provođenje informiranja javnosti putem web stranica Grada i drugih medija. Priprema informacije i temeljne sadržaje iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu konferencija za medije, javne prezentacije i druge oblike informiranja javnosti. Na web-stranicama Grada objavljuje obavijesti i informacije iz djelokruga svog rada. Vodi evidencije iz djelokruga svog službeničkog mjesta, izrađuje statističke i druge propisane izvještaje. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/pročelnice.

 

PODACI O PLAĆI:

Bruto plaća se utvrđuje sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 22/20.) – koeficijent 3,00, a bruto osnovica utvrđena je Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskoj upravi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/10., 22/10., 13/13., 5/14. i 41/18.) – 3.061,27 kuna bruto.

KLASA: 112-02/21-01/02
URBROJ: 2163/01-04-03-21-15
Pazin, 2. studenog 2021. godine

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja
za prijam u službu Višeg stručnog
suradnika 2. za pravne poslove i javnu nabavu

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik 2. za projekte

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/ KANDIDATKINJAMA

O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto

Viši stručni suradnik 2. za projekte

objavljenog na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 7. listopada 2021. godine

 

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Oglasu objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Saznajte više »

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik 2. za projekte

Temeljem članka 19. stavak 1. i članka 29. stavak 1., 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pazina raspisuje

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme


1. Viši stručni suradnik 2. za projekte – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme radi
zamjene duže vrijeme odsutne službenice (rodiljni i roditeljski dopust), uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Saznajte više »

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu – Viši stručni suradnik 2. za pravne poslove i javnu nabavu

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), pročelnica Ureda Grada Pazina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu

 1. Viši stručni suradnik 2. za pravne poslove i javnu nabavu – 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
Saznajte više »

JAVNI NATJEČAJ za odabir i imenovanje Direktora/ice – član/ice Uprave, 1 izvršitelj/ica, na razdoblje od 4 godine (mandat)

Temeljem članka 14. stavka 1. alineja 1. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Pazin d.o.o. od 21.12.2018. godine, Nadzorni odbor Pazin d.o.o., dana 03. rujna 2021. godine, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ za odabir i imenovanje Direktora/ice – član/ice Uprave, 1 izvršitelj/ica, na razdoblje od 4 godine (mandat) Saznajte više »

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

U sklopu projekta „Paz(IN)kluzivna škola“  koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“ temeljem poziva UP.03.2.1.06. Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

Grad Pazin kao nositelj projekta raspisuje

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto:  POMOĆNIK/CA U NASTAVI,

STRUČNO KOMUNIKACIJSKI  POSREDNIK/CA

Broj traženih osoba: 18

Mjesto rada:  Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin  Saznajte više »

JAVNI NATJEČAJ za odabir i imenovanje Direktora/ice – član/ice Uprave

Temeljem članka 12. stavka 5. te članka 17. stavka 4. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. , Skupština Pazin sport d.o.o. , dana 11. lipnja 2021. godine, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za odabir i imenovanje Direktora/ice – član/ice Uprave, 1 izvršitelj/ica, na razdoblje od 4 godine (mandat).

Javni natječaj za odabir i imenovanje Direktora-ice-član-ice Uprave Pazin sporta d.o.o_