Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Natječaji

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA
O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto

Stručni suradnik/stručna suradnica za komunalnu infrastrukturu

objavljenog u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 12. siječnja 2022. godine

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

Smatra se da je kandidat/kandidatkinja, koji/koja nije pristupio/pristupila prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao/povukla prijavu na Oglas.

I. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Provjera znanja (pisano testiranje) kandidata/kandidatkinja održat će se u utorak, 8. veljače 2022. godine s početkom u 09,00 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, I. kat.

Nakon provedenog testiranja i intervjua s kandidatima/kandidatkinjama, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće i rang-lista kandidata/kandidatkinja dostavit će se čelniku tijela koji donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata/izabrane kandidatkinje.

II. Područje testiranja

 1. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.),
 2. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.),
 3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20.),
 4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09. i 110/21.)

III.  Pravila testiranja:

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kandidatkinje će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
 2. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom;
–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
–  razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kandidatkinja.

Ukoliko pojedini kandidat/kandidatkinja prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen/udaljena s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

Molimo sve kandidate/kandidatkinje da se pridržavaju epidemioloških mjera što uključuje nošenje zaštitnih maski, fizičku udaljenost od najmanje 1,5 metara, te dezinfekciju ruku na samom ulazu u zgradu te u velikoj vijećnici. Kandidatima/kandidatkinjama će se pri ulazu u veliku vijećnicu izmjeriti tjelesna temperatura beskontaktnim toplomjerom. Ukoliko se utvrdi da je ista 37.2 ili viša, kandidat/kandidatkinja neće moći pristupiti testiranju.

OPIS POSLOVA:

– obavlja stručne i tehničke poslove iz područja komunalnog gospodarstva, uređenja naselja i graditeljstva, prometa i veza, te vrši kontrolu radova,

– obavlja stručne i tehničke poslove održavanja svih cesta na području Grada Pazina,

– obavlja poslove u vezi s kratkoročnim i srednjoročnim planiranjem izgradnje i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te planiranjem redovnog (godišnjeg) održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

– koordinira i prati projektiranje objekata komunalne infrastrukture,

– vodi kapitalne investicije Grada – građevinski aspekt, te poslove investicija u objekte komunalne infrastrukture i s tim u vezi poslove uređenja građevinskog zemljišta,

-obavlja stručne i tehničke poslove iz područja komunalnog gospodarstva, uređenja naselja i graditeljstva, prometa i veza,

– obavlja stručne poslove iz svog djelokruga u radu s strankama,

– na području javnih dobara, obavlja stručne poslove vezane uz njihovu uporabu i korištenje (prekopi, priključci, prethodne suglasnosti za priključenje na javne ceste i sl.),

– vodi poslove vezane uz gradski promet, vodi brigu o označavanju prometnica horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, predlaže rješenja za regulaciju prometa,

– daje stručna mišljenja, tehnička rješenja, tumačenja, savjete i upute iz svoje nadležnosti,

– obavlja poslove u vezi s planiranjem izgradnje i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

– obavlja očevide i sastavlja zapisnike,

– obavlja poslove kontrole i nadzora na pružanju usluga održavanja komunalne infrastrukture,

– obavlja suštinsku kontrolu i ovjeru ispostavljenih faktura iz svog djelokruga,

– stručno obrađuje, predlaže nacrte općih akata iz svoje nadležnosti, program gradnje objekata i uređaja, program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao izvještaje o izvršenju tih programa,

– priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu plana nabave i dokumentacije za provedbu postupaka nabave radova, roba i usluga,

– sudjeluje u postupku nabave radova, roba i usluga iz svog djelokruga rada te u suradnji sa certificiranim provoditeljima nabave koordinira i prati realizaciju sklopljenih ugovora u okviru svog djelokruga rada,

– samostalno provodi postupak jednostavne nabave radova, roba i usluga u skladu s internim Pravilnikom o jednostavnoj nabavi,

– sudjeluje u radu Komisije za promet,

– utvrđuje posebne uvjete priključenja građevina na komunalnu infrastrukturu u postupku izdavanja akta za gradnju objekata,

