Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o prijmu i uredovnim danima Gradonačelnika sa strankama

U skladu s člankom 7. Pravilnika o radnom vremenu Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 023-01/09-01/06, URBROJ: 2163/01-01-01-09-1 od 10. lipnja 2009., donosi se

O B A V I J E ST
O PRIJMU I UREDOVNIM DANIMA
GRADONAČELNIKA SA STRANKAMA


1. Gradonačelnik Grada Pazina (dalje: Gradonačelnik) stranke prima utorkom u vremenu od 16,00 do 18,00 sati, uz prethodni dogovor.

2. Sastanak s Gradonačelnikom može se najaviti na broj telefona 052 624 208 ili putem maila [email protected] ili osobno na adresu navedenu u točki 4. ove Obavijesti.

3. O danu i vremenu prijma zainteresirana stranka biti će obaviještena najkasnije u roku od osam (8) dana od dana zaprimanja njene najave za razgovor s Gradonačelnikom.

4. Gradonačelnik Grada Pazina stranke prima u zgradi gradske uprave u Pazinu, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10., I. kat.

KLASA: 023-01/09-01/06
URBROJ: 2163/01-01-01-09-2
Pazin, 10. lipnja 2009.

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA

Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić,v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike