Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik/suradnica 2. za opće i pravne poslove

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA
O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na
neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto
Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za opće i pravne poslove
objavljenog u Narodnim novinama broj 75/2022. i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina
dana 01. srpnja 2022. godine

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

Smatra se da je kandidat/kandidatkinja, koji/koja nije pristupio/pristupila prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao/povukla prijavu na Javni natječaj.

I. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Provjera znanja (pisano testiranje) kandidata/kandidatkinja održat će se u srijedu, 3. kolovoza 2022. godine s početkom u 09,45 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, I. kat.

Nakon provedenog testiranja i intervjua s kandidatima/kandidatkinjama, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće i rang-lista kandidata/kandidatkinja dostavit će se čelniku tijela koji donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata/izabrane kandidatkinje.

II. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru znanja: 

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
  2. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21.),
  3. Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21.- pročišćeni tekst),
  4. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21.).

III.  Pravila testiranja:

  1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kandidatkinje će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
  2. Provjera poznavanja pravnih i drugih izvora za sve kandidate/kandidatkinje obaviti će se testiranjem za provjeru znanja (na pisana pitanja/pisani odgovor).
  3. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom;
–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
–  razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama niti na bilo koji drugi način remetiti
koncentraciju kandidata/kandidatkinja.

Ukoliko pojedini kandidat/kandidatkinja prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen/udaljena s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

OPIS POSLOVA:

– priprema nacrte i prijedloge općih akata, ugovore, stručne materijale, izvještaje, informacije i druge stručne podloge iz djelokruga odjela, nadzire provedbu tih akata te o tome izvještava pročelnicu i nadležna gradska upravna tijela,
– obavlja stručne i savjetodavne pravne poslove za potrebe Upravnog odjela te sudjeluje u pripremi nacrta i prijedloga općih akata i Ugovora iz nadležnosti Upravnog odjela,
– u suradnji s pročelnicom obavlja poslove u vezi s pripremom, izradom i obradom akata što ih donosi Gradonačelnica, Akata iz nadležnosti Gradonačelnice prema dostavljenim prijedlozima upravnih tijela,  te akata što ih Gradonačelnica predlaže na donošenje Vijeću,
– obavlja poslove organiziranja, koordiniranja i upravljanja radom pisarnice i pismohrane Grada Pazina u skladu s propisima o uredskom poslovanju,
– prati pravnu regulativu i sudjeluje u izradi prijedloga akata iz djelokruga rada pisarnice
– koordinira  ZUP IT sustav,
– surađuje s davateljem usluge informacijskog sustava uredskog poslovanja, te koordinira između njih i službenika i službenika i službenica koji je koriste,
– obavlja poslove koordinacije za m/potpis i m/pečat,
– obavlja poslove iz područja civilne zaštite, zaštite od požara i zaštite od prirodnih (elementarnih nepogoda) iz samoupravnog djelokruga Grada Pazina,
– prati i provodi propise, izrađuje nacrte općih i drugih akata, priprema stručne materijale, izvješća i analize iz područja civilne zaštite, zaštite od požara i zaštite od prirodnih (elementarnih nepogoda),
– obavlja administrativno – tehničke poslove za Stožer civilne zaštite Grada Pazina,
– planira provođenje vježbi civilne zaštite i vodi propisane  evidencije o pripadnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite,
– surađuje s nadležnim državnim, županijskim i općinskim tijelima, te pravnim osobama u sustavu civilne zaštite u cilju unapređenja i učinkovitog funkcioniranja  sustava civilne zaštite Grada Pazina,
– obavlja stručne i savjetodavne pravne poslove, te sudjeluje u pripremi nacrta i prijedloga akata za potrebe mjesne samouprave,
– obrađuje zahtjeve mjesnih odbora vezano uz utrošak sredstva „manifestacije“, te vodi evidencije vezano uz isto,
– u suradnji s  službenikom za nabavu sudjeluje u pripremi stručnih podloga, analiza i podatka potrebnih za izradu plana nabave, provedbi postupaka javne i jednostavne nabave roba/radova/usluga, te  prati realizaciju sklopljenih ugovora u okviru svog djelokruga rada,
– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

PODACI O PLAĆI:

Bruto plaća se utvrđuje sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 22/20.) – koeficijent 3.00, a bruto osnovica utvrđena je Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskoj upravi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/10., 22/10., 13/13., 5/14. i 41/18.) – 3.061,27 kuna bruto.

KLASA: 112-01/22-01/11
URBROJ: 2163-01-04/02-22-15
Pazin, 25. srpnja 2022. godine

 

Povjerenstvo za provedbu
Javnog Natječaja za prijam u službu
Višeg stručnog suradnika/Više stručne suradnice 2.
za opće i pravne poslove