– izdaje potvrde na Glavne projekte u postupku izdavanja akta za građenje,

– priprema nacrte i prijedloge pojedinačnih akata iz nadležnosti Odjela, sastavlja nacrte ugovora, daje stručna tumačenja, mišljenja i savjete, obavlja očevide i sastavlja zapisnike,

– priprema podatke (tekstualne i grafičke) ili informacije iz svoga rada za ažuriranje GIS-a,

– vodi registar nerazvrstanih cesta, registar javne rasvjete i druge evidencije,

– izdaje očitovanja javno pravnog tijela pri izdavanja službenih akata (posebni uvjeti građenja, suglasnosti, rješenja),

– priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu projekata na natječaje EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja,

– provodi aktivnosti iz svog djelokruga rada u praćenju i realizaciji projekata (su)financiranih iz EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja,

– priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu izvješća o provedbi projekata (su)financiranih iz EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja,

– priprema stručne elemente, podloge i informacije o relevantnim temama iz svog djelokruga rada za provođenje informiranja javnosti putem web stranica Grada i drugih medija,

– priprema informacije i temeljne sadržaje iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu konferencija za medije, javne prezentacije i druge oblike informiranja javnosti,

– sudjeluje u izradi programa rada i izvještaja o radu Odjela, sastavlja izvještaje, priprema podatke, osigurava i prati realizaciju projekata,

– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

PODACI O PLAĆI:

Bruto plaća se utvrđuje sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 22/20.) – koeficijent 2,73, a bruto osnovica utvrđena je Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskoj upravi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/10., 22/10., 13/13., 5/14. i 41/18.) – 3.061,27 kuna bruto.

KLASA: 112-01/22-01/02
URBROJ: 2163-01-3/5-22-13
Pazin, 2. veljače 2022. godine

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu
Stručnog suradnika/stručne suradnice
za komunalnu infrastrukturu

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik 2 za tehničke poslove, projekte i gradnju

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA
O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto

Viši stručni suradnik 2. za tehničke poslove, projekte i gradnju

objavljenog na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 11. siječnja 2022. godine

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Oglasu objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

Smatra se da je kandidat/kandidatkinja, koji/koja nije pristupio/pristupila prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao/povukla prijavu na Oglas.

I. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Provjera znanja (pisano testiranje) kandidata/kandidatkinja održat će se u utorak, 8. veljače 2022. godine s početkom u 10,00 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, I. kat.

Nakon provedenog testiranja i intervjua s kandidatima/kandidatkinjama, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće i rang-lista kandidata/kandidatkinja dostavit će se čelniku tijela koji donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata/izabrane kandidatkinje.

II. Područje testiranja

 1. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.),
 2. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)
 3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09. i 110/21.)

III.  Pravila testiranja:

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kandidatkinje će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
 2. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom;
–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
–  razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kandidatkinja.

Ukoliko pojedini kandidat/kandidatkinja prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen/udaljena s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

Molimo sve kandidate/kandidatkinje da se pridržavaju epidemioloških mjera što uključuje nošenje zaštitnih maski, fizičku udaljenost od najmanje 1,5 metara, te dezinfekciju ruku na samom ulazu u zgradu te u velikoj vijećnici. Kandidatima/kandidatkinjama će se pri ulazu u veliku vijećnicu izmjeriti tjelesna temperatura beskontaktnim toplomjerom. Ukoliko se utvrdi da je ista 37.2 ili viša, kandidat/kandidatkinja neće moći pristupiti testiranju.

OPIS POSLOVA:

– obavlja stručne poslove povezane s pripremom, izvođenjem i kontrolom radova izgradnje i rekonstrukcije poslovnih, stambenih i komunalnih građevina, kao i objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

– priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu projekata na natječaje EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja,

– provodi aktivnosti iz svog djelokruga rada u praćenju i realizaciji projekata (su)financiranih iz EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja,

– priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu izvješća o provedbi projekata (su)financiranih iz EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja,

– vodi poslove dokumentacije te brigu oko izrade potrebnih projekata, pribavljanja dozvola i suglasnosti za radove od interesa za Grad,

– koordinira i prati projektiranje objekata komunalne infrastrukture,

– vodi kapitalne investicije Grada te poslove investicija u objekte komunalne infrastrukture i s tim u vezi poslove uređenja građevinskog zemljišta,

