Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Objavljen natječaj za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin, rok: 25.10.2019.

Temeljem članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin objavljuje

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin

Za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin može biti imenovana osoba:
– koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste i ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika,
– ima najmanje 5 godina staža u djelatnosti predškolskog odgoja,
– koja se ističe stručnim i pedagoškim radom i ima sposobnost organiziranja rada u Vrtiću,
– ispunjava opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju:
-životopis, presliku diplome, presliku osobne iskaznice, potvrdu o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (potvrda HZMO), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja), dokaz o položenom stručnom ispitu za predškolski odgoj ili dokaz da nisu dužni polagati (radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18.12.1997.)
Kandidat prilaže uz prijavu skenirane originale dokumenata, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja. Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, Prolaz O. Keršovanija 1, s naznakom “Natječaj za ravnatelja/icu- ne otvarati”.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Rok za prijave: 10. listopada 2019. do 25. listopada 2019.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA:112-02/19-01/08
URBROJ:2163/01-09-19-2
Pazin, 9.listopada 2019.
UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN

Predsjednica Upravnog vijeća
Hani Glavinić

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.