– obavlja stručne i tehničke poslove iz područja komunalnog gospodarstva, uređenja naselja i graditeljstva, prometa i veza,

– obavlja poslove u vezi s planiranjem izgradnje i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

– obavlja stručne i tehničke poslove u području komunalnih djelatnosti i u području korištenja javnih dobara vezano uz njihovu upotrebu i korištenje (suglasnosti, priključci i sl.),

– vodi poslove vezane uz gradski promet, predlaže rješenja za regulaciju prometa,

– stručno obrađuje, predlaže nacrte općih i pojedinačnih akata iz svoje nadležnosti, priprema izvještaje o izvršenju i realizaciji programa i projekata,

– daje stručna mišljenja, tehnička rješenja, tumačenja, savjete i upute iz svoje nadležnosti,

– obavlja očevide i sastavlja zapisnike,

– priprema podatke, dokumente i informacije iz svog područja rada za potrebe ažuriranja GIS-a,

– priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu plana nabave i dokumentacije za provedbu postupka nabave radova, roba i usluga,

– sudjeluje u postupku nabave radova, roba i usluga iz svog djelokruga rada te u suradnji sa certificiranim provoditeljima nabave koordinira i prati realizaciju sklopljenih ugovora u okviru svog djelokruga rada,

– samostalno provodi postupak jednostavne nabave radova, roba i usluga u skladu s internim Pravilnikom o jednostavnoj nabavi,

– rješava u upravnim stvarima izdavanja akata vezanih uz građenje na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji,

– rješava u upravnim stvarima vezanim uz izdavanja rješenja o izvedenom stanju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,

– vodi postupke izdavanja potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama nekretnine radi uspostave vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,

– priprema i donosi rješenja, potvrde i druge akte te obavlja druge poslove sukladno posebnim propisima vezano uz poslove graditeljstva,

– odgovara na upite iz područja graditeljstva i prostornog uređenja te daje upute i obavijesti iz područja graditeljstva,

– prati projektiranje objekata od interesa za Grad, sudjeluje u pripremi materijala za postupak ishođenja akata za potrebe građenja,

– obavlja očevide,

– priprema stručne elemente, podloge i informacije o relevantnim temama iz svog djelokruga rada za provođenje informiranja javnosti putem web stranica Grada i drugih medija,

– priprema informacije i temeljne sadržaje iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu konferencija za medije, javne prezentacije i druge oblike informiranja javnosti.

– obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odsjeka i pročelnika.

PODACI O PLAĆI:

Bruto plaća se utvrđuje sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 22/20.) – koeficijent 3,00, a bruto osnovica utvrđena je Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskoj upravi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/10., 22/10., 13/13., 5/14. i 41/18.) – 3.061,27 kuna bruto.

KLASA: 112-01/22-01/03
URBROJ: 2163-01-3/5-22-8
Pazin, 2. veljače 2022. godine

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu
Višeg stručnog suradnika 2. za
tehničke poslove, projekte i gradnju

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik 2 za projekte

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA
O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto

Viši stručni suradnik 2. za projekte

objavljenog na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 11. siječnja 2022. godine

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Oglasu objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

Smatra se da je kandidat/kandidatkinja, koji/koja nije pristupio/pristupila prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao/povukla prijavu na Oglas.

I. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Provjera znanja (pisano testiranje) kandidata/kandidatkinja održat će se u utorak, 8. veljače 2022. godine s početkom u 09,00 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, I. kat.

Nakon provedenog testiranja i intervjua s kandidatima/kandidatkinjama, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće i rang-lista kandidata/kandidatkinja dostavit će se čelniku tijela koji donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata/izabrane kandidatkinje.

II. Područje testiranja

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) od članka 1. do 40.,
 2. Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20, 4/21. i 24/21. – pročišćeni tekst),
 3. Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/09., 29/11. i 18/20.)
 4. Europski strukturni i investicijski fondovi
  https://www.unin.hr/wp-content/uploads/KRPAN-Upravljanje-projektima_e-udzbenik.pdf (do stranice 100)

III.  Pravila testiranja:

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kandidatkinje će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
 2. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom;
–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
–  razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kandidatkinja.

Ukoliko pojedini kandidat/kandidatkinja prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen/udaljena s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

Molimo sve kandidate/kandidatkinje da se pridržavaju epidemioloških mjera što uključuje nošenje zaštitnih maski, fizičku udaljenost od najmanje 1,5 metara, te dezinfekciju ruku na samom ulazu u zgradu te u velikoj vijećnici. Kandidatima/kandidatkinjama će se pri ulazu u veliku vijećnicu izmjeriti tjelesna temperatura beskontaktnim toplomjerom. Ukoliko se utvrdi da je ista 37.2 ili viša, kandidat/kandidatkinja neće moći pristupiti testiranju.

OPIS POSLOVA:

Obavlja stručne i analitičke poslove planiranja i pripreme projekata i stručnih podloga od interesa za Grad te koordinira suradnju s ostalim tijelima gradske uprave u zajedničkim poslovima pripreme i realizacije projekata Grada, prati domaće i međunarodne natječaje kojima se osiguravaju sredstva za programe i aktivnosti iz djelokruga lokalne samouprave, a koji se financiraju iz programa Europske unije, ministarstava, županije ili drugih subjekata. Priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu projekata na natječaje EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja. Provodi aktivnosti iz svog djelokruga rada u planiranju, pripremi, prijavljivanju, realizaciji i praćenju projekata (su)financiranih iz EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja. Priprema elemente za izradu financijskog plana i prati njihovu provedbu u području nadležnosti. Priprema analize i stručne podloge za plan nabave i dokumentaciju za provedbu postupka nabave radova, roba i usluga u području nadležnosti. Sudjeluje u postupku nabave radova, roba i usluga iz svog djelokruga rada te u suradnji sa certificiranim provoditeljima nabave koordinira i prati realizaciju sklopljenih ugovora u okviru svog djelokruga rada. Samostalno provodi postupak jednostavne nabave radova, roba i usluga u skladu s propisima. Priprema naloge za isplatu te ostalu dokumentaciju. Sudjeluje u kreiranju novih aktivnosti i poboljšanju kvalitete postojećih te u izradi gradskih mjera i politika, prati njihovo izvršenje i izrađuje izvješća iz djelokruga svojih poslova. Sudjeluje u radu povjerenstava, radnih grupa i drugih tijela iz djelokruga svojih poslova. Priprema stručne elemente, podloge i informacije o relevantnim temama iz svog djelokruga rada u cilju informiranja javnosti putem web stranica Grada i drugih medija. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ce.

PODACI O PLAĆI:

Bruto plaća se utvrđuje sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 22/20.) – koeficijent 3,00, a bruto osnovica utvrđena je Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskoj upravi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/10., 22/10., 13/13., 5/14. i 41/18.) – 3.061,27 kuna bruto.

KLASA: 112-01/22-01/01
URBROJ: 2163-01-3/5-22-12
Pazin, 2. veljače 2022. godine

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu
Višeg stručnog suradnika 2. za projekte

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Stručni suradnik/stručna suradnica za komunalnu infrastrukturu

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu

1. Stručni suradnik/stručna suradnica za komunalnu infrastrukturu – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Saznajte više »

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica 2. za tehničke poslove, projekte i gradnju

 

Temeljem članka 19. stavak 1., članka 28. stavak 1. i 2. i članka 29. stavak 1., 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina raspisuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme

1. Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica 2. za tehničke poslove, projekte i gradnju – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno puno radno vrijeme zbog povećanog opsega poslova, na razdoblje od 6 mjeseci uz mogućnost produženja službe za dodatnih 6 mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Saznajte više »

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija OCD od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina

Grad Pazin poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Grada Pazina za 2022. godinu.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/manifestacija je zaključno do 11. veljače 2022. godine. Saznajte više »

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica 2. za projekte

 

Temeljem članka 19. stavak 1. i članka 29. stavak 1., 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pazina raspisuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme

1. Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica 2. za projekte – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno puno radno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (rodiljni i roditeljski dopust), uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Saznajte više »

Javni poziv za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove/članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/15. i 45/21.), Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina

1. Sukladno Odluci o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/15. i 45/21.)[1], pokreće se postupak izbora za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina (dalje u tekstu: Povjerenstvo) kao radnog i savjetodavnog tijela Gradskog vijeća, a s ciljem promicanja ravnopravnosti među spolovima na području Grada Pazina.

Saznajte više »